โครงการพัฒนา Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ นิสดารก์ เวชยานนท์.  (Text) (Text)

นิสดารก์ เวชยานนท์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
Call no.: KPT1604 .น653 2554Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2554 [2011]Description: 273 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ผู้สนับสนุนงานคดี -- ไทยกระบวนการทางศาล -- ไทยศาลยุติธรรมงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT1604 | .น653 2554
Contents:บทสรุปสำหรับผู้บริหาร = Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ระบบ Law clerk ในต่างประเทศ -- บทที่ 3 ระบบผู้สนับสนุนงานคดีของผู้พิพากษาในประเทศไทย -- บทที่ 4 ระบบนิติกรในศาลยุติธรรมของไทยกับการพัฒนาระบบ Law clerk -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ Law clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลยุติธรรม -- ภาคผนวก ก แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาระบบ Law clerk ในศาลยุติธรรม -- ภาคผนวก ข โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีระบบยกร่างคำพิพากษาและแก้ไขกฎหมายเพื่อลดจำนวนคดีคั่งค้างในศาลสูง ปีงบประมาณ 2548-2549 -- ภาคผนวก ค ประกาศรับสมัคร Law clerk ศาลแขวงรัฐ Utah -- ภาคผนวก ง แบบฟอร์มสำหรับการพิจารณาเงินเดือนตำแหน่ง Law clerk ปี ค.ศ. 2010-2011 ศาลยุติธรรม รัฐ Maryland.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1604 .น653 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013683975
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1604 .น653 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013683967
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1600.ก67 ง63 2558 หลักวิชาชีพนักกฎหมายในยุคปฏิรูป : งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 / KPT1600 .อ622 2554 การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / KPT1604.ก28 2540 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 พร้อมกฎกระทรวง ประกาศคณะอนุกรรมการตุลาการ / KPT1604 .น653 2554 โครงการพัฒนา Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม : KPT1610 .ค36 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว รุ่นที่ 3 2537-2540 / KPT1610 .ค366 2563 วิพากษ์นักกฎหมายไทย / KPT1610 .ค366 2563 วิพากษ์นักกฎหมายไทย /

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร = Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ระบบ Law clerk ในต่างประเทศ -- บทที่ 3 ระบบผู้สนับสนุนงานคดีของผู้พิพากษาในประเทศไทย -- บทที่ 4 ระบบนิติกรในศาลยุติธรรมของไทยกับการพัฒนาระบบ Law clerk -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ Law clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลยุติธรรม -- ภาคผนวก ก แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาระบบ Law clerk ในศาลยุติธรรม -- ภาคผนวก ข โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีระบบยกร่างคำพิพากษาและแก้ไขกฎหมายเพื่อลดจำนวนคดีคั่งค้างในศาลสูง ปีงบประมาณ 2548-2549 -- ภาคผนวก ค ประกาศรับสมัคร Law clerk ศาลแขวงรัฐ Utah -- ภาคผนวก ง แบบฟอร์มสำหรับการพิจารณาเงินเดือนตำแหน่ง Law clerk ปี ค.ศ. 2010-2011 ศาลยุติธรรม รัฐ Maryland.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ.

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544