รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  (Computer file) (Computer file)

อุดม รัฐอมฤต, 2502- | นพนิธิ สุริยะ | บรรเจิด สิงคะเนติ | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | กิตติศักดิ์ ปรกติ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: CDG .ร54336Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยสิทธิมนุษยชน -- ไทยการกระทำของรัฐสิทธิพลเมือง -- ไทยการบังคับคดี -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379012213220
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379012163870
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379012140902
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG .ร54336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379012140894
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ร8429ห46 หลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ CDG .ร8429ห46 หลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ CDG .ร8429ห46 หลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ CDG .ร54336 รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 CDG .ร54734 รวมพลังคนไทยก้าวข้ามสงครามกลางเมือง CDG .ว624 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 CDG .ว624 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 1: การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตร 28 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รายงานการวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 3: เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทยมาตรา 246 และ266 : รายงานการวิจัย / สมคิด เลิศไพฑูรย์, บรรเจิด สิงคะเนติ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 4: ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) : รายงานการวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 5: วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย : รายงานการวิจัย / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 6: หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 7: การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย : รายงานการวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 8: การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 9: หลักและวิธีปฏิบัติการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : กรณีมีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ : รายงานผลการศึกษาวิจัย / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 10: การยกเลิกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล : รายงานการศึกษาวิจัย / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 11: กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 : รายงานการศึกษาวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 12: การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 13: การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 14: สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : รายงานการวิจัย / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 15: การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 219 : รายงานการวิจัย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 16: สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / อุดม รัฐอมฤต และคณะ.

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 17: การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544