คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่Description: 635 หน้า : ภาพประกอบNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2553.ISBN: 9789740329305Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5255 | .ม636 2555 ล. 1
Contents:ความหมายของรัฐธรรมนูญ -- ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ -- กำเนิดรัฐธรรมนูญ -- ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) -- บทที่ 1 หมวด 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ -- บทที่ 3 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค -- ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล -- ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ -- ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน -- ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา -- ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ -- ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน -- ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม -- ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน -- ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย -- บทที่ 5 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ -- ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม -- ส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม -- ส่วนที่ 6 แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ -- ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ -- ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -- ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน -- ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -- บทที่ 6 หมวด 6 รัฐสภา -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร -- ส่วนที่ 3 วุฒิสภา -- ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง -- ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา -- ส่วนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 7 การตราพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 8 การควบคุมการตรากำหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 9 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013249918
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013249900
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013655635
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013655650
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/10/2021 31379013655643
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2553.

ความหมายของรัฐธรรมนูญ -- ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ -- กำเนิดรัฐธรรมนูญ -- ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) -- บทที่ 1 หมวด 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ -- บทที่ 3 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค -- ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล -- ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ -- ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน -- ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา -- ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ -- ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน -- ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม -- ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน -- ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย -- บทที่ 5 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ -- ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม -- ส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม -- ส่วนที่ 6 แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ -- ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ -- ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -- ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน -- ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -- บทที่ 6 หมวด 6 รัฐสภา -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร -- ส่วนที่ 3 วุฒิสภา -- ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง -- ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา -- ส่วนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 7 การตราพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 8 การควบคุมการตรากำหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 9 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544