คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (Text) (Text)

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-
Call no.: KPT4230 .ส72 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 257 หน้าISBN: 9786162690266Subject(s): ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ไทยLOC classification: KPT4230 | .ส72 2555
Contents:ส่วนที่ 1. ความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 3 ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ -- บทที่ 4 ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ -- บทที่ 5 ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- บทที่ 6 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- บทที่ 7 ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานชิงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- บทที่ 9 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- บทที่ 10 ความผิดฐานปล้นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- บทที่ 11 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 12 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กรณีพิเศษ -- บทที่ 13 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ -- บทที่ 14 ความผิดฐานทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเสียหาย -- บทที่ 15 ความผิดฐานไล่ ต้อน ทำให้สัตว์เข้าไปในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่น -- บทที่ 16 ความผิดฐานปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าไปในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่น -- ส่วนที่ 2. ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น -- หมวดที่ 1 ฉ้อโกง. บทที่ 17 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 18 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน -- บทที่ 19 ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน -- บทที่ 20 ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร/เครื่องดื่มหรือค่าที่พักในโรงแรม -- บทที่ 21 ความผิดฐานหลอกผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สิน -- บทที่ 22 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย -- บทที่ 23 ความผิดฐานทำผิดหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน -- หมวดที่ 2 โกงเจ้าหนี้. บทที่ 24 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ -- บทที่ 25 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยการยักย้ายทรัพย์ -- บทที่ 26 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยการแกล้งให้ตนเป็นหนี้อันเป็นเท็จ -- หมวดที่ 3 กรรโชก/รีดเอาทรัพย์. บทที่ 27 ความผิดฐานกรรโชก -- บทที่ 28 ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ -- หมวดที่ 4 รับของโจร. บทที่ 29 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 30 ความผิดฐานรับของโจรที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการค้า. บทที่ 31 ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ผิดอัตรา -- บทที่ 32 ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง -- บทที่ 33 ความผิดฐานใช้ชื่อประกอบการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 34 ความผิดฐานเลียนป้ายสถานการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 35 ความผิดฐานทำลายชื่อเสียงในทางการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 36 ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 37 ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 38 ความผิดฐานนำเข้า จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายสินค้าปลอม -- ส่วนที่ 3. ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 39 ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง -- บทที่ 40 ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 41 ความผิดฐานยักย้าย ทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 42 ความผิดฐานเข้าไปหรือซ่อนตัวในสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร -- บทที่ 43 ความผิดฐานไม่ยอมออกจากสถานที่เมื่อถูกไล่ให้ออก -- ภาคผนวก ตารางแสดงองค์ประกอบความผิด ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา -- ส่วนที่ 1 ความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น -- ส่วนที่ 2 ความผิดที่กระทำต่อทรัพย์สินของผู้อื่น -- ส่วนที่ 3 ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012301181
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652566
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652574
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652582
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013652525
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013652517
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013652558
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013652541
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013652533
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652434
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652491
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652483
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652467
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652459
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652509
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652475
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4230 .ส72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013652442
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4230 .ส72 2555 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / KPT4230 .ส72 2555 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / KPT4230 .ส72 2555 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / KPT4230 .ส72 2555 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / KPT4230 .ส72 2555 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / KPT4230 .ส72 2559 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-มาตรา 366 และลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-มาตรา 275 / KPT4230 .ส72 2559 คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-มาตรา 366 และลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-มาตรา 275 /

ส่วนที่ 1. ความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 3 ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ -- บทที่ 4 ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ -- บทที่ 5 ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- บทที่ 6 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- บทที่ 7 ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานชิงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- บทที่ 9 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- บทที่ 10 ความผิดฐานปล้นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- บทที่ 11 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 12 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กรณีพิเศษ -- บทที่ 13 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ -- บทที่ 14 ความผิดฐานทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเสียหาย -- บทที่ 15 ความผิดฐานไล่ ต้อน ทำให้สัตว์เข้าไปในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่น -- บทที่ 16 ความผิดฐานปล่อยปละละเลยให้สัตว์เข้าไปในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่น -- ส่วนที่ 2. ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น -- หมวดที่ 1 ฉ้อโกง. บทที่ 17 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 18 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน -- บทที่ 19 ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน -- บทที่ 20 ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร/เครื่องดื่มหรือค่าที่พักในโรงแรม -- บทที่ 21 ความผิดฐานหลอกผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สิน -- บทที่ 22 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย -- บทที่ 23 ความผิดฐานทำผิดหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน -- หมวดที่ 2 โกงเจ้าหนี้. บทที่ 24 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ -- บทที่ 25 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยการยักย้ายทรัพย์ -- บทที่ 26 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยการแกล้งให้ตนเป็นหนี้อันเป็นเท็จ -- หมวดที่ 3 กรรโชก/รีดเอาทรัพย์. บทที่ 27 ความผิดฐานกรรโชก -- บทที่ 28 ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ -- หมวดที่ 4 รับของโจร. บทที่ 29 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 30 ความผิดฐานรับของโจรที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา -- หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการค้า. บทที่ 31 ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ผิดอัตรา -- บทที่ 32 ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง -- บทที่ 33 ความผิดฐานใช้ชื่อประกอบการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 34 ความผิดฐานเลียนป้ายสถานการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 35 ความผิดฐานทำลายชื่อเสียงในทางการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 36 ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 37 ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น -- บทที่ 38 ความผิดฐานนำเข้า จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายสินค้าปลอม -- ส่วนที่ 3. ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 39 ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง -- บทที่ 40 ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 41 ความผิดฐานยักย้าย ทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 42 ความผิดฐานเข้าไปหรือซ่อนตัวในสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร -- บทที่ 43 ความผิดฐานไม่ยอมออกจากสถานที่เมื่อถูกไล่ให้ออก -- ภาคผนวก ตารางแสดงองค์ประกอบความผิด ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา -- ส่วนที่ 1 ความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น -- ส่วนที่ 2 ความผิดที่กระทำต่อทรัพย์สินของผู้อื่น -- ส่วนที่ 3 ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544