วิชาการพัฒนาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี [วีดิทัศน์] : งานเสวนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / อำนวยการผลิต ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล.  (Film) (Film)

จรัส สุวรรณเวลา | ประเวศ วะสี, 2474- | เกษม วัฒนชัย | กำธน สินธวานนท์, พล.อ.อ | อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา | ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ | สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ | มาโนช โลหเตปานนท์ | นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | ขจรยศ อยู่ดี | เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย | ปิยรัตน์ วัฒนะ | อัศนี ปราโมช, พล.ร.ต. ม.ล | ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2483- | เกษม จันทร์แก้ว, 2481- | ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ | เจษฎา แก้วกัลยา | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สุรพล นิติไกรพจน์ | ปรัชญา เวสารัชช์, 2488- | สุทธิพล ทวีชัยการ | จิรนิติ หะวานนท์ | เพ็ชรา เตชะกัมพุช, ท่านผู้หญิง | ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์ | สิทธิชัย ขุนทองแก้ว | สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | พิพัฒน์ฉัตร ดิศกุล, ม.ล | ปานเทพ รัตนากร | มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- | ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล | อำพล เสนาณรงค์
Call no.: CDG .ว62565Publication: [กรุงเทพฯ] : ชมรม, [2551?]Description: 8 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี และขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้วNotes: ดีวีดี.Subject(s): ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการขนส่งทางอากาศ -- ไทยแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง -- ไทยพลังงานมวลชีวภาพ -- ไทยภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ 2470- -- ผลงานในด้านดนตรีกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- -- ผลงานในด้านทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ช้าง -- ไทยมนุษยศาสตร์ -- การศึกษาและการสอนภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- ผลงานในด้านการแพทย์ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- ผลงานในด้านการศึกษาภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- ผลงานในด้านโครงการพัฒนาการเกษตรภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- ผลงานในด้านเทคโนโลยีภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- ทัศนะเกี่ยวกับกฎหมายภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- ผลงานในด้านสาธารณสุข
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ | TUMED-ผลงานอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ว62565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012640760
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ว62565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012640729
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG .ว62565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012640752
รายการจองทั้งหมด: 0

ดีวีดี.

กรกฎาคม 2549 - มกราคม 2551.

แผ่นที่ 1: 60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา จรัส สุวรรณเวลา, ประเวศ วะสี, ฯพณฯ เกษม วัฒนชัย.

แผ่นที่ 2, เรื่องที่ 1: 60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์.

แผ่นที่ 2, เรื่องที่ 2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในมุมมองวิศวกรไทย : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์, สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ; ผู้ดำเนินรายการ มาโนช โลหเตปานนท์.

แผ่นที่ 3, เรื่องที่ 1: พลังงานทางเลือกของประเทศไทยยุคน้ำมันแพง : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย, ขจรยศ อยู่ดี, เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย ; ผู้ดำเนินรายการ ปิยรัตน์ วัฒนะ.

แผ่นที่ 3, เรื่องที่ 2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับวันทรงดนตรี : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก ฯพณฯ พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช.

แผ่นที่ 4, เรื่องที่ 1: 60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจแก้ไขปัญหาทรัพยากรเกษตร : ดิน น้ำ ป่าไม้ : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์.

แผ่นที่ 4, เรื่องที่ 2: 60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจแก้ไขปัญหาทรัพยากรเกษตร : ดิน น้ำ ป่าไม้ : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา ปราโมทย์ ไม้กลัด, เกษม จันทร์แก้ว, ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ; ผู้ดำเนินรายการ เจษฎา แก้วกัลยา.

แผ่นที่ 5, เรื่องที่ 1: พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมาย : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

แผ่นที่ 5, เรื่องที่ 2: ทิศทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา สุรพล นิติไกรพจน์, ปรัชญา เวสารัชช์, สุทธิพล ทวีชัยการ ; ผู้ดำเนินรายการ จิรนิติ หะวานนท์.

แผ่นที่ 6, เรื่องที่ 1: พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานทันตกรรม : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช.

แผ่นที่ 6, เรื่องที่ 2: วิทยาการก้าวหน้าเพื่อสุขภาพช่องปาก : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ดำเนินรายการ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว.

แผ่นที่ 7, เรื่องที่ 1: ความสำคัญของช้างไทย : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก สุเมธ ตันติเวชกุล.

แผ่นที่ 7, เรื่องที่ 2: ช้างเผือกในรัชกาลที่ 9 : การบรรยายพิเศษ / ผู้บรรยาย ม.ล.พิพัฒน์ฉัตร ดิศกุล.

แผ่นที่ 7, เรื่องที่ 3: แนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน : เสวนาทางวิชาการ / ผู้ร่วมเสวนา ปานเทพ รัตนากร ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ดำเนินรายการ มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์.

แผ่นที่ 8: มนุษยศาสตร์กับการเรียนการจัดการการศึกษา : ปาฐกถาพิเศษ / องค์ปาฐก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544