กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: K5401 .ค33 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมDescription: 816 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786162690129Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: K5401 | .ค33 2555
Contents:ภาค 1. ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1. ความหมายและภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 2. ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการตีความ -- บทที่ 3. ระบบการดำเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 2. องค์กรและครื่องมือในคดีอาญา -- ลักษณะ1 ประธานในคดี -- บทที่ 4. ศาล -- บทที่ 5. พนักงานอัยการ -- บทที่ 6. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ -- บทที่ 7. ผู้กล่าวหา -- บทที่ 8. ผู้ถูกกล่าวหา -- บทที่ 9. ทนายความ -- ลักษณะ 2 กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีและข้อหา -- บทที่ 10. กระบวนพิจารณา -- บทที่ 11. เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี -- บทที่ 12. ข้อหา -- ลักษณะ 3 พยานหลักฐานและมาตรการบังคับ -- ส่วนที่ 1. พยานหลักฐาน -- บทที่ 13. หลักเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน -- บทที่ 14. ผู้ถูกกล่าวหากับกฎหมายลักษณะพยาน -- บทที่ 15. พยานบุคคล -- บทที่ 16. ผู้เชี่ยวชาญ -- บทที่ 17. พยานเอกสารและพยานวัตถุ -- บทที่ 18. จิตวิทยาคำให้การพยานบุคคล -- ส่วนที่ 2. มาตรการบังคับและการควบคุมการใช้มาตรการบังคับ -- บทที่ 19. ว่าด้วยมาตรการบังคับทั่วไป -- บทที่ 20. หมายเรียกและการเรียก -- บทที่ 21. หมายอาญา -- บทที่ 22. หมายจับ -- บทที่ 23. หมายค้น -- บทที่ 24. หมายขัง -- บทที่ 25. หมายปล่อย -- บทที่ 26. หมายจำคุก -- บทที่ 27. หมายกักขัง -- บทที่ 28. การจับ -- บทที่ 29. การควบคุมตัวระหว่างคดี -- บทที่ 30. การค้น -- บทที่ 31. การปล่อยชั่วคราว -- บทที่ 32. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบ -- บทที่ 33. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- ภาค 3. หลักและกระบวนการดำเนินคดี -- ลักษณะ 1 หลักในการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 34. บทนำว่าด้วยหลักการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 35. หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน -- บทที่ 36. หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ขั้นตอนในการสั่งคดี และเกณฑ์การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้อง -- ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 37. โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 38. การดำเนินคดีชั้นสอบสวน -- บทที่ 39. การดำเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ -- บทที่ 40. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของอัยการสูงสุด -- บทที่ 41. การเลิกคดีอาญา -- บทที่ 42. การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตาย -- ภาค 4. การฟ้องและการดำเนินคดี -- ลักษณะ1 การฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปและการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- บทที่ 43. การฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- บทที่ 44. อำนาจศาล -- บทที่ 45. การดำเนินคดีชั้นการประท้วงฟ้อง -- บทที่ 46. การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น -- บทที่ 47. คำสั่งศาล -- บทที่ 48. คำพิพากษาและเหตุผลในการตัดสิน -- บทที่ 49. การทำและการอ่านคำพิพากษา -- บทที่ 50. สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย -- บทที่ 51. การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน -- บทที่ 52. การดำเนินคดีอาญาศาลแขวง -- บทที่ 53. การดำเนินคดีคดีอาญาเด็กและเยาวชน -- ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- บทที่ 54. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกา -- บทที่ 55. อุทธรณ์ -- บทที่ 56. ฎีกา -- บทที่ 57. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ -- บทที่ 58. การบังคับคดีอาญา -- บทที่ 59. ค่าธรรมเนียม -- บทที่ 60. การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและการลดโทษ -- ภาค 5. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- บทที่ 61. บททั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- บทที่ 62. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นก่อนฟ้อง -- บทที่ 63. ผู้มีอำนาจฟ้อง องค์คณะผู้พิพากษาและการควบคุมตัวระหว่างคดี -- บทที่ 64. หลักประกันในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา การพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดี -- บทที่ 65. การดำเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689469
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689501
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689493
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689451
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689477
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689485
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689436
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013689410
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689352
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689378
