รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  (Computer file) (Computer file)

อุดม รัฐอมฤต, 2502- | นพนิธิ สุริยะ | บรรเจิด สิงคะเนติ | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | กิตติศักดิ์ ปรกติ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: CDG .ร54336Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยสิทธิมนุษยชน -- ไทยการกระทำของรัฐสิทธิพลเมือง -- ไทยการบังคับคดี -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379012213220
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379012163870
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379012140902
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379012140894
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
CDG .ร8346 เรียนรู้พลังงานธรรมชาติ CDG .ร8428 เรื่องแปลกแต่จริง CDG .ร54315 รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547-2551 / CDG .ร54336 รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 CDG .ร54734 รวมพลังคนไทยก้าวข้ามสงครามกลางเมือง CDG .ร54734 รวมพลังคนไทยก้าวข้ามสงครามกลางเมือง CDG .ร63425 ระบบร่างกายมนุษย์

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 1: การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตร 28 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รายงานการวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 3: เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทยมาตรา 246 และ266 : รายงานการวิจัย / สมคิด เลิศไพฑูรย์, บรรเจิด สิงคะเนติ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 4: ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) : รายงานการวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 5: วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย : รายงานการวิจัย / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 6: หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 7: การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย : รายงานการวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 8: การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 9: หลักและวิธีปฏิบัติการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : กรณีมีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ : รายงานผลการศึกษาวิจัย / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 10: การยกเลิกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล : รายงานการศึกษาวิจัย / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 11: กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 : รายงานการศึกษาวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 12: การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 13: การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 14: สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : รายงานการวิจัย / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 15: การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 219 : รายงานการวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 16: สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / อุดม รัฐอมฤต และคณะ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 17: การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544