อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

นพนิธิ สุริยะ | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ถนอม เจริญลาภ | วิสูตร ตุวยานนท์ | อนันต์ จันทรโอภากร | ประสิทธิ์ เอกบุตร | Prasit Pivavatnapanich | จันตรี สินศุภฤกษ์ | Saratoon Santivasa | Vitit Muntarbhorn | Pisawat Sukonthapan | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | Rutchabhoom Boonrawd | ธเนศ สุจารีกุล | กฤต ไกรจิตติ | วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุมพต สายสุนทร | Pornchai Danvivathana | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ทศพร ลีพึ่งธรรม, 2510- | กำชัย จงจักรพันธ์ | เสาวนีย์ อัศวโรจน์ | กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กองเขตแดน | Thailand. Ministry of Foreign Affairs | International Boundaries Research Unit
Call no.: KZ3410 .อ626Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Description: 16, 473 หน้า : แผนที่Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศไทย -- เขตแดนเขตแดนความมั่นคงระหว่างประเทศการก่อการร้ายสิทธิมนุษยชนการค้าระหว่างประเทศการค้าเสรีกฎหมายประมงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกฎหมายอวกาศBoundariesTerrorism -- Southeast AsiaHuman trafficking -- Law and legilation -- ThailandLOC classification: KZ3410 | .อ626
Contents:ประวัติศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ -- ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ จากเกร็ดชีวิต / นพนิธิ สุริยะ -- กฎหมายระหว่างประเทศกับการกำหนดเขตแดนของประเทศไทย / กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ -- Summary of presentations and discussions : International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development / Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the International Boundaries Research Unit, Durham University, United Kingdom -- เขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา อำนาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ -- หลักการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศเป็นเส้นเขตแดนทางบกของรัฐ / วิสูตร ตุวยานนท์ -- ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาล : แนวโน้มมิติใหม่ของกฎหมาย / อนันต์ จันทรโอภากร -- ความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) / ประสิทธิ์ เอกบุตร -- Some legal reflections on Jus ad bellum : self-defense / Prasit Pivavatnapanich -- ปัญหาการก่อการร้ายกับกฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์ -- Maritime terrorism in Southeast Asia : some legal aspects / Saratoon Santivasa -- Key human rights challenges : order of the day? / Vitit Muntarbhorn -- A short note on Thailand and human trafficking related problems : laws and cooperation in the Mekong Region to assist and protect trafficking victims / Pisawat Sukonthapan -- ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 : จุดหักเหของปรัชญาการจัดการประชากรของรัฐไทย เรื่องสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน / พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- Self-determination claims of the Pattani Malays of Southern Thailand / Rutchabhoom Boonrawd -- GATT กับการค้าและสิ่งแวดล้อม / ธเนศ สุจารีกุล -- กฎหมายอนุวัตรการความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการของ WTO / กฤต ไกรจิตติ -- หลักกฎหมายเบื้องต้นในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี / วิลาวรรณ มังคละธนะกุล -- Appellate body กับบทบาทที่เป็น judicial activism : จำเป็นหรือทางเลือก? / ศักดา ธนิตกุล -- กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทำประมงในทะเลหลวง / ชุมพร ปัจจุสานนท์ -- เขตอำนาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท / จุมพต ถิระวัฒน์ -- What Thailand has achieved as party to the Kyoto protocol? / Pornchai Danvivathana -- ผลกระทบจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- เสียงของอากาศยาน : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม / ทศพร ลีพึ่งธรรม -- บทบาทหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 / กำชัย จงจักรพันธ์ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011538973
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011538981
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011706158
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011706166
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011538890
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011538908
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011538916
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011538924
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012036803
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/183649 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379011706141
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ประวัติศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ -- ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ จากเกร็ดชีวิต / นพนิธิ สุริยะ -- กฎหมายระหว่างประเทศกับการกำหนดเขตแดนของประเทศไทย / กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ -- Summary of presentations and discussions : International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development / Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the International Boundaries Research Unit, Durham University, United Kingdom -- เขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา อำนาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ -- หลักการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศเป็นเส้นเขตแดนทางบกของรัฐ / วิสูตร ตุวยานนท์ -- ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาล : แนวโน้มมิติใหม่ของกฎหมาย / อนันต์ จันทรโอภากร -- ความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) / ประสิทธิ์ เอกบุตร -- Some legal reflections on Jus ad bellum : self-defense / Prasit Pivavatnapanich -- ปัญหาการก่อการร้ายกับกฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์ -- Maritime terrorism in Southeast Asia : some legal aspects / Saratoon Santivasa -- Key human rights challenges : order of the day? / Vitit Muntarbhorn -- A short note on Thailand and human trafficking related problems : laws and cooperation in the Mekong Region to assist and protect trafficking victims / Pisawat Sukonthapan -- ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 : จุดหักเหของปรัชญาการจัดการประชากรของรัฐไทย เรื่องสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน / พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- Self-determination claims of the Pattani Malays of Southern Thailand / Rutchabhoom Boonrawd -- GATT กับการค้าและสิ่งแวดล้อม / ธเนศ สุจารีกุล -- กฎหมายอนุวัตรการความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการของ WTO / กฤต ไกรจิตติ -- หลักกฎหมายเบื้องต้นในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี / วิลาวรรณ มังคละธนะกุล -- Appellate body กับบทบาทที่เป็น judicial activism : จำเป็นหรือทางเลือก? / ศักดา ธนิตกุล -- กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทำประมงในทะเลหลวง / ชุมพร ปัจจุสานนท์ -- เขตอำนาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท / จุมพต ถิระวัฒน์ -- What Thailand has achieved as party to the Kyoto protocol? / Pornchai Danvivathana -- ผลกระทบจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- เสียงของอากาศยาน : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม / ทศพร ลีพึ่งธรรม -- บทบาทหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 / กำชัย จงจักรพันธ์ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544