คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย.  (Text) (Text)

คนึง ฦาไชย, 2467-
วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-
Call no.: JX4270.ท92 ค3 2553Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการDescription: 219 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742889074Subject(s): การขัดกันแห่งกฎหมายLOC classification: JX4270.ท92 | ค3 2553
Contents:บทที่ 1 ภาคทั่วไป -- บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล -- บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้ -- บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ -- บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว -- บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 -- รวมบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (เฉพาะเลขมาตรา) -- รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีที่มีลักษณะระหว่างประเทศ อันเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย ระหว่างปี พ.ศ. 2461-2548 / อารยา ชินวรโกมล -- ฎีกาวิดคราะห์อันเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2539 และ 5809/2539 ข้อคิดเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาลต่างประเทศเพื่อเป็นข้อยกเว้นเขตอำนาจศาลไทย / คนึง ฦๅไชย และ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- บทความการอุดช่องว่างกับกฎหมายขัดกัน / ณัฐนันท์ พลั่วจินดา -- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขัดกันจากการทำสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยกับแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ / อารยา กิตติเวช -- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption) / ชาติชาย เชษฐสุมน -- ประวัติการศึกษาและการทำงานของศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย -- ผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท92 ค3 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013663258
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4270.ท92 ค3 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016077258
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JX4270.ท92 ค3 2549 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย / JX4270.ท92 ค3 2549 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย / JX4270.ท92 ค3 2549 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย / JX4270.ท92 ค3 2553 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / JX4270.ท92 ค3 2555 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / JX4270.ท92 ค3 2555 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / JX4270.ท92 ค3 2555 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน /

บทที่ 1 ภาคทั่วไป -- บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล -- บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้ -- บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ -- บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว -- บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 -- รวมบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (เฉพาะเลขมาตรา) -- รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีที่มีลักษณะระหว่างประเทศ อันเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย ระหว่างปี พ.ศ. 2461-2548 / อารยา ชินวรโกมล -- ฎีกาวิดคราะห์อันเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2539 และ 5809/2539 ข้อคิดเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาลต่างประเทศเพื่อเป็นข้อยกเว้นเขตอำนาจศาลไทย / คนึง ฦๅไชย และ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- บทความการอุดช่องว่างกับกฎหมายขัดกัน / ณัฐนันท์ พลั่วจินดา -- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขัดกันจากการทำสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยกับแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ / อารยา กิตติเวช -- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption) / ชาติชาย เชษฐสุมน -- ประวัติการศึกษาและการทำงานของศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย -- ผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544