คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 2, ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน การเงิน การคลัง และงบประมาณ คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่Description: (25), 639 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2553.ISBN: 9789740329343Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5255 | .ม636 2555 ล. 2
Contents:บทที่ 1 หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน -- บทที่ 2 หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ -- บทที่ 3 หมวด 9 คณะรัฐมนตรี -- บทที่ 4 หมวด 10 ศาล -- บทที่ 5 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ -- บทที่ 7 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- บทที่ 8 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 9 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 10 หมวด 16 บทเฉพาะกาล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013674800
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013674792
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014157359
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 2 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). KPT2064.5255 .ร63 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรกถึงปัจจุบัน : ตัวบท ถาม-ตอบ แนวข้อสอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้ปัจจุบัน / KPT2064.5255 จ734 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / KPT2064.5255 จ734 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 /

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2553.

บทที่ 1 หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน -- บทที่ 2 หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ -- บทที่ 3 หมวด 9 คณะรัฐมนตรี -- บทที่ 4 หมวด 10 ศาล -- บทที่ 5 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ -- บทที่ 7 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- บทที่ 8 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 9 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 10 หมวด 16 บทเฉพาะกาล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544