รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ 5 ปี วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก / กองบรรณาธิการ ลิขิต ธีรเวคิน ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559 | มหาวิทยาลัยเกริก. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
Call no.: JA85.2.ท9 ร54 2554Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 723 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742173418Other title: 5 ปี วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก [Spine title]Subject(s): การสื่อสารทางการเมือง -- ไทยการสื่อสาร -- แง่การเมือง -- ไทยLOC classification: JA85.2.ท9 | ร54 2554
Contents:ภาษา (Language) และมโนทัศน์ (Concept) กับการสื่อสารและความขัดแย้งทางการเมือง / โดย ลิขิต ธีรเวคิน -- การประกอบสร้างนิยม หลังสมัยใหม่นิยมกับการสื่อสารการเมือง : การสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ / โดย จุมพล หนิมพานิช -- การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต / โดย นันทนา นันทวโรภาส -- กระบวนการสื่อสารทางการเมืองกับการรับรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / โดย อภีม คู่พิทักษ์ -- กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเปรียบเทียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา / โดย เอณก รัตนวงศ์ -- การตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย / โดย วัฒนา เซ่งไพเราะ -- การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของชาวภูมิซรอลจากรัฐบาล : ศึกษากรณีวิกฤตการณ์เขาพระวิหาร ในช่วงพ.ศ. 2551-2552 / โดย ทวีศักดิ์ หงส์ทอง -- พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการพัฒนาการเมืองไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงปีพุทธศักราช 2551-2553 / โดย จำลอง พรมสวัสดิ์บทบาทการบริหารจัดการสื่อมวลชนของรัฐบาล : ศึกษากรณีรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ / โดย รุ้งนภา พุ่มเรือง -- การสื่อสารทางการเมืองของสื่อสิ่งพิมพ์ในภาวะวิกฤตทางการเมือง : ศึกษากรณี บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในปีพ.ศ. 2550-2554 / โดย อำนวย นนทบุตร -- เปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาชนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้บริบทการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ศึกษากรณีจังหวัดสระบุรี / โดย ไพฑูรย์ ไวยฉาย -- การสื่อสารทางการเมืองเรื่องพลังงานในอ่าวไทย : ศึกษากรณีการสื่อสารผ่านนโยบายรัฐบาลกับความเป็นจริง ในช่วงปีพ.ศ. 2524-2553 / โดย อดิเทพ บุญสุข -- บทบาททางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย : ศึกษากรณี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2552 / พันเอกสมควร สาคร -- การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมืองระหว่างปีพ.ศ.2549-2553 / โดย พ.ต.ท.พันเลิศ พัฒนาดี -- การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : ศึกษาในห้วงเวลา ระหว่างปีพ.ศ. 2512-2549 / โดย สะถิระ เผือกประพันธุ์ -- การสื่อสารทางการเมืองของชาวมุสลิมในประเทศไทย : ศึกษากรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ / โดย อุฐากร ศาสนบัญชากุลการสื่อสารทางการเมืองผ่านทัศนศิลป์ของศิลปินไทย ในช่วงปีพ.ศ. 2516-2553 / โดย จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์ -- การกล่อมเกลาและเรียนรู้ทางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาผ่านหลักสูตรการศึกษาของทัพเรือ / โดย นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ -- การสื่อสารทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาลิเกฮูลูของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงปี พ.ศ.2545-พ.ศ.2553 / โดย ธาอร มณีสุรัตน์ -- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ.2552-2553 / โดย จิรเมธ ชนะสกุล -- การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 / โดย อภิวัฒน์ พลสยม -- กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกเมืองพัทยาในห้วงเวลาปีพ.ศ.2551-2553 / โดย ศิรัฐนันท์ ไทยานันท์ -- โพลไทยในห้วงวิกฤตการณ์การเมือง : ศึกษาในช่วงปีพ.