รพี' 51 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 60 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ สุจิตรา แสงสายัณห์.  (Text) (Text)

สุจิตรา แสงสายัณห์ | รัศม์วรรณวลัย วัณโณ | ระวี เมฆวิชัย | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สุชาย จอกแก้ว | เพ็ง เพ็งนิติ | สถิตย์ ไพเราะ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | กุลพล พลวัน, 2487- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | จรัญ ภักดีธนากุล | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | เอื้อน ขุนแก้ว | สราวุธ เบญจกุล | ประสงค์ มหาลี้ตระกูล | วีระพงษ์ บุญโญภาส | Orbhund Panuspatthna | ชนภัทร วินยวัฒน์ | จักรวัฒน์ ขวัญเพิ่มพร | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 60
Call no.: KPT74 .ร365 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2551 [2008]Description: 173 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463กฎหมาย -- ไทยหลักนิติธรรมกฎหมายย้อนหลัง -- ไทยความรับผิดทางอาญา -- ไทยการวางแผนภาษีอากร -- ไทยการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการชำระหนี้ (กฎหมาย) -- ไทยหมายศาล -- ไทยล้มละลาย -- ไทยการหย่า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยArbitration and award -- Thailandสิทธิผู้ป่วย -- ไทยการสอบเนติบัณฑิต -- ไทยLOC classification: KPT74 | .ร365 2551
Contents:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / รัศม์วรรณวลัย วัณโณ และ ระวี เมฆวิชัย -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- 'ยุคข้าวยาก หมากแพง' (แผ่นดินเดือดร้อนถ้าผู้นำขาดคุณธรรม--!) / สุชาย จอกแก้ว -- การถอนคำเสนอ เป็นละเมิดหรือไม่ / เพ็ง เพ็งนิติ -- เหตุใดจึงออกกฎหมายให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษต่อบุคคลไม่ได้ / สถิตย์ ไพเราะ -- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจบางเรื่องเกี่ยวกับ "ความรับผิดในทางอาญา" / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ในกฎหมายประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย / กุลพล พลวัน -- การวางแผนภาษี โดยการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มิติใหม่ของระบบงานยุติธรรมสำหรับผู้บริโภค / จรัญ ภักดีธนากุล -- ผู้รับจำนองไม่สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากทรัพย์ที่จำนองไว้ / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- ปัญหา "การออกหมายจับ" ออกหมายจับอย่างไร จึงชอบด้วยกฎหมาย--? / สุชาย จอกแก้ว -- ประเด็นกฎหมายล้มละลายในศาลจังหวัด / เอื้อน ขุนแก้ว -- สิทธิของผู้บริโภค เมื่อสินค้าไม่ปลอดภัย / สราวุธ เบญจกุล -- การฟ้องหย่าและขัอยกเว้นที่ไม่อาจฟ้องหย่าได้ / ประสงค์ มหาลี้ตระกูล -- การแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- Arbitration : a new alternative for intellectual property dispute resolution in Thailand / Orbhund Panuspatthna -- หน้าที่ของแพทย์ที่ต้องเปิดเผยความลับของผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AID/HIV) / ชนภัทร วินยวัฒน์ -- คำรับของจำเลยในคดีอาญา / จักรวัฒน์ ขวัญเพิ่มพร -- แนะแนวทางเป็นเนติบัณฑิตไทย / สุจิตรา แสงสายัณห์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015446421
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013638649
รายการจองทั้งหมด: 0

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / รัศม์วรรณวลัย วัณโณ และ ระวี เมฆวิชัย -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- 'ยุคข้าวยาก หมากแพง' (แผ่นดินเดือดร้อนถ้าผู้นำขาดคุณธรรม--!) / สุชาย จอกแก้ว -- การถอนคำเสนอ เป็นละเมิดหรือไม่ / เพ็ง เพ็งนิติ -- เหตุใดจึงออกกฎหมายให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษต่อบุคคลไม่ได้ / สถิตย์ ไพเราะ -- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจบางเรื่องเกี่ยวกับ "ความรับผิดในทางอาญา" / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ในกฎหมายประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย / กุลพล พลวัน -- การวางแผนภาษี โดยการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มิติใหม่ของระบบงานยุติธรรมสำหรับผู้บริโภค / จรัญ ภักดีธนากุล -- ผู้รับจำนองไม่สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากทรัพย์ที่จำนองไว้ / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- ปัญหา "การออกหมายจับ" ออกหมายจับอย่างไร จึงชอบด้วยกฎหมาย--? / สุชาย จอกแก้ว -- ประเด็นกฎหมายล้มละลายในศาลจังหวัด / เอื้อน ขุนแก้ว -- สิทธิของผู้บริโภค เมื่อสินค้าไม่ปลอดภัย / สราวุธ เบญจกุล -- การฟ้องหย่าและขัอยกเว้นที่ไม่อาจฟ้องหย่าได้ / ประสงค์ มหาลี้ตระกูล -- การแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- Arbitration : a new alternative for intellectual property dispute resolution in Thailand / Orbhund Panuspatthna -- หน้าที่ของแพทย์ที่ต้องเปิดเผยความลับของผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AID/HIV) / ชนภัทร วินยวัฒน์ -- คำรับของจำเลยในคดีอาญา / จักรวัฒน์ ขวัญเพิ่มพร -- แนะแนวทางเป็นเนติบัณฑิตไทย / สุจิตรา แสงสายัณห์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544