ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Call no.: KPT3042.ก33 2544Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2544 [2001]Description: 48 หน้าSubject(s): ความลับทางราชการ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3042.ก33 | 2544
Contents:หมวด 1 บททั่วไป ชื่อระเบียบ -- วันใช้บังคับ -- การยกเลิกระเบียบเดิม -- ผู้รักษาการตามระเบียบ -- การทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบ -- หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ -- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ -- การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ -- การกำหนดชั้นความลับของคณะกรรมการ -- ส่วนที่ 1 องค์การรักษาความปลอดภัย -- ส่วนที่ 2 ประเภทชั้นความลับ -- หมวด 2 การกำหนดชั้นความลับ ส่วนที่ 1 ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ -- ส่วนที่ 2 การแสดงชั้นความลับ -- ส่วนที่ 3 การปรับชั้นความลับ -- หมวด 3 การทะเบียน ส่วนที่ 1 นายทะเบียน -- ส่วนที่ 2 การตรวจสอบ -- หมวด 4 การดำเนินการ ส่วนที่ 1 การจัดทำ -- ส่วนที่ 2 การสำเนาและการแปล -- ส่วนที่ 3 การโอน -- ส่วนที่ 4 การส่งและการรับ -- ส่วนที่ 5 การเก็บรักษา -- ส่วนที่ 6 การยืม -- ส่วนที่ 7 การทำลาย -- ส่วนที่ 8 การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน -- ส่วนที่ 9 กรณีสูญหาย -- ส่วนที่ 10 การเปิดเผย -- บทเฉพาะกาล -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 -- ทะเบียนรับ (แบบทขล.1) -- ทะเบียนส่ง (แบบทขล.2) -- ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (แบบ ทขล.3) -- ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ -- ใบตอบรับ -- บันทึกการยืม -- ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ -- บทวิเคราะห์สรุปในการเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.-- ออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -- ข้อแนะนำการใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 -- คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3042.ก33 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013695516
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3042.ก33 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013695524
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3036.ม54ก3 2542 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย : ฐานความผิดตั้งและแก้ข้อหา / KPT3036.5.พ36 ค74 2549 คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน / KPT3037 .ว43 2555 คู่มือสิทธิตามกฎหมายของผู้ประสบอุทกภัยและวิธีการขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ / KPT3042.ก33 2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ / KPT3042.ก67 ก64 2555 แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แยกตามกรณีคำนิจฉัยที่สำคัญ) ประจำปี 2552 : KPT3042 .ข54 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / KPT3042 .ค36 2564 คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = [Personal data protection law] /

หมวด 1 บททั่วไป ชื่อระเบียบ -- วันใช้บังคับ -- การยกเลิกระเบียบเดิม -- ผู้รักษาการตามระเบียบ -- การทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบ -- หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ -- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ -- การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ -- การกำหนดชั้นความลับของคณะกรรมการ -- ส่วนที่ 1 องค์การรักษาความปลอดภัย -- ส่วนที่ 2 ประเภทชั้นความลับ -- หมวด 2 การกำหนดชั้นความลับ ส่วนที่ 1 ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ -- ส่วนที่ 2 การแสดงชั้นความลับ -- ส่วนที่ 3 การปรับชั้นความลับ -- หมวด 3 การทะเบียน ส่วนที่ 1 นายทะเบียน -- ส่วนที่ 2 การตรวจสอบ -- หมวด 4 การดำเนินการ ส่วนที่ 1 การจัดทำ -- ส่วนที่ 2 การสำเนาและการแปล -- ส่วนที่ 3 การโอน -- ส่วนที่ 4 การส่งและการรับ -- ส่วนที่ 5 การเก็บรักษา -- ส่วนที่ 6 การยืม -- ส่วนที่ 7 การทำลาย -- ส่วนที่ 8 การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน -- ส่วนที่ 9 กรณีสูญหาย -- ส่วนที่ 10 การเปิดเผย -- บทเฉพาะกาล -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 -- ทะเบียนรับ (แบบทขล.1) -- ทะเบียนส่ง (แบบทขล.2) -- ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (แบบ ทขล.3) -- ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ -- ใบตอบรับ -- บันทึกการยืม -- ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ -- บทวิเคราะห์สรุปในการเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.-- ออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -- ข้อแนะนำการใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 -- คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544