สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย / บรรณาธิการ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ.  (Text) (Text)

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สุวัสดี โภชน์พันธุ์ | อลงกรณ์ อรรคแสง, 2518- | มรุต วันทนากร, 2521- | โกวิทย์ พวงงาม | อรทัย ก๊กผล, 2506- | วสันต์ เหลืองประภัสร์ | ปรัชญา ชีพเจริญรัตน์
Call no.: JS7153.3.ก2 ส646Call no.: CDG .ส63365Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Description: 5 เล่ม ใน 19 : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม : ขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้วISBN: 9744491582 (ล. 1 ต. 1); 9744491604 (ล. 1 ต. 2); 9744491612 (ล. 2 ต. 1); 9744491639 (ล. 2 ต. 2); 9744491647 (ล. 2 ต. 3); 9744491086 (ล. 2 ต. 4); 9744491655 (ล. 3 ต. 1); 9744491094 (ล. 3 ต. 2); 9744491108 (ล. 3 ต. 3); 9744491116 (ล. 3 ต. 4); 9744491124 (ล. 3 ต. 5); 9744491663 (ล. 3 ต. 6); 9744491337 (ล. 4 ต. 1); 9744491361 (ล. 4 ต. 2); 9744491132 (ล. 4 ต. 3); 9744491353 (ล. 4 ต. 4); 9744491698 (ล. 5 ต. 2)Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: JS7153.3.ก2 | ส646
Contents:ล. 1 ต. 1. แนวคิดพื้นฐาน : การกระจายอำนาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น / ผู้เขียน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 1 ต. 2. แนวคิดพื้นฐาน : รัฐกับการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 2 ต. 1. โครงสร้างภายนอก : รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 2 ต. 2. โครงสร้างภายนอก : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 / ผู้เขียน วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น -- ล. 2 ต. 3. โครงสร้างภายนอก : กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 2 ต. 4. โครงสร้างภายนอก : โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล -- ล. 3 ต. 1. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : ประวัติการปกครองท้องถิ่นไทย / ผู้เขียน สุวัสดี โภชน์พันธุ์ -- ล. 3 ต. 2. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : องค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้เขียน อลงกรณ์ อรรคแสง -- ล. 3 ต. 3. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : เทศบาล / ผู้เขียน มรุต วันทนากร -- ล. 3 ต. 4. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : องค์การบริหารส่วนตำบล / ผู้เขียน โกวิทย์ พวงงาม -- ล. 3 ต. 5. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : กรุงเทพมหานคร / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล -- ล. 3 ต. 6. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : เมืองพัทยาและและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นๆ / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 4 ต. 1. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน / ผู้เขียน อลงกรณ์ อรรคแสง -- ล. 4 ต. 2. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 4 ต. 3. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การคลังท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 4 ต. 4. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 4 ต. 5. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ความเป็นอิสระ การกำกับดูแล และการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 5 ต. 1. ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น : องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 5 ต. 2. ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น : การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล, ปรัชญา ชีพเจริญรัตน์.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010645944
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010646009
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010646025
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010646041
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648179
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648195
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648211
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648237
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648252
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648278
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648294
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648310
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648336
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648351
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010648385
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648393
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010648419
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010645985
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010648302
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010648369
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG .ส63365 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011237139
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011236941
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011236958
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011236966
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011236974
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011236982
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011236990
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237006
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237014
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237022
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237030
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237048
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237055
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237063
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237071
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237089
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237097
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237105
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237113
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011237121
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1 ต. 1. แนวคิดพื้นฐาน : การกระจายอำนาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น / ผู้เขียน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 1 ต. 2. แนวคิดพื้นฐาน : รัฐกับการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 2 ต. 1. โครงสร้างภายนอก : รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 2 ต. 2. โครงสร้างภายนอก : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 / ผู้เขียน วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น -- ล. 2 ต. 3. โครงสร้างภายนอก : กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 2 ต. 4. โครงสร้างภายนอก : โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล -- ล. 3 ต. 1. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : ประวัติการปกครองท้องถิ่นไทย / ผู้เขียน สุวัสดี โภชน์พันธุ์ -- ล. 3 ต. 2. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : องค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้เขียน อลงกรณ์ อรรคแสง -- ล. 3 ต. 3. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : เทศบาล / ผู้เขียน มรุต วันทนากร -- ล. 3 ต. 4. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : องค์การบริหารส่วนตำบล / ผู้เขียน โกวิทย์ พวงงาม -- ล. 3 ต. 5. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : กรุงเทพมหานคร / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล -- ล. 3 ต. 6. พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย : เมืองพัทยาและและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นๆ / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 4 ต. 1. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน / ผู้เขียน อลงกรณ์ อรรคแสง -- ล. 4 ต. 2. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 4 ต. 3. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การคลังท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 4 ต. 4. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 4 ต. 5. องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ความเป็นอิสระ การกำกับดูแล และการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน วสันต์ เหลืองประภัสร์ -- ล. 5 ต. 1. ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น : องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 5 ต. 2. ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น : การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล, ปรัชญา ชีพเจริญรัตน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544