ศ.2548-2553 / โดย สิรินดา เศวตสมบูรณ์ -- กลยุทธ์การตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 / โดย ประสิทธิ์ ประวรรณะ -- การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมของหนังสือพิมพ์รายวัน : ศึกษากรณีผลประโยชน์ทับซ้อนของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย / โดย สรรพัชญ มหาสารินันทน์กระบวนการสื่อสารทางการเมือง เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพ.ศ. 2540 กับฉบับปีพ.ศ. 2550 / โดย ไชยวุฒิ วรรณุรักษ์ -- การสื่อสารทางนายธนินท์ เจียรวนนท์ : ศึกษากรณีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศไทย ในช่วงพ.ศ. 2540-2553 / โดย บูรณ์สม จินดาปราณีกุล -- ภาพลักษณ์ตำรวจไทยในห้วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปีพ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2554 / โดย ปัจฉิมพงศ์ ทัดมาลา -- การสื่อสารในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ถึงรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ / โดย วิชาญ จำปาขาว -- การสื่อสารทางการเมืองของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ศึกษากรณี พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส / โดย พ.ต.ท.รังษี เยาวรัตน์ -- การสื่อสารทางการเมืองของพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ. 2548-2552 / โดย สนิท เย็นฉ่ำ -- การสื่อสารทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 / โดย จิรภาส ดาวมานพการสื่อสารต่างวัฒนธรรมระหว่างแรงงานอพยพสัญชาติพม่าที่มีกับคนไทย / โดย กันยา ศรีสวัสดิ์ -- กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบ นายชวน หลีกภัย กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร / โดย สัณหภรณ์ เรือนเงิน -- การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปีพ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2553 / โดย ยุพดี วิภัติภูมิประเทศ -- การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองสตรีไทยในรัฐสภาในรูปของการให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในช่วงปีพ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2553 / ธัญญลักษณ์ เรืองระวีวัฒน์ -- กระบวนการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณี ดารา นักร้อง นักแสดง ผู้ประกาศข่าว / โดย คัทลียา พันธุ์พุท -- การสื่อสารเพื่อกล่อมเกลาสังคมให้เข้มแข็ง : กรณีศึกษาแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน พ.ศ.2523-2553 / โดย ประภัสสร บัณฑิตสุวรรณ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA85.2.ท9 ร54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013801940
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA85.2.ท9 ร54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013667820
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาษา (Language) และมโนทัศน์ (Concept) กับการสื่อสารและความขัดแย้งทางการเมือง / โดย ลิขิต ธีรเวคิน -- การประกอบสร้างนิยม หลังสมัยใหม่นิยมกับการสื่อสารการเมือง : การสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ / โดย จุมพล หนิมพานิช -- การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต / โดย นันทนา นันทวโรภาส -- กระบวนการสื่อสารทางการเมืองกับการรับรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / โดย อภีม คู่พิทักษ์ -- กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเปรียบเทียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา / โดย เอณก รัตนวงศ์ -- การตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย / โดย วัฒนา เซ่งไพเราะ -- การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของชาวภูมิซรอลจากรัฐบาล : ศึกษากรณีวิกฤตการณ์เขาพระวิหาร ในช่วงพ.ศ. 2551-2552 / โดย ทวีศักดิ์ หงส์ทอง -- พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการพัฒนาการเมืองไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงปีพุทธศักราช 2551-2553 / โดย จำลอง พรมสวัสดิ์

