"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 11 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
Call no.: JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1Publication: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 41, 1243 หน้า : ภาพประกอบNotes: 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.ISBN: 9789741957064Other title: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553) [Running title]Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุมไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- การประชุมการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1745 | .ก925562 2554 ล. 1
Contents:ปาฐกถาพิเศษ (Keynote speaker) บูรพาภิวัตน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ -- บรรยายพิเศษ (Plenary sessions) ความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองกับมุมมองทางปรัชญาการเมือง : ข้อสังเกตเบื้องต้น / สมบัติ จันทรวงศ์ -- วิชารัฐศาสตร์กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิต บุญบงการ -- นิติรัฐกับการปรับตัวของนักการเมืองไทย / จรัญ ภักดีธนากุล -- เศรษฐกิจการเมืองของความขัดแย้ง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร -- การปรับตัวของอีสานผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ / ศรีศักร วัลลิโภดม -- รัฐศาสตร์ 60 ปี : modernism VS postmodernism - Pick your Pick /ติน ปรัชญพฤทธิ์ -- นัยสำคัญทางการเมืองในกลอนลำอีสาน / จารุวรรณ ธรรมวัตร -- พัฒนาการของอีสาน พ.ศ. 2322-2475 ในมุมมองนักประวัติศาสตร์ / สุวิทย์ ธีรศาศวัต -- เวทีวิชาการ. กฎหมาย. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ -- กระบวนการยุติธรรม -- การเมืองการปกครอง. การพัฒนาการทางการเมือง -- บทบาทสื่อกับการเมืองไทย -- ประเด็นข้ามชาติ : สิทธิมนุษยชน -- เศรษฐศาสตร์การเมือง : ความขัดแย้งทางการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารส่วนท้องถิ่น. การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความรู้ -- ชุมชนขัดแย้ง -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจและความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชาคมอาเซียนและลู่ทางความเป็นไปได้ -- ปัญหาเขตแดน -- คุณธรรมและจริยธรรม -- ชาติพันธุ์. การขจัดข้อขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิถีชีวิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013665626
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014825328
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014128608
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2011 594049 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014128590
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .ก925561 2552 ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย : JQ1745 .ก925562 2553 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : JQ1745 .ข54 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารรัฐกิจ /

25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

ปาฐกถาพิเศษ (Keynote speaker) บูรพาภิวัตน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ -- บรรยายพิเศษ (Plenary sessions) ความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองกับมุมมองทางปรัชญาการเมือง : ข้อสังเกตเบื้องต้น / สมบัติ จันทรวงศ์ -- วิชารัฐศาสตร์กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิต บุญบงการ -- นิติรัฐกับการปรับตัวของนักการเมืองไทย / จรัญ ภักดีธนากุล -- เศรษฐกิจการเมืองของความขัดแย้ง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร -- การปรับตัวของอีสานผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ / ศรีศักร วัลลิโภดม -- รัฐศาสตร์ 60 ปี : modernism VS postmodernism - Pick your Pick /ติน ปรัชญพฤทธิ์ -- นัยสำคัญทางการเมืองในกลอนลำอีสาน / จารุวรรณ ธรรมวัตร -- พัฒนาการของอีสาน พ.ศ. 2322-2475 ในมุมมองนักประวัติศาสตร์ / สุวิทย์ ธีรศาศวัต -- เวทีวิชาการ. กฎหมาย. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ -- กระบวนการยุติธรรม -- การเมืองการปกครอง. การพัฒนาการทางการเมือง -- บทบาทสื่อกับการเมืองไทย -- ประเด็นข้ามชาติ : สิทธิมนุษยชน -- เศรษฐศาสตร์การเมือง : ความขัดแย้งทางการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารส่วนท้องถิ่น. การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความรู้ -- ชุมชนขัดแย้ง -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจและความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชาคมอาเซียนและลู่ทางความเป็นไปได้ -- ปัญหาเขตแดน -- คุณธรรมและจริยธรรม -- ชาติพันธุ์. การขจัดข้อขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิถีชีวิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544