นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

สมยศ เชื้อไทย
Call no.: K230.ส44 น66 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 219 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162690808Other title: Introduction to philosophy of law [Parallel title] | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา [Spine title]Subject(s): กฎหมาย -- ปรัชญาLOC classification: K230.ส44 | น66 2555
Contents:ภาคทั่วไป ส่วนที่ 1 บทนำ : ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์ -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป -- 1 วิวัฒนาการของวิชาความรู้ -- 2 ความคิดเกี่ยวกับวิชาการหรือศาสตร์ในสมัยใหม่ -- 3 ข้อความคิดว่าด้วยศาสตร์ -- บทที่ 2 นิติศาสตร์ -- 1 นิติศาสตร์ในแง่แบบแผน -- 2 นิติศาสตร์ในแง่ข้อเท็จจริง -- 3 นิติศาสตร์ในแง่คุณค่า -- บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา -- 1 นิติปรัชญา : พิจารณาในแง่ปรัชญา -- 2 นิติปรัชญา : พิจารณาในแง่นิติศาสตร์ -- 3 วิชานิติปรัชญากับวิชาธรรมศาสตร์ -- 4 ขอบเขตของวิชานิติปรัชญา -- ส่วนที่ 2 ความคิดทางกฎหมายสำนักต่าง ๆ -- บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ข้อความเบื้องต้น -- 1.2 ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติในสมัยกรีก-โรมัน -- 1.3 กฎหมายธรรมชาติในระบบกฎหมายโรมัน -- 1.4 ความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยกลาง -- 1.5 ความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์ -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ทฤษฎีกฎหมาย -- 1.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการของกฎหมาย -- 1.3 ทฤษฎีวิชาการนิติศาสตร์ -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 3 สำนักกฎหมายบ้านเมือง -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ความคิดของ Jean Bodin -- 1.2 ความคิดของ Thomas Hobbes -- 1.3 ความคิดของ John Austin -- 1.4 ความคิดของ Hans Kelsen -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 4 สำนักความคิดกฎหมายทางสังคมวิทยา -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ความคิดในฝรั่งเศส : ความคิดของ Francois Geny และ Leon Duguit -- 1.2 ความคิดในเยอรมนี : ความคิดของ Rudolf von Jhering, Eugen Ehrlich1.3 ความคิดในสหรัฐอเมริกา : ความคิดของ Roscoe Pound -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 5 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น -- 1 กฎหมายคืออะไร -- 1.1 การอุบัติขึ้นของแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม -- 1.2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- 1.3 จากกฏหมายชาวบ้านไปสู่กฎหมายนักกฎหมาย -- 1.4 กฎหมายเทคนิค -- 2 การตีความกฎหมาย -- 3 การนิติบัญญัติ -- ภาคเฉพาะ. กฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม -- บทที่ 1 กฎหมายและศีลธรรม -- 1 พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ -- 2 พิเคราะห์ในแง่ความคิด -- 2.1 กฎหมายและศีลธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน -- 2.2 กฎหมายและศีลธรรมเป็นคนละเรื่องแยกกันอย่างเด็ดขาด -- 2.3 กฎหมายและศีลธรรมแตกต่างกัน แต่มีรากฐานเหมือนกัน -- บทที่ 2 ความยุติธรรมและวิชานิติศาสตร์ -- 1 ลักษณะของความยุติธรรม -- 2 หลักการของวิชานิติศาสตร์ -- 3 ลักษณะของวิชาชีพกฎหมาย -- บทที่ 3 ความยุติธรรมและนิติวิธี -- 1 ความยุติธรรมและการคลี่คลายตัวของความยุติธรรม -- 2 สิ่งที่ยอมรับนับถือ (Authority) และการค้นหาการใช้เหตุผลโดยถือ Authority เป็นรากฐาน -- 3 การค้นหาและการใช้เหตุผลโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก : บทบาทของนักกฎหมายกับ "เทศกาลบ้านเมือง".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW K 2012 600537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379012336625
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766044
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013782629
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013766036
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013765988
