กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.  (Text) (Text)

อภิญญา เลื่อนฉวี
Call no.: HF1379 .อ44 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 358 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162690242Subject(s): ระเบียบการค้าต่างประเทศสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศLOC classification: HF1379 | .อ44 2555
Contents:บทที่ 1. วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.1 วิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2 ที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2.1 กฎหมายภายในประเทศ -- 1.2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.2.3 ประเพณีปฏิบัติทางการค้า -- บทที่ 2 สัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.1 ลักษณะของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.3 การขัดกันของกฎหมายในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.4 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 -- บทที่ 3 INCOTERMS -- 3.1 การระบุ INCOTERMS ในสัญญาซื้อขาย -- 3.2 หมวดหมู่ของ INCOTERMS 2010 -- 3.3 รายละเอียดของ INCOTERMS 2010 -- 3.3.1 กฎสำหรับการขนส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ -- 3.3.2 กฎสำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดิน -- 3.4 INCOTERMS กับสัญญาส่งมอบสินค้า -- 3.5 ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายใน INCOTERMS -- 3.6 INCOTERMS กับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศบทที่ 4 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ -- 4.1 การขนส่งสินค้าทางทะเล -- 4.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.1.2 บทกฎหมายไทยที่ใช้บังคับแก่การรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.2 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- 4.2.1 ขอบเขตการใช้บังคับ -- 4.2.2 ผู้ขนส่งทางทะเล -- 4.2.3 ขั้นตอนของการส่งของทางทะเล -- 4.2.4 สัญญารับขนของทางทะเล -- 4.2.5 ใบตราส่ง -- 4.2.6 การบันทึกข้อสงวนเกี่ยวกับของ -- 4.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราส่ง -- 4.2.8 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- 4.2.9 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- 4.2.10 ความรับผิดของผู้ส่งของ -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.10 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.12 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.14 ความรับผิดของผู้ส่งสินค้า -- 4.2.15 อายุความในการฟ้องคดีรับขนของทางทะเล -- 4.2.16 ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ -- 4.3 การขนส่งสินค้าทางอากาศ -- 4.3.1 อนุสัญญากรุงมอนทรีออล เพื่อความเป็นเอกภาพของกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 -- บทที่ 5 การประกันภัยสินค้าทางทะเล -- 5.1 ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล5.2 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล -- 5.2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 5.2.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 แห่งประเทศอังกฤษ -- 5.3 สัญญาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.1 การเสี่ยงภัยทางทะเลและภัยทางทะเล -- 5.3.2 วัตถุเอาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.3 มูลค่าอันสามารถเอาประกันภัยได้ -- 5.4 หลักการทั่วไปของการประกันภัยทางทะเล -- 5.4.1 หลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันภัย -- 5.4.2 หลักแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 5.4.3 หลักแห่งการกระทำโดยสุจริตที่สุด -- 5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.1 ข้อกำหนดความคุ้มครองสินค้า (เอ) (บี) (ซี) -- 5.5.2 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.3 เบี้ยประกันภัย -- 5.5.4 การประกันภัยซ้ำซ้อน -- 5.5.5 คำรับรอง -- 5.5.6 การเดินเรือออกนอกเส้นทางเดินเรือปกติ -- 5.5.7 การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ -- 5.6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยทางทะเล -- 5.6.1 ความเสียหายบางส่วน -- 5.6.2 ความเสียหายทั้งหมด -- 5.6.3 ความเสียหายร่วม -- 5.6.4 ความเสียหายเฉพาะ -- 5.7 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบทที่ 6 การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.1 กฎหมายควบคุมการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.2 รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.3 สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.1 ความหมายของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.2 หลักการสำคัญของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.3 ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.5 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งสินค้าเข้า -- 6.3.6 นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.7 หลักประกันในการให้สินเชื่อทางการค้า -- 6.4 สัญญาทรัสต์รีซีทบทที่ 7 ระเบียบพิธีการทางศุลกากร -- 7.1 ความหมายของคำว่า "ภาษีศุลกากร" -- 7.2 หลักการเกี่ยวกับการเสียภาษีศุลกากร -- 7.3 พิธีการนำเข้า -- 7.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า -- 7.3.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า -- 7.3.3 การลงนามในใบขนสินค้า -- 7.4 พิธีการส่งออก -- 7.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า -- 7.4.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาออก -- 7.4.3 บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออก -- 7.5 สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องกำกัด -- 7.6 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออก -- 7.7 การส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร -- 7.7.1 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ -- 7.7.2 การชดเชยอากร -- 7.7.