การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 9 = Public involvement in sustainable development of justice system : the 9th National Symposium of Justice Administration / สำนักงานกิจการยุติธรรม.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 9 : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 9 : 2554 : นนทบุรี)
สำนักงานกิจการยุติธรรม
Call no.: KPT1572.ก67 ก634 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Description: 656 หน้า : ภาพประกอบNotes: ประชุม 30-31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.Other title: Public involvement in sustainable development of justice system : the 9th National Symposium of Justice Administration [Parallel title] | เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 9 การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน [Running title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT1572.ก67 | ก634 2554
Contents:กลุ่มที่ 1. สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : การพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม = Rights and duties of the people : developing to be a just society -- 1.1 การสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation / ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ศรีสุวรรณ พยอมยงค์, ปัทมา สูบกำปัง, Eugenie Merieau นักวิจัย -- 1.2 การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- 1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- กลุ่มที่ 2. ภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation -- 2.1 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน / นำเสนอโดย ณัฐพล ชุมวรฐายี -- 2.2 พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม / เพลินใจ แต้เกษม หัวหน้าโครงการ ; วริศรา ศิริสุทธิเดชา ... [และคนอื่น ๆ] ผู้วิจัย -- 2.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ / คณะทำงานศึกษาวิจัย เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 2.4 มิติของงานคุมประพฤติในงานยุติธรรมชุมชน / นำเสนอโดย อังคณา บุญสิทธิ์ -- 2.5 ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม / นำเสนอโดย ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล -- กลุ่มที่ 3. พลังทางสังคมเพื่อสร้างความโปร่งใส = Social forces for transparency -- 3.1 ระบบ e-education กับการฮั้วประมูลก่อสร้างภาครัฐ / นำเสนอโดย ต่อตระกูล ยมนาค และ วันชัย สรรพสุปัญญา -- 3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความโปร่งใส (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับการตรวจสอบการทุจริตของสื่อมวลชน) / นำเสนอโดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุมธิ์ -- 3.3 การปลูกฝังคุณค่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น : ประสบการณ์บทเรียนจากหลักสูตร "โตไปไม่โกง" / นำเสนอโดย กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และ ศุทธนา วิจิตรานนท์ -- กลุ่มที่ 4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม = Accessing the system of justice and social justice -- 4.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ = The opportunity for the public to the take part in special case proceeding / นำเสนอโดย ศรีปริญญษ ธูปกระจ่าง -- 4.2 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภ่พของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมาย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย / นำเสนอโดย อัครินทร์ อัคนิทัต -- 4.3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หนทางสู่ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย อภิรดี โพธิ์พร้อม -- 4.4 บทความวิจัยโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น / นำเสนอโดย อรทัย ก๊กผล และ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ -- กลุ่มที่ 5. ยุติธรรมทางเลือก และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท = Alternative justice and dispute mediation -- 5.1 กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม = Restorative justice process in court of justice / เสนอโดย มาดี ธรรมสัจจกูล -- 5.2 ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิด / นำเสนอโดย ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา -- 5.3 การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร / นำเสนอโดย สุมาลี วงษ์วิทิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก634 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379013853420
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก634 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013853438
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก634 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013661328
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1572.ก67 ก64 กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง : รายงานการสัมมนา ... วันที่ 17 กันยายน 2542 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / KPT1572.ก67 ก631 2550 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : KPT1572.ก67 ก632 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ : KPT1572.ก67 ก634 2554 การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน : KPT1572.ก67 ก6312 2550 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : KPT1572.ก67 ก6338 2553 นิติรัฐและพลเมือง ทางออกประเทศไทย : รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 = The rule of law and citizen solutions for Thailand : the 8th National Symposium of Justice Administration and 7th National Congress of Law / KPT1572.ก85 2538 ก64 คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? /

ประชุม 30-31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

กลุ่มที่ 1. สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : การพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม = Rights and duties of the people : developing to be a just society -- 1.1 การสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation / ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ศรีสุวรรณ พยอมยงค์, ปัทมา สูบกำปัง, Eugenie Merieau นักวิจัย -- 1.2 การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- 1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- กลุ่มที่ 2. ภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation -- 2.1 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน / นำเสนอโดย ณัฐพล ชุมวรฐายี -- 2.2 พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม / เพลินใจ แต้เกษม หัวหน้าโครงการ ; วริศรา ศิริสุทธิเดชา ... [และคนอื่น ๆ] ผู้วิจัย -- 2.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ / คณะทำงานศึกษาวิจัย เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 2.4 มิติของงานคุมประพฤติในงานยุติธรรมชุมชน / นำเสนอโดย อังคณา บุญสิทธิ์ -- 2.5 ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม / นำเสนอโดย ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล -- กลุ่มที่ 3. พลังทางสังคมเพื่อสร้างความโปร่งใส = Social forces for transparency -- 3.1 ระบบ e-education กับการฮั้วประมูลก่อสร้างภาครัฐ / นำเสนอโดย ต่อตระกูล ยมนาค และ วันชัย สรรพสุปัญญา -- 3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความโปร่งใส (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับการตรวจสอบการทุจริตของสื่อมวลชน) / นำเสนอโดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุมธิ์ -- 3.3 การปลูกฝังคุณค่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น : ประสบการณ์บทเรียนจากหลักสูตร "โตไปไม่โกง" / นำเสนอโดย กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และ ศุทธนา วิจิตรานนท์ -- กลุ่มที่ 4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม = Accessing the system of justice and social justice -- 4.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ = The opportunity for the public to the take part in special case proceeding / นำเสนอโดย ศรีปริญญษ ธูปกระจ่าง -- 4.2 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภ่พของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมาย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย / นำเสนอโดย อัครินทร์ อัคนิทัต -- 4.3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หนทางสู่ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย อภิรดี โพธิ์พร้อม -- 4.4 บทความวิจัยโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น / นำเสนอโดย อรทัย ก๊กผล และ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ -- กลุ่มที่ 5. ยุติธรรมทางเลือก และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท = Alternative justice and dispute mediation -- 5.1 กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม = Restorative justice process in court of justice / เสนอโดย มาดี ธรรมสัจจกูล -- 5.2 ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิด / นำเสนอโดย ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา -- 5.3 การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร / นำเสนอโดย สุมาลี วงษ์วิทิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544