บทบาทการบริหารจัดการสื่อมวลชนของรัฐบาล : ศึกษากรณีรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ / โดย รุ้งนภา พุ่มเรือง -- การสื่อสารทางการเมืองของสื่อสิ่งพิมพ์ในภาวะวิกฤตทางการเมือง : ศึกษากรณี บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในปีพ.ศ. 2550-2554 / โดย อำนวย นนทบุตร -- เปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาชนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้บริบทการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ศึกษากรณีจังหวัดสระบุรี / โดย ไพฑูรย์ ไวยฉาย -- การสื่อสารทางการเมืองเรื่องพลังงานในอ่าวไทย : ศึกษากรณีการสื่อสารผ่านนโยบายรัฐบาลกับความเป็นจริง ในช่วงปีพ.ศ. 2524-2553 / โดย อดิเทพ บุญสุข -- บทบาททางการเมืองของทหาร ในภาวะวิกฤตทางการเมืองไทย : ศึกษากรณี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2552 / พันเอกสมควร สาคร -- การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมืองระหว่างปีพ.ศ.2549-2553 / โดย พ.ต.ท.พันเลิศ พัฒนาดี -- การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : ศึกษาในห้วงเวลา ระหว่างปีพ.ศ. 2512-2549 / โดย สะถิระ เผือกประพันธุ์ -- การสื่อสารทางการเมืองของชาวมุสลิมในประเทศไทย : ศึกษากรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ / โดย อุฐากร ศาสนบัญชากุล

การสื่อสารทางการเมืองผ่านทัศนศิลป์ของศิลปินไทย ในช่วงปีพ.ศ. 2516-2553 / โดย จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์ -- การกล่อมเกลาและเรียนรู้ทางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาผ่านหลักสูตรการศึกษาของทัพเรือ / โดย นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ -- การสื่อสารทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาลิเกฮูลูของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงปี พ.ศ.2545-พ.ศ.2553 / โดย ธาอร มณีสุรัตน์ -- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ.2552-2553 / โดย จิรเมธ ชนะสกุล -- การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 / โดย อภิวัฒน์ พลสยม -- กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกเมืองพัทยาในห้วงเวลาปีพ.ศ.2551-2553 / โดย ศิรัฐนันท์ ไทยานันท์ -- โพลไทยในห้วงวิกฤตการณ์การเมือง : ศึกษาในช่วงปีพ.ศ.2548-2553 / โดย สิรินดา เศวตสมบูรณ์ -- กลยุทธ์การตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 / โดย ประสิทธิ์ ประวรรณะ -- การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมของหนังสือพิมพ์รายวัน : ศึกษากรณีผลประโยชน์ทับซ้อนของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย / โดย สรรพัชญ มหาสารินันทน์

กระบวนการสื่อสารทางการเมือง เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพ.ศ. 2540 กับฉบับปีพ.ศ. 2550 / โดย ไชยวุฒิ วรรณุรักษ์ -- การสื่อสารทางนายธนินท์ เจียรวนนท์ : ศึกษากรณีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศไทย ในช่วงพ.ศ. 2540-2553 / โดย บูรณ์สม จินดาปราณีกุล -- ภาพลักษณ์ตำรวจไทยในห้วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปีพ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2554 / โดย ปัจฉิมพงศ์ ทัดมาลา -- การสื่อสารในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ถึงรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ / โดย วิชาญ จำปาขาว -- การสื่อสารทางการเมืองของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ศึกษากรณี พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส / โดย พ.ต.ท.รังษี เยาวรัตน์ -- การสื่อสารทางการเมืองของพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ. 2548-2552 / โดย สนิท เย็นฉ่ำ -- การสื่อสารทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 / โดย จิรภาส ดาวมานพ

การสื่อสารต่างวัฒนธรรมระหว่างแรงงานอพยพสัญชาติพม่าที่มีกับคนไทย / โดย กันยา ศรีสวัสดิ์ -- กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบ นายชวน หลีกภัย กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร / โดย สัณหภรณ์ เรือนเงิน -- การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปีพ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2553 / โดย ยุพดี วิภัติภูมิประเทศ -- การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองสตรีไทยในรัฐสภาในรูปของการให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในช่วงปีพ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2553 / ธัญญลักษณ์ เรืองระวีวัฒน์ -- กระบวนการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณี ดารา นักร้อง นักแสดง ผู้ประกาศข่าว / โดย คัทลียา พันธุ์พุท -- การสื่อสารเพื่อกล่อมเกลาสังคมให้เข้มแข็ง : กรณีศึกษาแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน พ.ศ.2523-2553 / โดย ประภัสสร บัณฑิตสุวรรณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544