สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: KPT2754 .น633 2554Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 604 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม 2553.ISBN: 9789742889746Subject(s): สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยสาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการกระทำในทางปกครองLOC classification: KPT2754 | .น633 2554
Contents:สัญญาทางปกครอง : เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ -- ภาค 1 สัญญาทางปกครองไทย -- ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของระบบสัญญาทางปกครองไทย -- บทที่ 1 แนวคิดและวิวัฒนาการของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 สัญญาของทางราชการ -- บทที่ 3 ประเภทของสัญญาของทางราชการ -- ส่วนที่ 2 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากระบบสัญญาของทางราชการไทย -- บทที่ 1 การนำหลักกฎหมายเอกชนมาใช้กับสัญญาของทางราชการ -- บทที่ 2 บทบาทของคณะกรรมการกฤษฎีกากับสัญญาของทางปกครองไทย -- บทที่ 3 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีสัญญาทางปกครองในปัจจุบัน -- ภาค 2 สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 1 สัญญาทางปกครองในทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญา -- บทที่ 2 สัญญาในกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 ระบบของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 1 การจัดทำสัญญา -- บทที่ 2 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 3 ผลของสัญญา -- บทที่ 4 การดำเนินการตามสัญญาและความรับผิดของคู่สัญญา -- บทที่ 5 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 3 ประเภทสำคัญของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 1 สัญญาพัสดุ -- บทที่ 2 การมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013663837
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014055017
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014055025
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014055009
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม 2553.

สัญญาทางปกครอง : เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ -- ภาค 1 สัญญาทางปกครองไทย -- ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของระบบสัญญาทางปกครองไทย -- บทที่ 1 แนวคิดและวิวัฒนาการของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 สัญญาของทางราชการ -- บทที่ 3 ประเภทของสัญญาของทางราชการ -- ส่วนที่ 2 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากระบบสัญญาของทางราชการไทย -- บทที่ 1 การนำหลักกฎหมายเอกชนมาใช้กับสัญญาของทางราชการ -- บทที่ 2 บทบาทของคณะกรรมการกฤษฎีกากับสัญญาของทางปกครองไทย -- บทที่ 3 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีสัญญาทางปกครองในปัจจุบัน -- ภาค 2 สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 1 สัญญาทางปกครองในทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญา -- บทที่ 2 สัญญาในกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 ระบบของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 1 การจัดทำสัญญา -- บทที่ 2 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 3 ผลของสัญญา -- บทที่ 4 การดำเนินการตามสัญญาและความรับผิดของคู่สัญญา -- บทที่ 5 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 3 ประเภทสำคัญของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 1 สัญญาพัสดุ -- บทที่ 2 การมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544