แม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = MeKong Salween : peoples, water, and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia : เอกสารสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 / จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ... [และอื่นๆ].  (Text) (Text)

สัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ (2549 : เชียงใหม่)
ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | กนกพร ทวิพัฒน์ | เพชรตะบอง ไพศูนย์ | มิติ ยาประสิทธิ์ | อัจฉรียา สายศิลป์ | ปกศักดิ์ นิลอุบล | กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์, 2515- | วรศักดิ์ มหัทธโนบล | วันดี สันติวุฒิเมธี, 2516- | สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ | ปริญญา นุตาลัย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น | โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า | มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
Call no.: DOC .ส5624ม8Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2549?]Description: 16 เล่ม : ภาพประกอบOther title: MeKong Salween : peoples, water, and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia [Parallel title]Subject(s): การพัฒนาแหล่งน้ำ -- การประชุมเขื่อน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- การประชุมแม่น้ำโขง -- การประชุมแม่น้ำสาละวิน -- การประชุมจีนศึกษา
Contents:ล. 1. เขื่อนกับวิบากกรรมของคนลุ่มน้ำสาละวิน / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า -- ล. 2. คอนผีหลง : ระบบนิเวศแม่น้ำโขงบนพรมแดนไทย-ลาวตอนบน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น -- ล. 3. การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย : โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ -- ล. 4. จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS / กนกพร ทวิพัฒน์ -- ล. 5. ไทดำ : ความเป็นคนชายขอบในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ / เพชรตะบอง ไพศูนย์ -- ล. 6. เขตเศรษฐกิจพิเศษ : เขตอภิสิทธิ์พิเศษ / มิติ ยาประสิทธิ์ -- ล. 7. สื่อพลัดถิ่น : ทางเลือกในการรับข่าวสารเรื่องพม่า / อัจฉรียา สายศิลป์ -- ล. 8. จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์ / ปกศักดิ์ นิลอุบล -- ล. 9. การเคลื่อนไหวของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย / กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ -- ล. 10. เศรษฐกิจเรขาคณิตลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวินในศตวรรษที่ 21 / วรศักดิ์ มหัทธโนบล -- ล. 11. การผลิตสื่อทางเลือกข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ / วันดี สันติวุฒเมธี (ธันวา สิริเมธี) -- ล. 12. บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ -- ล. 13. สร้างเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนปิดกั้นข้อกล่าวหา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ แปล -- ล. 14. เขื่อนสามโตรกกับราคาที่จ่ายเหนือการคาดเดา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ -- ล. 15. เขื่อน-การพัฒนา-กับระบบนิเวศ-- / ปริญญา นุตาลัย -- ล. 16. พลังน้ำขนาดเล็ก ทางออกวิกฤตพลังงานประเทศไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011391761
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011391779
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379011391787
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379011391795
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379011391803
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379011391811
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379011391829
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379011391837
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379011391845
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379011391852
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379011391860
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379011391878
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379011391886
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 พร้อมให้บริการ
31379011391894
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 พร้อมให้บริการ
31379011391902
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 พร้อมให้บริการ
31379011391910
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548105
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548196
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548204
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548212
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548220
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548238
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548246
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548253
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548113
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548121
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548139
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548147
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548154
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548162
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548170
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส5624ม8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011548188
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. เขื่อนกับวิบากกรรมของคนลุ่มน้ำสาละวิน / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า -- ล. 2. คอนผีหลง : ระบบนิเวศแม่น้ำโขงบนพรมแดนไทย-ลาวตอนบน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น -- ล. 3. การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย : โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ -- ล. 4. จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS / กนกพร ทวิพัฒน์ -- ล. 5. ไทดำ : ความเป็นคนชายขอบในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ / เพชรตะบอง ไพศูนย์ -- ล. 6. เขตเศรษฐกิจพิเศษ : เขตอภิสิทธิ์พิเศษ / มิติ ยาประสิทธิ์ -- ล. 7. สื่อพลัดถิ่น : ทางเลือกในการรับข่าวสารเรื่องพม่า / อัจฉรียา สายศิลป์ -- ล. 8. จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์ / ปกศักดิ์ นิลอุบล -- ล. 9. การเคลื่อนไหวของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย / กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ -- ล. 10. เศรษฐกิจเรขาคณิตลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวินในศตวรรษที่ 21 / วรศักดิ์ มหัทธโนบล -- ล. 11. การผลิตสื่อทางเลือกข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ / วันดี สันติวุฒเมธี (ธันวา สิริเมธี) -- ล. 12. บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ -- ล. 13. สร้างเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนปิดกั้นข้อกล่าวหา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ แปล -- ล. 14. เขื่อนสามโตรกกับราคาที่จ่ายเหนือการคาดเดา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ -- ล. 15. เขื่อน-การพัฒนา-กับระบบนิเวศ-- / ปริญญา นุตาลัย -- ล. 16. พลังน้ำขนาดเล็ก ทางออกวิกฤตพลังงานประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544