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า -- 7.7.4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก -- 7.7.5 เขตปลอดอากร -- 7.8 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีบทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ -- 8.1 วิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาล -- 8.1.1 การเจรจา -- 8.1.2 การไกล่เกลี่ย -- 8.1.3 การอนุญาโตตุลาการ -- 8.2 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยศาล -- บทที่ 9 องค์การการค้าโลก -- 9.1 กำเนิดแนวคิดระบบการค้าเสรี -- 9.2 กฎบัตรฮาวานาและองค์การการค้าระหว่างประเทศ -- 9.3 กำเนิดของแกตต์ -- 9.4 กำเนิดขององค์การการค้าโลก -- 9.5 โครงสร้างขององค์การการค้าโลก -- 9.6 ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก -- 9.7 หน้าที่ขององค์การการค้าโลก -- 9.8 หลักการสำคัญขององค์การการค้าโลก -- 9.9 สิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.9.1 สิทธิของประเทศสมาชิก -- 9.9.2 หน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.10 ประโยชน์ของระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก -- 9.11 ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลกบทที่ 10 ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก -- 10.1 ความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร -- 10.2 ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้า -- 10.3 ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- 10.4 ความตกลงว่าด้วยวิธีดำเนินการออกใบอนุญาตนำเข้า -- 10.5 ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร -- 10.6 ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด -- 10.7 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ -- 10.8 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.9 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ -- 10.10 ความตกลงว่าด้วยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.11 ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า -- 10.12 ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก -- 10.13 ความตกลงว่าด้วยกฎเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า -- 10.14 ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง -- 10.15 ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920203
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 20/06/2022 31379012300894
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013655619
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013655627
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013655601
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013655585
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013655569
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013655577
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/06/2022 31379013655551
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HF1379 .อ44 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379013655593
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1. วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.1 วิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2 ที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2.1 กฎหมายภายในประเทศ -- 1.2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.2.3 ประเพณีปฏิบัติทางการค้า -- บทที่ 2 สัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.1 ลักษณะของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.3 การขัดกันของกฎหมายในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.4 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 -- บทที่ 3 INCOTERMS -- 3.1 การระบุ INCOTERMS ในสัญญาซื้อขาย -- 3.2 หมวดหมู่ของ INCOTERMS 2010 -- 3.3 รายละเอียดของ INCOTERMS 2010 -- 3.3.1 กฎสำหรับการขนส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ -- 3.3.2 กฎสำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดิน -- 3.4 INCOTERMS กับสัญญาส่งมอบสินค้า -- 3.5 ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายใน INCOTERMS -- 3.6 INCOTERMS กับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 4 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ -- 4.1 การขนส่งสินค้าทางทะเล -- 4.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.1.2 บทกฎหมายไทยที่ใช้บังคับแก่การรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.2 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- 4.2.1 ขอบเขตการใช้บังคับ -- 4.2.2 ผู้ขนส่งทางทะเล -- 4.2.3 ขั้นตอนของการส่งของทางทะเล -- 4.2.4 สัญญารับขนของทางทะเล -- 4.2.5 ใบตราส่ง -- 4.2.6 การบันทึกข้อสงวนเกี่ยวกับของ -- 4.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราส่ง -- 4.2.8 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- 4.2.9 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- 4.2.10 ความรับผิดของผู้ส่งของ -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.10 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.12 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.14 ความรับผิดของผู้ส่งสินค้า -- 4.2.15 อายุความในการฟ้องคดีรับขนของทางทะเล -- 4.2.16 ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ -- 4.3 การขนส่งสินค้าทางอากาศ -- 4.3.1 อนุสัญญากรุงมอนทรีออล เพื่อความเป็นเอกภาพของกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 -- บทที่ 5 การประกันภัยสินค้าทางทะเล -- 5.1 ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล

