ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับลงประชามติ / สภาร่างรัฐธรรมนูญ.  (Text) (Text)

ไทย. รัฐธรรมนูญ (2550)
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2064.5255.ก3 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2550Description: 194 หน้าSubject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5255.ก3 | 2550
Contents:ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1 - 7) -- หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 8 - 25) -- หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26 - 69) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 26 - 29) -- ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค (มาตรา 30 - 31) -- ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 32 - 38) -- ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39 - 40) -- ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา 41 - 42) -- ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา 43 - 44) -- ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน (มาตรา 45-48) -- ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา (มาตรา 49 - 50) -- ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ (มาตรา 51 - 55) -- ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 56 - 62) -- ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (มาตรา 63 - 65) -- ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน (มาตรา 66 - 67) -- ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (มาตรา 68 - 69) -- หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70 - 74) -- หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 75 - 87) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 75 - 76) -- ส่วนที่ 2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ (มาตรา 77) -- ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 78) -- ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา 79 - 80) -- ส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา 81) -- ส่วนที่ 6 แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ (มาตรา 82)ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (มาตรา 83 - 84) -- ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 85) -- ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน (มาตรา 86) -- ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา 87) -- หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88 - 162) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 88 - 92) -- ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 93 - 110) -- ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 111 - 121) -- ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา 122 - 135) -- ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 136 - 137) -- ส่วนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา 138 - 141) -- ส่วนที่ 7 การตราพระราชบัญญัติ (มาตรา 142 - 153) -- ส่วนที่ 8 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 154 - 155) -- ส่วนที่ 9 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 156 - 162) -- หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา 163 - 165) -- หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166 - 170) -- หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171 - 196) -- หมวด 10 ศาล (มาตรา 197 - 228) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 197 - 203) -- ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 204 - 217) -- ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม (มาตรา 218 - 222) -- ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง (มาตรา 223 - 227) -- ส่วนที่ 5 ศาลทหาร (มาตรา 228) -- หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229 - 258) -- ส่วนที่ 1 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229 - 254) -- ส่วนที่ 2 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255 - 258)หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา 259 - 278) -- ส่วนที่ 1 การตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา 259 - 264) -- ส่วนที่ 2 การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 265 - 269) -- ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่ง (มาตรา 270 - 274) -- ส่วนที่ 4 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มาตรา 275 - 278) -- หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 279 - 280) -- หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281 - 290) -- หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291) -- บทเฉพาะกาล (มาตรา 292 - 309).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2064.5255.ก3 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011824548
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2064.5255.ก3 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011824555
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Charnvit Kasetsiri Room KPT2064.5255.ก3 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015704431
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books KPT2064.5255.ก3 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Nongyao Chaiseri Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 30/05/2022 31379014128723
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / KPT2064.5254.ฮ9 ว64 วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / KPT2064.5255.ก3 2550 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับลงประชามติ / KPT2064.5255.ก3 2550 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับลงประชามติ / KPT2064.5255.ก6 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. KPT2064.5255.ก6 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1 - 7) -- หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 8 - 25) -- หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26 - 69) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 26 - 29) -- ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค (มาตรา 30 - 31) -- ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 32 - 38) -- ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39 - 40) -- ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา 41 - 42) -- ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา 43 - 44) -- ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน (มาตรา 45-48) -- ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา (มาตรา 49 - 50) -- ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ (มาตรา 51 - 55) -- ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 56 - 62) -- ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (มาตรา 63 - 65) -- ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน (มาตรา 66 - 67) -- ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (มาตรา 68 - 69) -- หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70 - 74) -- หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 75 - 87) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 75 - 76) -- ส่วนที่ 2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ (มาตรา 77) -- ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 78) -- ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา 79 - 80) -- ส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา 81) -- ส่วนที่ 6 แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ (มาตรา 82)

ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (มาตรา 83 - 84) -- ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 85) -- ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน (มาตรา 86) -- ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา 87) -- หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88 - 162) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 88 - 92) -- ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 93 - 110) -- ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 111 - 121) -- ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา 122 - 135) -- ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 136 - 137) -- ส่วนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา 138 - 141) -- ส่วนที่ 7 การตราพระราชบัญญัติ (มาตรา 142 - 153) -- ส่วนที่ 8 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 154 - 155) -- ส่วนที่ 9 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 156 - 162) -- หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา 163 - 165) -- หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166 - 170) -- หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171 - 196) -- หมวด 10 ศาล (มาตรา 197 - 228) -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 197 - 203) -- ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 204 - 217) -- ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม (มาตรา 218 - 222) -- ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง (มาตรา 223 - 227) -- ส่วนที่ 5 ศาลทหาร (มาตรา 228) -- หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229 - 258) -- ส่วนที่ 1 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229 - 254) -- ส่วนที่ 2 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255 - 258)

หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา 259 - 278) -- ส่วนที่ 1 การตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา 259 - 264) -- ส่วนที่ 2 การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 265 - 269) -- ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่ง (มาตรา 270 - 274) -- ส่วนที่ 4 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มาตรา 275 - 278) -- หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 279 - 280) -- หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281 - 290) -- หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291) -- บทเฉพาะกาล (มาตรา 292 - 309).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544