คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  (Text) (Text)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Call no.: JQ1746.ฮ13ม53 ค74Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Description: 5, 90 หน้าISBN: 9749182006Subject(s): การมอบอำนาจหน้าที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับปฏิบัติการสำนักงานราชการ -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ13ม53 | ค74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ม53 ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011848224
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ม53 ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011537017
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ม53 ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011848216
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13พ4 ว67 วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัมนาชนบท / JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา / JQ1746.ฮ13ภ65 ศ64 ภาวะหนี้สินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : JQ1746.ฮ13ม53 ค74 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 / JQ1746.ฮ13ล6 ค747 2554 คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551. JQ1746.ฮ13ล6 ภ63 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเปลี่ยนงานของพยาบาล : JQ1746.ฮ13ล6 ภ627 2554 การศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการทำงาน การรับรู้ภาระงาน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกภายใต้บทบาทสื่อความผูกพันต่องานของข้าราชการระดับ 1-6 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544