คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.  (Text) (Text)

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-
Call no.: KPT640 .ว646 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 415 หน้าISBN: 9786167707501Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน [Cover title]Subject(s): ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยทรัพย์สิน -- ไทยLOC classification: KPT640 | .ว646 2555
Contents:ภาค 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 1 ทรัพยสิทธิ -- 1 สิทธิและการแบ่งประเภทของสิทธิ -- 2 ทรัพยสิทธิ -- บทที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน --1 ความเบื้องต้น -- 2 ความหมายของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 3 การเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 4 การสิ้นสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- ภาค 2 การครอบครอง -- บทที่ 3 สิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การครอบครอง -- 3 สิทธิและประโยชน์ของผู้ครอบครอง -- 4 การสิ้นสุดแห่งการครอบครอง -- บทที่ 4 การครอบครองปรปักษ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 องค์ประกอบของการครอบครองปรปักษ์ -- 3 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ที่ได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์ -- ภาค 3 กรรมสิทธิ์ -- บทที่ 5 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิต่างๆ ของเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ -- 3 การจำกัดกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 6 เจ้าของหลายคน -- 1 เจ้าของรวม -- 2 กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด -- บทที่ 7 การได้กรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม -- 3 การได้สังหาริมทรัพย์มาโดยนิติกรรม -- บทที่ 8 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยผลของกฎหมาย -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักส่วนควบ -- 3 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครอง -- 4 การได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน -- 5 ทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดิน -- บทที่ 9 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักคุ้มครองบุคคลภายนอก -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักทั่วไป -- 3 หลักเฉพาะ -- ภาค 4 สิทธิเสมือนกรรมสิทธิ์ -- บทที่ 10 เจ้าของสิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- 3 การสิ้นสุดของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- ภาค 5 ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 11 ภาระจำยอม -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มาซึ่งภาระจำยอม -- 3 สิทธิและหน้าที่ -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระจำยอม -- บทที่ 12 สิทธิอาศัย -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้อาศัย -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิอาศัย -- บทที่ 13 สิทธิเหนือพื้นดิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินและของเจ้าของที่ดิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเหนือพื้นดิน -- บทที่ 14 สิทธิเก็บกิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเก็บกินและเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเก็บกิน -- บทที่ 15 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์และเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- รวมคำพิพากษาฎีกา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/04/2019 31379013759072
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/04/2021 31379013759064
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 18/04/2021 31379013759031
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 22/04/2021 31379013759049
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 23/04/2021 31379013759015
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 19/04/2021 31379013759056
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/04/2021 31379015876338
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 20/04/2021 31379008410814
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/04/2021 31379013758991
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/04/2021 31379013759023
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ว646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/04/2021 31379013759007
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT640 .ม636 2548 สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน พร้อมข้อสอบเนติบัณฑิตไทยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-2547 / KPT640 .ว6455 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ทรัพย์สิน บรรพ 4 มาตรา 1298-1434 / KPT640 .ว646 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน / KPT640 .ว646 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / KPT640 .ส4215 2563 ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law / KPT640 .ส4215 2563 ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law / KPT640 .ส465 คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา /

ภาค 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 1 ทรัพยสิทธิ -- 1 สิทธิและการแบ่งประเภทของสิทธิ -- 2 ทรัพยสิทธิ -- บทที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน --1 ความเบื้องต้น -- 2 ความหมายของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 3 การเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- 4 การสิ้นสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- ภาค 2 การครอบครอง -- บทที่ 3 สิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การครอบครอง -- 3 สิทธิและประโยชน์ของผู้ครอบครอง -- 4 การสิ้นสุดแห่งการครอบครอง -- บทที่ 4 การครอบครองปรปักษ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 องค์ประกอบของการครอบครองปรปักษ์ -- 3 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ที่ได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์ -- ภาค 3 กรรมสิทธิ์ -- บทที่ 5 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิต่างๆ ของเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ -- 3 การจำกัดกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 6 เจ้าของหลายคน -- 1 เจ้าของรวม -- 2 กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด -- บทที่ 7 การได้กรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม -- 3 การได้สังหาริมทรัพย์มาโดยนิติกรรม -- บทที่ 8 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยผลของกฎหมาย -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักส่วนควบ -- 3 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครอง -- 4 การได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน -- 5 ทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดิน -- บทที่ 9 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักคุ้มครองบุคคลภายนอก -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักทั่วไป -- 3 หลักเฉพาะ -- ภาค 4 สิทธิเสมือนกรรมสิทธิ์ -- บทที่ 10 เจ้าของสิทธิครอบครอง -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- 3 การสิ้นสุดของเจ้าของสิทธิครอบครอง -- ภาค 5 ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น -- บทที่ 11 ภาระจำยอม -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มาซึ่งภาระจำยอม -- 3 สิทธิและหน้าที่ -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระจำยอม -- บทที่ 12 สิทธิอาศัย -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้อาศัย -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิอาศัย -- บทที่ 13 สิทธิเหนือพื้นดิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินและของเจ้าของที่ดิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเหนือพื้นดิน -- บทที่ 14 สิทธิเก็บกิน -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิเก็บกินและเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของสิทธิเก็บกิน -- บทที่ 15 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- 1 ความหมาย -- 2 การได้มา -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์และเจ้าของทรัพย์สิน -- 4 การระงับสิ้นไปของภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- รวมคำพิพากษาฎีกา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544