คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-ภาค 2 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.  (Text) (Text)

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Call no.: KPT1710 .ป63 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 348 หน้าISBN: 9786162690815Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1710 | .ป63 2555
Contents:บทที่ 1 คู่ความ ผู้ร้องสอด คู่ความร่วม -- 1 คู่ความ -- 2 ผู้ร้องสอด -- 3 คู่ความร่วม -- 4 ผู้ดำเนิคดีแทนตัวความ -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- 1 หลักทั่วไปในการยื่นคำฟ้อง -- 2 การยื่นคำร้องหรือคำร้องเฉพาะเรื่อง -- 3 จำเลยขอโอนคดี -- 4 การขอรวมคดีที่มีการอุทธรณ์ -- บทที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล -- 1 การส่งประเด็น -- 2 การตรวจคำคู่ความที่ยื่นต่อศาล -- 3 การไกล่เกลี่ย -- 4 การสั่งคดีที่พิจารณา -- 5 การย่นหรือขยายระยะเวลา -- 6 การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย -- 7 การเพิกถอนการพิจารณาและการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ -- 8 การรวมพิจารณาและการแยกคดี -- 9 ละเมิดอำนาจศาล -- บทที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียม -- 1 การกำหนด การชำระ และการคืนฤชาธรรมเนียม -- 2 ความรับผิดในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม -- บทที่ 5 การดำเนินคดีโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 1 การขอดำเนินคดีโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 2 การไต่สวนคำขอ -- 3 คำสั่งศาล -- 4 กรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่เฉพาะบางส่วน หรือมีคำสั่งให้ยกคำขอเสียทีเดียวผู้ขออุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 156/1 วรรค 4 -- 5 การบังคับให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 159 -- 6 การถอนคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาตามมาตรา 160 -- บทที่ 6 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- 1 การยื่นคำคู่ความหรือเอกสาร -- 2 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่คู่ความ พยาน หรือบุคคลภายนอก -- 3 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นโดยเจ้าพนักงานศาล -- 4 การวางหมายหรือการทิ้งหมาย -- 5 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอื่น6 ใบรับหรือรายงาน -- 7 การส่งหมายเรียกพยาน โดยคู่ความที่เกี่ยวข้อง -- 8 กรณีที่กฎหมายกำหนดเวลาที่จะต้องทราบล่วงหน้า -- 9 วิธีการส่งคำคู่ความ และเอกสารแก่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร -- บทที่ 7 คำฟ้อง -- 1 รายการในคำฟ้อง -- 2 ฟ้องเคลือบคลุม -- 3 ฟ้องซ้อน -- 4 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ -- 5 ทิ้งฟ้อง -- 6 ถอนฟ้อง -- บทที่ 8 คำให้การ -- 1 รูปแบบและใจความของคำให้การ -- 2 คำรับตามคำให้การ -- 3 ฟ้องแย้ง -- บทที่ 9 การชี้สองสถาน -- บทที่ 10 การนั่งพิจารณา -- บทที่ 11 การเลื่อนการนั่งพิจารณา -- 1 การเลื่อนคดีโดยดุลพินิจของศาล -- 2 การเลื่อนคดีโดยกฎหมาย -- บทที่ 12 รายงานและสำนวนความ -- บทที่ 13 คดีไมมีข้อพิพาท -- บทที่ 14 คดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก -- บทที่ 15 อนุญาโตตุลาการ -- บทที่ 16 การพิจารณาคดีโดยขาดนัด -- 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ -- 2 การพิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ -- 3 ขาดนัดพิจาณา -- 4 การขอให้พิจารณาใหม่กรณีขาดนัดพิจารณา -- บทที่ 17 หลักทั่วไปในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- 1 บททั่วไปในการกระทำคำพิพากษา -- 2 การจำหน่ายคดี -- 3 คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความ -- 4 ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำขอ -- บทที่ 18 ผลของคำพิพากษา -- 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ -- 2 คำพิพากษาผูกพันคู่ความในคดี -- 3 คำพิพากษาของศาลขัดกัน -- 4 คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด -- 5 ฟ้องซ้ำ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012338613
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765558
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013765541
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013765566
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765533
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765525
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765509
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765517
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013765483
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765491
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014520549
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765459
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379013765442
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765475
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013765467
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1672 .ธ6475 การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 / KPT1672 .ป629 2557 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง / KPT1704.32551.ก52 2555 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง = KPT1710 .ป63 2555 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-ภาค 2 / KPT1710 .ป632 2554 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 / KPT1710 .พ94 2546 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / KPT1710 .ส416 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง /

