The Think tank คลังสมองประลองวิชา. [เล่ม 4], วิ.แพ่ง ภาค 4 (วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) / The justice group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT1710 .ธ622 2554 ล. 4Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Description: 296 หน้าISBN: 9786167089492Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1710 | .ธ622 2554 ล. 4
Contents:จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 253 -- จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา มาตรา 253 ทวิ -- โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา มาตรา 254 -- การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตของศาลตามคำขอในมาตรา 254 ตามมาตรา 255 -- ขอบเขตและเงื่อนไขในคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว มาตรา 257 -- ผลของคำสั่งอนุญาตตามมาตรา 254 ของศาล มาตรา 258 -- ผลของคำสั่งวิธีการชั่วคราวเมื่อศาลพิพากษาหรือตัดสินชี้ขาดคดี มาตรา 260 -- จำเลยหรือบุคคลภายนอกขอให้ถอนหมายคุ้มครองชั่วคราว มาตรา 261 -- การแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชั่วคราวเมือพฤติการณ์เปลี่ยนไป มาตรา 262 -- จำเลยขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 263 -- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา มาตรา 264 -- คำขอในเหตุฉุกเฉิน มาตรา 266 -- การพิจารณาคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน มาตรา 267 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 271 -- คำบังคับ มาตรา 272 -- การบังคับแก่ผู้ค้ำประกันในศาล มาตรา 274 -- การขอให้ออกหมายบังคับคดี มาตรา 275 -- หมายบังคับคดี มาตรา 276 -- อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา 278 -- วิธีการดำเนินการบังคับคดี มาตรา 279 -- ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มาตรา 280 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงิน มาตรา 282 -- การยึดและอายัดทรัพย์สิน มาตรา 283 -- ข้อห้ามไม่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้ มาตรา 284 -- ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มาตรา 285 -- สิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มาตรา 286 -- การขอกันส่วน มาตรา 287 -- การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ มาตรา 289 -- การร้องขัดทรัพย์ มาตรา 288 -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ มาตรา 290 -- กรณียื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่ทันกำหนด มาตรา 291 -- การงดการบังคับคดี มาตรา 292 -- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งดการบังคับคดี มาตรา 293 -- การเพิกถอนการบังคับคดีไม่ชอบ มาตรา 296 -- การคัดค้านราคาทรัพย์สินที่จะขายว่าต่ำเกินสมควร มาตรา 309 ทวิ -- การถอนการบังคับคดี มาตรา 295 -- การบังคับคดีโดยการขับไล่หรือต้องรื้อถอน มาตรา 296 ทวิ -- การบังคับคดีส่งมอบทรัพย์ให้เข้าครอบครอง มาตรา 296 ตรี -- การบังคับคดีขับไล่เมื่อไม่ยอมออกไป มาตรา 296 จัตวา -- การบังคับรื้อถอน มาตรา 296 เบญจ -- การบังคับคดีโดยขอให้จับกุมหรือกักขังตามคำพิพากษา มาตรา 297 -- วิธีปฏิบัติของศาลในการจับกุมและกักขัง มาตรา 298 -- วิธีการยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 304 -- การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยึด มาตรา 306 -- การตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึดแทนการขายทอดตลาด มาตรา 307 -- กำหนดเวลาขายทอดตลาดและวิธีการขายทอดตลาด มาตรา 308 -- ข้อบังคับในการจัดการทรัพย์สินที่จะขาย มาตรา 309 -- การอายัดสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 320 ทวิ มาตรา 311 -- บุคคลภายนอกปฏิเสธคำสั่งอายัด มาตรา 312.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ธ622 2554 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689568
รายการจองทั้งหมด: 0

จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 253 -- จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา มาตรา 253 ทวิ -- โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา มาตรา 254 -- การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตของศาลตามคำขอในมาตรา 254 ตามมาตรา 255 -- ขอบเขตและเงื่อนไขในคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว มาตรา 257 -- ผลของคำสั่งอนุญาตตามมาตรา 254 ของศาล มาตรา 258 -- ผลของคำสั่งวิธีการชั่วคราวเมื่อศาลพิพากษาหรือตัดสินชี้ขาดคดี มาตรา 260 -- จำเลยหรือบุคคลภายนอกขอให้ถอนหมายคุ้มครองชั่วคราว มาตรา 261 -- การแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชั่วคราวเมือพฤติการณ์เปลี่ยนไป มาตรา 262 -- จำเลยขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 263 -- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา มาตรา 264 -- คำขอในเหตุฉุกเฉิน มาตรา 266 -- การพิจารณาคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน มาตรา 267 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 271 -- คำบังคับ มาตรา 272 -- การบังคับแก่ผู้ค้ำประกันในศาล มาตรา 274 -- การขอให้ออกหมายบังคับคดี มาตรา 275 -- หมายบังคับคดี มาตรา 276 -- อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา 278 -- วิธีการดำเนินการบังคับคดี มาตรา 279 -- ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มาตรา 280 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงิน มาตรา 282 -- การยึดและอายัดทรัพย์สิน มาตรา 283 -- ข้อห้ามไม่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้ มาตรา 284 -- ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มาตรา 285 -- สิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มาตรา 286 -- การขอกันส่วน มาตรา 287 -- การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ มาตรา 289 -- การร้องขัดทรัพย์ มาตรา 288 -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ มาตรา 290 -- กรณียื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่ทันกำหนด มาตรา 291 -- การงดการบังคับคดี มาตรา 292 -- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งดการบังคับคดี มาตรา 293 -- การเพิกถอนการบังคับคดีไม่ชอบ มาตรา 296 -- การคัดค้านราคาทรัพย์สินที่จะขายว่าต่ำเกินสมควร มาตรา 309 ทวิ -- การถอนการบังคับคดี มาตรา 295 -- การบังคับคดีโดยการขับไล่หรือต้องรื้อถอน มาตรา 296 ทวิ -- การบังคับคดีส่งมอบทรัพย์ให้เข้าครอบครอง มาตรา 296 ตรี -- การบังคับคดีขับไล่เมื่อไม่ยอมออกไป มาตรา 296 จัตวา -- การบังคับรื้อถอน มาตรา 296 เบญจ -- การบังคับคดีโดยขอให้จับกุมหรือกักขังตามคำพิพากษา มาตรา 297 -- วิธีปฏิบัติของศาลในการจับกุมและกักขัง มาตรา 298 -- วิธีการยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 304 -- การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยึด มาตรา 306 -- การตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึดแทนการขายทอดตลาด มาตรา 307 -- กำหนดเวลาขายทอดตลาดและวิธีการขายทอดตลาด มาตรา 308 -- ข้อบังคับในการจัดการทรัพย์สินที่จะขาย มาตรา 309 -- การอายัดสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 320 ทวิ มาตรา 311 -- บุคคลภายนอกปฏิเสธคำสั่งอายัด มาตรา 312.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544