คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.  (Text) (Text)

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-
Call no.: KPT640 .ว646 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 415 หน้าISBN: 9786167707501Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน [Cover title]Subject(s): ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยทรัพย์สิน -- ไทยLOC classification: KPT640 | .ว646 2555
Contents:ภาค 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 1 ทรัพยสิทธิ -- 1 สิทธิและการแบ่งประเภทของสิทธิ -- 2 ทรัพยสิทธิ -- บทที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน --1 ความเบื้องต้น -- 2 ความหมายของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 3 การเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 4 การสิ้นสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- ภาค 2 การครอบครอง -- บทที่ 3 สิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การครอบครอง -- 3 สิทธิและประโยชน์ของผู้ครอบครอง -- 4 การสิ้นสุดแห่งการครอบครอง -- บทที่ 4 การครอบครองปรปักษ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 องค์ประกอบของการครอบครองปรปักษ์ -- 3 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ที่ได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์ -- ภาค 3 กรรมสิทธิ์ -- บทที่ 5 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิต่างๆ ของเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ -- 3 การจำกัดกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 6 เจ้าของหลายคน -- 1 เจ้าของรวม -- 2 กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด -- บทที่ 7 การได้กรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม -- 3 การได้สังหาริมทรัพย์มาโดยนิติกรรม -- บทที่ 8 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยผลของกฎหมาย -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักส่วนควบ -- 3 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครอง -- 4 การได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน -- 5 ทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดิน -- บทที่ 9 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักคุ้มครองบุคคลภายนอก -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักทั่วไป -- 3 หลักเฉพาะ -- ภาค 4 สิทธิเสมือนกรรมสิทธิ์ -- บทที่ 10 เจ้าของสิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- 3 การสิ้นสุดของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- ภาค 5 ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 11 ภาระจำยอม -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มาซึ่งภาระจำยอม -- 3 สิทธิและหน้าที่ -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระจำยอม -- บทที่ 12 สิทธิอาศัย -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้อาศัย -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิอาศัย -- บทที่ 13 สิทธิเหนือพื้นดิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินและของเจ้าของที่ดิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเหนือพื้นดิน -- บทที่ 14 สิทธิเก็บกิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเก็บกินและเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเก็บกิน -- บทที่ 15 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์และเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- รวมคำพิพากษาฎีกา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759064
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759031
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759049
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759015
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759056
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 06/06/2022 31379015876338
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379008410814
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013758991
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013759023
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013759007
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT640 .ว646 2551 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ว646 2551 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ว646 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ว646 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ว646 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ว646 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ว6455 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ทรัพย์สิน บรรพ 4 มาตรา 1298-1434 /

ภาค 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 1 ทรัพยสิทธิ -- 1 สิทธิและการแบ่งประเภทของสิทธิ -- 2 ทรัพยสิทธิ -- บทที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน --1 ความเบื้องต้น -- 2 ความหมายของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 3 การเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 4 การสิ้นสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- ภาค 2 การครอบครอง -- บทที่ 3 สิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การครอบครอง -- 3 สิทธิและประโยชน์ของผู้ครอบครอง -- 4 การสิ้นสุดแห่งการครอบครอง -- บทที่ 4 การครอบครองปรปักษ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 องค์ประกอบของการครอบครองปรปักษ์ -- 3 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ที่ได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์ -- ภาค 3 กรรมสิทธิ์ -- บทที่ 5 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิต่างๆ ของเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ -- 3 การจำกัดกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 6 เจ้าของหลายคน -- 1 เจ้าของรวม -- 2 กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด -- บทที่ 7 การได้กรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม -- 3 การได้สังหาริมทรัพย์มาโดยนิติกรรม -- บทที่ 8 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยผลของกฎหมาย -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักส่วนควบ -- 3 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครอง -- 4 การได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน -- 5 ทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดิน -- บทที่ 9 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักคุ้มครองบุคคลภายนอก -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักทั่วไป -- 3 หลักเฉพาะ -- ภาค 4 สิทธิเสมือนกรรมสิทธิ์ -- บทที่ 10 เจ้าของสิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- 3 การสิ้นสุดของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- ภาค 5 ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 11 ภาระจำยอม -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มาซึ่งภาระจำยอม -- 3 สิทธิและหน้าที่ -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระจำยอม -- บทที่ 12 สิทธิอาศัย -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้อาศัย -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิอาศัย -- บทที่ 13 สิทธิเหนือพื้นดิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินและของเจ้าของที่ดิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเหนือพื้นดิน -- บทที่ 14 สิทธิเก็บกิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเก็บกินและเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเก็บกิน -- บทที่ 15 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์และเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- รวมคำพิพากษาฎีกา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544