รพี' 52 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ วิวัฒน์ สรรพคุณ.  (Text) (Text)

วิวัฒน์ สรรพคุณ | ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง | ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ | ชานน หมื่นธง | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | วิชา มหาคุณ, 2489- | จรัญ ภักดีธนากุล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | คณิต ณ นคร, 2480- | สถิตย์ ไพเราะ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วัส ติงสมิตร | กำชัย จงจักรพันธ์ | Virapong Boonyobhas | อุทัย โสภาโชติ | สมจิตร์ ทองศรี | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ชาตรี สุวรรณิน | อรรยา สิงห์สงบ | ชูเกียรติ น้อยฉิม | วิวัฒน์ สรรพคุณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61
Call no.: KPT74 .ร365 2552Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552 [2009]Description: 222 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463กฎหมาย -- ไทยกฎหมาย -- การตีความและการแปลความหมายการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกันสื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- ไทยการร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) -- ไทยการหมิ่นประมาท -- ไทยนักกฎหมายภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกาความผิด (กฎหมาย) -- ไทยMoney laundering -- Thailandสิทธิบัตร -- สหรัฐอเมริกากฎหมายอวกาศการสอบเนติบัณฑิต -- ไทยLOC classification: KPT74 | .ร365 2552
Contents:พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง, ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์, ชานน หมื่นธง -- ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร -- วิธีไต่สวนคดีทุจริตและการทำสำนวนของ ป.ป.ช. / วิชา มหาคุณ -- การเสียสิทธิเรียกค่าเสียหายเพราะผู้เสียหายมีส่วนผิดร่วมอยู่ด้วย ตามหลัก "Contributory fault" / จรัญ ภักดีธนากุล -- บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- กฎหมายที่ควรรู้ในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม / อุดม เฟื่องฟุ้ง -- การร้องทุกข์ในคดีอาญา / คณิต ณ นคร -- ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / สถิตย์ ไพเราะ -- พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยากกลับประเทศไทย มีช่องทางอะไรบ้าง / สัก กอแสงเรือง -- นักกฎหมายกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Lawyer and social responsibility) / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- การร้องขัดทรัพย์ : กระบวนพิจารณาที่กำลังจะเป็นอดีต / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- "พฤติการณ์ประกอบการกระทำ" ในความผิดอาญาบางฐาน / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน / วัส ติงสมิตร -- หลุดจากตำแหน่งเพราะถือหุ้น / วัส ติงสมิตร -- กฎหมายไม่ยุติธรรม : กฎหมายไม่จัดการกับคนไม่ดี ? / กำชัย จงจักรพันธ์ -- Problems on law enforcement and the anti-money laundering law of Thailand : police aspect / Virapong Boonyobhas -- การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดและการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงศึกษาจากบันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา / อุทัย โสภาโชติ -- การฟ้องบังคับให้จดทะเบียนการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี -- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจศาลเกี่ยวกับคดีครอบครัวใน 4 จังหวัดภาคใต้ / ชัยยุทธ์ ศรีจำนง -- ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- ความผิดและโทษ / ชาตรี สุวรรณิน -- สิทธิบัตรในวิธีการทางธุรกิจ : แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังคดี In re Bilski / อรรยา สิงห์สงบ -- กฎหมายอวกาศ : ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศสู่ความเปลี่ยนผ่านมาเป็นกฎหมายทางด้านอวกาศ / ชูเกียรติ น้อยฉิม -- การเรียนเนติฯให้ได้เป็นเนติบัณฑิต / วิวัฒน์ สรรพคุณ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008429889
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014725155
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013638656
รายการจองทั้งหมด: 0

พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง, ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์, ชานน หมื่นธง -- ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร -- วิธีไต่สวนคดีทุจริตและการทำสำนวนของ ป.ป.ช. / วิชา มหาคุณ -- การเสียสิทธิเรียกค่าเสียหายเพราะผู้เสียหายมีส่วนผิดร่วมอยู่ด้วย ตามหลัก "Contributory fault" / จรัญ ภักดีธนากุล -- บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- กฎหมายที่ควรรู้ในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม / อุดม เฟื่องฟุ้ง -- การร้องทุกข์ในคดีอาญา / คณิต ณ นคร -- ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / สถิตย์ ไพเราะ -- พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยากกลับประเทศไทย มีช่องทางอะไรบ้าง / สัก กอแสงเรือง -- นักกฎหมายกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Lawyer and social responsibility) / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- การร้องขัดทรัพย์ : กระบวนพิจารณาที่กำลังจะเป็นอดีต / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- "พฤติการณ์ประกอบการกระทำ" ในความผิดอาญาบางฐาน / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน / วัส ติงสมิตร -- หลุดจากตำแหน่งเพราะถือหุ้น / วัส ติงสมิตร -- กฎหมายไม่ยุติธรรม : กฎหมายไม่จัดการกับคนไม่ดี ? / กำชัย จงจักรพันธ์ -- Problems on law enforcement and the anti-money laundering law of Thailand : police aspect / Virapong Boonyobhas -- การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดและการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงศึกษาจากบันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา / อุทัย โสภาโชติ -- การฟ้องบังคับให้จดทะเบียนการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี -- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจศาลเกี่ยวกับคดีครอบครัวใน 4 จังหวัดภาคใต้ / ชัยยุทธ์ ศรีจำนง -- ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- ความผิดและโทษ / ชาตรี สุวรรณิน -- สิทธิบัตรในวิธีการทางธุรกิจ : แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังคดี In re Bilski / อรรยา สิงห์สงบ -- กฎหมายอวกาศ : ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศสู่ความเปลี่ยนผ่านมาเป็นกฎหมายทางด้านอวกาศ / ชูเกียรติ น้อยฉิม -- การเรียนเนติฯให้ได้เป็นเนติบัณฑิต / วิวัฒน์ สรรพคุณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544