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013766010
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765947
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765996
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013766028
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013766002
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013782611
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/07/2020 31379013767505
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013765962
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765970
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013765954
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคทั่วไป ส่วนที่ 1 บทนำ : ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์ -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป -- 1 วิวัฒนาการของวิชาความรู้ -- 2 ความคิดเกี่ยวกับวิชาการหรือศาสตร์ในสมัยใหม่ -- 3 ข้อความคิดว่าด้วยศาสตร์ -- บทที่ 2 นิติศาสตร์ -- 1 นิติศาสตร์ในแง่แบบแผน -- 2 นิติศาสตร์ในแง่ข้อเท็จจริง -- 3 นิติศาสตร์ในแง่คุณค่า -- บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา -- 1 นิติปรัชญา : พิจารณาในแง่ปรัชญา -- 2 นิติปรัชญา : พิจารณาในแง่นิติศาสตร์ -- 3 วิชานิติปรัชญากับวิชาธรรมศาสตร์ -- 4 ขอบเขตของวิชานิติปรัชญา -- ส่วนที่ 2 ความคิดทางกฎหมายสำนักต่าง ๆ -- บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ข้อความเบื้องต้น -- 1.2 ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติในสมัยกรีก-โรมัน -- 1.3 กฎหมายธรรมชาติในระบบกฎหมายโรมัน -- 1.4 ความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยกลาง -- 1.5 ความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์ -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ทฤษฎีกฎหมาย -- 1.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการของกฎหมาย -- 1.3 ทฤษฎีวิชาการนิติศาสตร์ -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 3 สำนักกฎหมายบ้านเมือง -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ความคิดของ Jean Bodin -- 1.2 ความคิดของ Thomas Hobbes -- 1.3 ความคิดของ John Austin -- 1.4 ความคิดของ Hans Kelsen -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 4 สำนักความคิดกฎหมายทางสังคมวิทยา -- 1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของความคิด -- 1.1 ความคิดในฝรั่งเศส : ความคิดของ Francois Geny และ Leon Duguit -- 1.2 ความคิดในเยอรมนี : ความคิดของ Rudolf von Jhering, Eugen Ehrlich

1.3 ความคิดในสหรัฐอเมริกา : ความคิดของ Roscoe Pound -- 2 ข้อสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์ -- บทที่ 5 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น -- 1 กฎหมายคืออะไร -- 1.1 การอุบัติขึ้นของแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม -- 1.2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- 1.3 จากกฏหมายชาวบ้านไปสู่กฎหมายนักกฎหมาย -- 1.4 กฎหมายเทคนิค -- 2 การตีความกฎหมาย -- 3 การนิติบัญญัติ -- ภาคเฉพาะ. กฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม -- บทที่ 1 กฎหมายและศีลธรรม -- 1 พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ -- 2 พิเคราะห์ในแง่ความคิด -- 2.1 กฎหมายและศีลธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน -- 2.2 กฎหมายและศีลธรรมเป็นคนละเรื่องแยกกันอย่างเด็ดขาด -- 2.3 กฎหมายและศีลธรรมแตกต่างกัน แต่มีรากฐานเหมือนกัน -- บทที่ 2 ความยุติธรรมและวิชานิติศาสตร์ -- 1 ลักษณะของความยุติธรรม -- 2 หลักการของวิชานิติศาสตร์ -- 3 ลักษณะของวิชาชีพกฎหมาย -- บทที่ 3 ความยุติธรรมและนิติวิธี -- 1 ความยุติธรรมและการคลี่คลายตัวของความยุติธรรม -- 2 สิ่งที่ยอมรับนับถือ (Authority) และการค้นหาการใช้เหตุผลโดยถือ Authority เป็นรากฐาน -- 3 การค้นหาและการใช้เหตุผลโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก : บทบาทของนักกฎหมายกับ "เทศกาลบ้านเมือง".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544