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689394
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 14/06/2022 31379013689287
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689261
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689329
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689303
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689345
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689311
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013689279
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689295
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013689337
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ค33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 30/06/2022 31379013689253
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

ภาค 1. ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1. ความหมายและภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 2. ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการตีความ -- บทที่ 3. ระบบการดำเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 2. องค์กรและครื่องมือในคดีอาญา -- ลักษณะ1 ประธานในคดี -- บทที่ 4. ศาล -- บทที่ 5. พนักงานอัยการ -- บทที่ 6. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ -- บทที่ 7. ผู้กล่าวหา -- บทที่ 8. ผู้ถูกกล่าวหา -- บทที่ 9. ทนายความ -- ลักษณะ 2 กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีและข้อหา -- บทที่ 10. กระบวนพิจารณา -- บทที่ 11. เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี -- บทที่ 12. ข้อหา -- ลักษณะ 3 พยานหลักฐานและมาตรการบังคับ -- ส่วนที่ 1. พยานหลักฐาน -- บทที่ 13. หลักเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน -- บทที่ 14. ผู้ถูกกล่าวหากับกฎหมายลักษณะพยาน -- บทที่ 15. พยานบุคคล -- บทที่ 16. ผู้เชี่ยวชาญ -- บทที่ 17. พยานเอกสารและพยานวัตถุ -- บทที่ 18. จิตวิทยาคำให้การพยานบุคคล -- ส่วนที่ 2. มาตรการบังคับและการควบคุมการใช้มาตรการบังคับ -- บทที่ 19. ว่าด้วยมาตรการบังคับทั่วไป -- บทที่ 20. หมายเรียกและการเรียก -- บทที่ 21. หมายอาญา -- บทที่ 22. หมายจับ -- บทที่ 23. หมายค้น -- บทที่ 24. หมายขัง -- บทที่ 25. หมายปล่อย -- บทที่ 26. หมายจำคุก -- บทที่ 27. หมายกักขัง -- บทที่ 28. การจับ -- บทที่ 29. การควบคุมตัวระหว่างคดี -- บทที่ 30. การค้น -- บทที่ 31. การปล่อยชั่วคราว -- บทที่ 32. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบ -- บทที่ 33. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- ภาค 3. หลักและกระบวนการดำเนินคดี -- ลักษณะ 1 หลักในการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 34. บทนำว่าด้วยหลักการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 35. หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน -- บทที่ 36. หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ขั้นตอนในการสั่งคดี และเกณฑ์การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้อง -- ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 37. โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 38. การดำเนินคดีชั้นสอบสวน -- บทที่ 39. การดำเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ -- บทที่ 40. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของอัยการสูงสุด -- บทที่ 41. การเลิกคดีอาญา -- บทที่ 42. การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตาย -- ภาค 4. การฟ้องและการดำเนินคดี -- ลักษณะ1 การฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปและการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- บทที่ 43. การฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- บทที่ 44. อำนาจศาล -- บทที่ 45. การดำเนินคดีชั้นการประท้วงฟ้อง -- บทที่ 46. การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น -- บทที่ 47. คำสั่งศาล -- บทที่ 48. คำพิพากษาและเหตุผลในการตัดสิน -- บทที่ 49. การทำและการอ่านคำพิพากษา -- บทที่ 50. สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย -- บทที่ 51. การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน -- บทที่ 52. การดำเนินคดีอาญาศาลแขวง -- บทที่ 53. การดำเนินคดีคดีอาญาเด็กและเยาวชน -- ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- บทที่ 54. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกา -- บทที่ 55. อุทธรณ์ -- บทที่ 56. ฎีกา -- บทที่ 57. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ -- บทที่ 58. การบังคับคดีอาญา -- บทที่ 59. ค่าธรรมเนียม -- บทที่ 60. การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและการลดโทษ -- ภาค 5. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- บทที่ 61. บททั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- บทที่ 62. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นก่อนฟ้อง -- บทที่ 63. ผู้มีอำนาจฟ้อง องค์คณะผู้พิพากษาและการควบคุมตัวระหว่างคดี -- บทที่ 64. หลักประกันในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา การพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดี -- บทที่ 65. การดำเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544