การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.  (Text) (Text)

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
Call no.: HJ191.ท92 ก67 2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขปรับปรุงDescription: 25, 735 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789749900857Subject(s): การคลังสาธารณะภาษีอากรLOC classification: HJ191.ท92 | ก67 2552
Contents:ตอนที่หนึ่ง การจัดสรรสินค้าและบริการ - - บทที่ 1 ความเบื้องต้น - - บทที่ 2 หน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล - - บทที่ 3 ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ - - บทที่ 4 การจัดสรรและการกระจายสินค้าสาธารณะ - - บทที่ 5 การจัดสรรและการกระจายสินค้าเอกชนและสินค้าลักษณะผสม - - บทที่ 6 ปัญหาผลกระทบต่อผู้อื่น - - บทที่ 7 การคลังและการตัดสินใจทางการเมือง - - ตอนที่สอง รายได้ของรัฐบาล - - บทที่ 8 รายได้ของรัฐบาล - - บทที่ 9 ความรู้ในเรื่องภาษีโดยทั่วไป - - บทที่ 10 องค์ประกอบของระบบภาษี - - บทที่ 11 ผลกระทบโดยทั่วไปของภาษี - - บทที่ 12 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - - บทที่ 13 ภาระของเงินรายได้บุคคลธรรมดา - - บทที่ 14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล - - บทที่ 15 ภาระของภาษีเงินได้นิติบุคคล - - บทที่ 16 ภาษีการค้าและภาษีสรรพสามิต - - บทที่ 17 ภาระของภาษีการค้าหรือภาษีการขาย - - บทที่ 18 ภาษีการขายของไทย - - บทที่ 19 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - - บทที่ 20 ภาษีทรัพย์สิน - - บทที่ 21 ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - บทที่ 22 ภาษีรถยนต์และภาษีการใช้ถนน - - บทที่ 23 ภาษีมรดก - - บทที่ 24 นโยบายประชานิยมกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน - - ตอนที่สาม รายจ่ายของรัฐบาล - - บทที่ 25 รายจ่ายสาธารณะ - - บทที่ 26 หลักการประเมินรายจ่ายสาธารณะ - - บทที่ 27 งบประมาณแผ่นดิน - - บทที่ 28 โครงสร้างรายรับและการใช้จ่ายสาธารณะของไทย - - บทที่ 29 หนี้สาธารณะ - - บทที่ 30 หนี้ต่างประเทศและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ - - บทที่ 31 การกระจายอำนาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012317997
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013017950
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013082236
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013058814
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012975380
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013082277
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 12/06/2022 31379013082244
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013082251
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013082269
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 31/05/2022 31379013058848
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013058806
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013058822
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013058830
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013017968
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ191.ท92 ก67 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012975372
รายการจองทั้งหมด: 0

ตอนที่หนึ่ง การจัดสรรสินค้าและบริการ - - บทที่ 1 ความเบื้องต้น - - บทที่ 2 หน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล - - บทที่ 3 ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ - - บทที่ 4 การจัดสรรและการกระจายสินค้าสาธารณะ - - บทที่ 5 การจัดสรรและการกระจายสินค้าเอกชนและสินค้าลักษณะผสม - - บทที่ 6 ปัญหาผลกระทบต่อผู้อื่น - - บทที่ 7 การคลังและการตัดสินใจทางการเมือง - - ตอนที่สอง รายได้ของรัฐบาล - - บทที่ 8 รายได้ของรัฐบาล - - บทที่ 9 ความรู้ในเรื่องภาษีโดยทั่วไป - - บทที่ 10 องค์ประกอบของระบบภาษี - - บทที่ 11 ผลกระทบโดยทั่วไปของภาษี - - บทที่ 12 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - - บทที่ 13 ภาระของเงินรายได้บุคคลธรรมดา - - บทที่ 14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล - - บทที่ 15 ภาระของภาษีเงินได้นิติบุคคล - - บทที่ 16 ภาษีการค้าและภาษีสรรพสามิต - - บทที่ 17 ภาระของภาษีการค้าหรือภาษีการขาย - - บทที่ 18 ภาษีการขายของไทย - - บทที่ 19 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - - บทที่ 20 ภาษีทรัพย์สิน - - บทที่ 21 ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - บทที่ 22 ภาษีรถยนต์และภาษีการใช้ถนน - - บทที่ 23 ภาษีมรดก - - บทที่ 24 นโยบายประชานิยมกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน - - ตอนที่สาม รายจ่ายของรัฐบาล - - บทที่ 25 รายจ่ายสาธารณะ - - บทที่ 26 หลักการประเมินรายจ่ายสาธารณะ - - บทที่ 27 งบประมาณแผ่นดิน - - บทที่ 28 โครงสร้างรายรับและการใช้จ่ายสาธารณะของไทย - - บทที่ 29 หนี้สาธารณะ - - บทที่ 30 หนี้ต่างประเทศและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ - - บทที่ 31 การกระจายอำนาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544