ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการเรียนรู้รัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยตนเอง.  (Text) (Text)

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | สีมา สีมานันท์ | เยาวลักษณ์ กุลพานิช | จรัล ดิษฐาอภิชัย | สราวุธ ปทุมราช | ไพโรจน์ พลเพชร | รัชฎาภรณ์ แ้ก้วสนิท | โคทม อารียา, 2486- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ฉันทนา หวันแก้ว | บรรเจิด สิงคะเนติ | ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์, 2495- | ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | ฤทัย หงส์สิริ | รังสิกร อุปพงศ์
Call no.: KPT2070 .ช73Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2546Description: 11 เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9747287943 (ล.1 ต.1); 9747287978 (ล.1 ต.2); 9747287951 (ล.2 ต.1); 9747287986 (ล.2 ต.2); 9747287994 (ล.2 ต.3); 9749646002 (ล.2 ต.4); 9749646029 (ล.3 ต.2); 9749646037 (ล.4 ต.1); 9749646045 (ล.4 ต.2); 9749646053 (ล.4 ต.3)Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยสิทธิพลเมือง -- ไทยการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ช73
Contents:ล. 1. ต. 1. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : วิถีประชาธิปไตยและการปฏิบัติราชการ / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ล. 1. ต. 2. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย สีมา สีมานันท์, เยาวลักษณ์ กุลพานิช และคณะ -- ล. 2. ต. 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน : สิทธิมนุษยชนและสันติวิธี / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย จรัล ดิษฐาอภิชัย, สราวุธ ปทุมราช, ไพโรจน์ พลเพชร -- ล. 2. ต. 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน : รัฐธรรมนูญกับการส่งเสริมบทบาทหญิง-ชาย / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย รัชฎาภรณ์ แ้ก้วสนิท -- ล. 2. ต. 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย โคทม อารียา, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ -- ล. 2. ต. 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน : กระบวนการการมีส่วนร่วม / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ -- ล. 3. ต. 1. การคุ้มครองสิทธิ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : กลไกคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 3. ต. 2. การคุ้มครองสิทธิ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ -- ล. 4. ต. 1. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ : การปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ -- ล. 4. ต. 2. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย ฤทัย หงส์สิริ -- ล. 4. ต. 3. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ : กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย รังสิกร อุปพงศ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011312882
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011312932
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011312981
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313039
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313088
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313138
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313187
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313237
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313286
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313336
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011313385
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011312841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011312890
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011312940
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011312999
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313047
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313096
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313146
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313195
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313245
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313294
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011313344
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011312858
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011312908
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011312957
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313005
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313054
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313104
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313153
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313203
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313252
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313302
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011313351
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011312874
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011312924
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011312973
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313021
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313070
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313120
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313179
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313229
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313278
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313328
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ช73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ต. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011313377
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ต. 1. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : วิถีประชาธิปไตยและการปฏิบัติราชการ / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ล. 1. ต. 2. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย สีมา สีมานันท์, เยาวลักษณ์ กุลพานิช และคณะ -- ล. 2. ต. 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน : สิทธิมนุษยชนและสันติวิธี / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย จรัล ดิษฐาอภิชัย, สราวุธ ปทุมราช, ไพโรจน์ พลเพชร -- ล. 2. ต. 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน : รัฐธรรมนูญกับการส่งเสริมบทบาทหญิง-ชาย / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย รัชฎาภรณ์ แ้ก้วสนิท -- ล. 2. ต. 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย โคทม อารียา, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ -- ล. 2. ต. 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน : กระบวนการการมีส่วนร่วม / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ -- ล. 3. ต. 1. การคุ้มครองสิทธิ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : กลไกคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 3. ต. 2. การคุ้มครองสิทธิ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ -- ล. 4. ต. 1. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ : การปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ -- ล. 4. ต. 2. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย ฤทัย หงส์สิริ -- ล. 4. ต. 3. รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ : กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / เนื้อหาและเรียบเรียงโดย รังสิกร อุปพงศ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544