5.2 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล -- 5.2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 5.2.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 แห่งประเทศอังกฤษ -- 5.3 สัญญาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.1 การเสี่ยงภัยทางทะเลและภัยทางทะเล -- 5.3.2 วัตถุเอาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.3 มูลค่าอันสามารถเอาประกันภัยได้ -- 5.4 หลักการทั่วไปของการประกันภัยทางทะเล -- 5.4.1 หลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันภัย -- 5.4.2 หลักแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 5.4.3 หลักแห่งการกระทำโดยสุจริตที่สุด -- 5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.1 ข้อกำหนดความคุ้มครองสินค้า (เอ) (บี) (ซี) -- 5.5.2 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.3 เบี้ยประกันภัย -- 5.5.4 การประกันภัยซ้ำซ้อน -- 5.5.5 คำรับรอง -- 5.5.6 การเดินเรือออกนอกเส้นทางเดินเรือปกติ -- 5.5.7 การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ -- 5.6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยทางทะเล -- 5.6.1 ความเสียหายบางส่วน -- 5.6.2 ความเสียหายทั้งหมด -- 5.6.3 ความเสียหายร่วม -- 5.6.4 ความเสียหายเฉพาะ -- 5.7 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บทที่ 6 การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.1 กฎหมายควบคุมการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.2 รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.3 สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.1 ความหมายของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.2 หลักการสำคัญของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.3 ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.5 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งสินค้าเข้า -- 6.3.6 นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.7 หลักประกันในการให้สินเชื่อทางการค้า -- 6.4 สัญญาทรัสต์รีซีท

บทที่ 7 ระเบียบพิธีการทางศุลกากร -- 7.1 ความหมายของคำว่า "ภาษีศุลกากร" -- 7.2 หลักการเกี่ยวกับการเสียภาษีศุลกากร -- 7.3 พิธีการนำเข้า -- 7.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า -- 7.3.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า -- 7.3.3 การลงนามในใบขนสินค้า -- 7.4 พิธีการส่งออก -- 7.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า -- 7.4.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาออก -- 7.4.3 บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออก -- 7.5 สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องกำกัด -- 7.6 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออก -- 7.7 การส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร -- 7.7.1 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ -- 7.7.2 การชดเชยอากร -- 7.7.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า -- 7.7.4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก -- 7.7.5 เขตปลอดอากร -- 7.8 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

บทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ -- 8.1 วิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาล -- 8.1.1 การเจรจา -- 8.1.2 การไกล่เกลี่ย -- 8.1.3 การอนุญาโตตุลาการ -- 8.2 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยศาล -- บทที่ 9 องค์การการค้าโลก -- 9.1 กำเนิดแนวคิดระบบการค้าเสรี -- 9.2 กฎบัตรฮาวานาและองค์การการค้าระหว่างประเทศ -- 9.3 กำเนิดของแกตต์ -- 9.4 กำเนิดขององค์การการค้าโลก -- 9.5 โครงสร้างขององค์การการค้าโลก -- 9.6 ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก -- 9.7 หน้าที่ขององค์การการค้าโลก -- 9.8 หลักการสำคัญขององค์การการค้าโลก -- 9.9 สิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.9.1 สิทธิของประเทศสมาชิก -- 9.9.2 หน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.10 ประโยชน์ของระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก -- 9.11 ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก

บทที่ 10 ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก -- 10.1 ความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร -- 10.2 ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้า -- 10.3 ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- 10.4 ความตกลงว่าด้วยวิธีดำเนินการออกใบอนุญาตนำเข้า -- 10.5 ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร -- 10.6 ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด -- 10.7 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ -- 10.8 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.9 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ -- 10.10 ความตกลงว่าด้วยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.11 ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า -- 10.12 ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก -- 10.13 ความตกลงว่าด้วยกฎเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า -- 10.14 ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง -- 10.15 ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544