สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลปกครองและประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เรียบเรียง ณัฐชรี รุจิเรข, ประพันธ์ เอี่ยมสำอาง, วศินี ใจแจ่ม.  (Text) (Text)

วิริยะ วัฒนสุชาติ | ณัฐชรี รุจิเรข | ประพันธ์ เอี่ยมสำอาง | วศินี ใจแจ่ม, 2525- | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง
Call no.: KPT2764.ก49 ส47 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553] [2010]Description: 11, 152 หน้าSubject(s): วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก49 | ส47 2553
Contents:ส่วนที่ 1 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลปกครอง -- 1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคู่กรณีในคดี -- 1.1 หน่วยงานทางปกครอง -- 1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- 2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท -- 2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 3 คดีพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.2 กรณีที่ไม่ใช่การกระทำทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) ในประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง -- 1 การเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในคดีปกครองประเภทต่าง ๆ -- 1.1 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 1.2 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 1.3 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 1.4 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2 การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้ง ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.1 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับได้ -- 2.2 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ -- 2.3 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ศาลไม่จำต้องกำหนดคำบังคับ -- 3 การดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี -- 3.1 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว -- 3.2 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยถือว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว -- 3.3 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี -- 3.4 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนการฟ้องคดี -- 4 ระยะเวลาการฟ้องคดี -- 4.1 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.2 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.3 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.4 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.5 การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.6 การฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- 4.7 การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคล -- 5 เงื่อนไขอื่น ๆ -- 5.1 ฟ้องซ้อน -- 5.2 ฟ้องซ้ำ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก49 ส47 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013759171
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2764.ก48 ส457 2553 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก48 ส457 2553 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก48 ส457 2555 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก49 ส47 2553 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : KPT2764.ก49 ส465 2551 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) : KPT2764.ก49 ส473 2553 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : KPT2764.ก67 ก645 2554 หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง = Guarantee of the right to access to the administrative jurisdiction : การสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปีศาลปกครอง /

ส่วนที่ 1 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลปกครอง -- 1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคู่กรณีในคดี -- 1.1 หน่วยงานทางปกครอง -- 1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- 2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท -- 2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 3 คดีพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.2 กรณีที่ไม่ใช่การกระทำทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) ในประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง -- 1 การเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในคดีปกครองประเภทต่าง ๆ -- 1.1 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 1.2 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 1.3 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 1.4 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2 การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้ง ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.1 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับได้ -- 2.2 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ -- 2.3 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ศาลไม่จำต้องกำหนดคำบังคับ -- 3 การดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี -- 3.1 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว -- 3.2 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยถือว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว -- 3.3 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี -- 3.4 กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนการฟ้องคดี -- 4 ระยะเวลาการฟ้องคดี -- 4.1 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.2 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.3 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.4 ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.5 การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 4.6 การฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- 4.7 การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคล -- 5 เงื่อนไขอื่น ๆ -- 5.1 ฟ้องซ้อน -- 5.2 ฟ้องซ้ำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544