กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.  (Text) (Text)

ดาราพร ถิระวัฒน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT810 .ด646 2555Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 291 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744666277Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT810 | .ด646 2555
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- 1 ความหมายของ "หนี้" -- 2 ประเภทของหนี้ -- 3 ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้ -- 4 ลักษณะของสิทธิทางหนี้ -- 5 ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ -- 6 รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต -- บทที่ 2 วัตถุแห่งหนี้ -- 1 กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน -- 2 กรณีหนี้เงิน -- 3 กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง -- บทที่ 3 หลักความรับผิดของลูกหนี้ -- 1 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ -- 2 หลักการผิดนัดของลูกหนี้ -- 3 หลักความรับผิดของลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ -- 4 หลักการบังคับชำระหนี้ -- บทที่ 4 หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย -- 1 ความหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 2 การพิจารณาลักษณะการพ้นวิสัยตามวัตถุแห่งหนี้ -- 3 ผลตามกฎหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- บทที่ 5 หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ -- 1 หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- 2 หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล -- 3 หลักของสิทธิยึดหน่วง -- บทที่ 6 การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์ -- 1 การรับช่วงสิทธิ -- 2 การช่วงทรัพย์ -- บทที่ 7 การโอนสิทธิเรียกร้อง -- 1 ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 2 ประเภทของสิทธิเรียกร้อง -- 3 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 4 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- บทที่ 8 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน -- 1 หนี้ที่แบ่งกันชำระหนี้ได้ -- 2 หนี้ร่วม -- 3 หนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้ -- บทที่ 9 ความระงับแห่งหนี้ -- 1 หลัก : การชำระหนี้ -- 2 ข้อยกเว้น : การระงับหนี้ในกรณีอื่นที่ไม่มีการชำระหนี้ของลูกหนี้ -- บทที่ 10 นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ -- 1 หลักการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก -- 2 ประเภทของสัญญาที่บุคคลภายนอกตกลงเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ -- 3 สิทธิของบุคคลภายนอกในการเรียกคืนจากลูกหนี้ภายหลังที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แล้ว.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747317
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 28/10/2021 31379013747291
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/10/2021 31379013747234
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 29/10/2021 31379013747259
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747226
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/11/2021 31379013747283
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/11/2021 31379013747242
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747275
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747267
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/11/2021 31379013747309
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 13/11/2021 31379013747192
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/11/2021 31379013747184
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747143
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747135
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/03/2017 31379013747168
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747200
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 29/10/2021 31379013747077
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747085
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013747101
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747093
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747036
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747119
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747044
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/04/2019 31379013747069
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .ด646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747028
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- 1 ความหมายของ "หนี้" -- 2 ประเภทของหนี้ -- 3 ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้ -- 4 ลักษณะของสิทธิทางหนี้ -- 5 ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ -- 6 รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต -- บทที่ 2 วัตถุแห่งหนี้ -- 1 กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน -- 2 กรณีหนี้เงิน -- 3 กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง -- บทที่ 3 หลักความรับผิดของลูกหนี้ -- 1 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ -- 2 หลักการผิดนัดของลูกหนี้ -- 3 หลักความรับผิดของลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ -- 4 หลักการบังคับชำระหนี้ -- บทที่ 4 หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย -- 1 ความหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 2 การพิจารณาลักษณะการพ้นวิสัยตามวัตถุแห่งหนี้ -- 3 ผลตามกฎหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- บทที่ 5 หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ -- 1 หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- 2 หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล -- 3 หลักของสิทธิยึดหน่วง -- บทที่ 6 การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์ -- 1 การรับช่วงสิทธิ -- 2 การช่วงทรัพย์ -- บทที่ 7 การโอนสิทธิเรียกร้อง -- 1 ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 2 ประเภทของสิทธิเรียกร้อง -- 3 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 4 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- บทที่ 8 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน -- 1 หนี้ที่แบ่งกันชำระหนี้ได้ -- 2 หนี้ร่วม -- 3 หนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้ -- บทที่ 9 ความระงับแห่งหนี้ -- 1 หลัก : การชำระหนี้ -- 2 ข้อยกเว้น : การระงับหนี้ในกรณีอื่นที่ไม่มีการชำระหนี้ของลูกหนี้ -- บทที่ 10 นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ -- 1 หลักการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก -- 2 ประเภทของสัญญาที่บุคคลภายนอกตกลงเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ -- 3 สิทธิของบุคคลภายนอกในการเรียกคืนจากลูกหนี้ภายหลังที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แล้ว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544