บทที่ 1 คู่ความ ผู้ร้องสอด คู่ความร่วม -- 1 คู่ความ -- 2 ผู้ร้องสอด -- 3 คู่ความร่วม -- 4 ผู้ดำเนิคดีแทนตัวความ -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- 1 หลักทั่วไปในการยื่นคำฟ้อง -- 2 การยื่นคำร้องหรือคำร้องเฉพาะเรื่อง -- 3 จำเลยขอโอนคดี -- 4 การขอรวมคดีที่มีการอุทธรณ์ -- บทที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล -- 1 การส่งประเด็น -- 2 การตรวจคำคู่ความที่ยื่นต่อศาล -- 3 การไกล่เกลี่ย -- 4 การสั่งคดีที่พิจารณา -- 5 การย่นหรือขยายระยะเวลา -- 6 การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย -- 7 การเพิกถอนการพิจารณาและการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ -- 8 การรวมพิจารณาและการแยกคดี -- 9 ละเมิดอำนาจศาล -- บทที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียม -- 1 การกำหนด การชำระ และการคืนฤชาธรรมเนียม -- 2 ความรับผิดในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม -- บทที่ 5 การดำเนินคดีโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 1 การขอดำเนินคดีโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 2 การไต่สวนคำขอ -- 3 คำสั่งศาล -- 4 กรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่เฉพาะบางส่วน หรือมีคำสั่งให้ยกคำขอเสียทีเดียวผู้ขออุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 156/1 วรรค 4 -- 5 การบังคับให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 159 -- 6 การถอนคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาตามมาตรา 160 -- บทที่ 6 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- 1 การยื่นคำคู่ความหรือเอกสาร -- 2 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่คู่ความ พยาน หรือบุคคลภายนอก -- 3 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นโดยเจ้าพนักงานศาล -- 4 การวางหมายหรือการทิ้งหมาย -- 5 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอื่น

6 ใบรับหรือรายงาน -- 7 การส่งหมายเรียกพยาน โดยคู่ความที่เกี่ยวข้อง -- 8 กรณีที่กฎหมายกำหนดเวลาที่จะต้องทราบล่วงหน้า -- 9 วิธีการส่งคำคู่ความ และเอกสารแก่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร -- บทที่ 7 คำฟ้อง -- 1 รายการในคำฟ้อง -- 2 ฟ้องเคลือบคลุม -- 3 ฟ้องซ้อน -- 4 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ -- 5 ทิ้งฟ้อง -- 6 ถอนฟ้อง -- บทที่ 8 คำให้การ -- 1 รูปแบบและใจความของคำให้การ -- 2 คำรับตามคำให้การ -- 3 ฟ้องแย้ง -- บทที่ 9 การชี้สองสถาน -- บทที่ 10 การนั่งพิจารณา -- บทที่ 11 การเลื่อนการนั่งพิจารณา -- 1 การเลื่อนคดีโดยดุลพินิจของศาล -- 2 การเลื่อนคดีโดยกฎหมาย -- บทที่ 12 รายงานและสำนวนความ -- บทที่ 13 คดีไมมีข้อพิพาท -- บทที่ 14 คดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก -- บทที่ 15 อนุญาโตตุลาการ -- บทที่ 16 การพิจารณาคดีโดยขาดนัด -- 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ -- 2 การพิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ -- 3 ขาดนัดพิจาณา -- 4 การขอให้พิจารณาใหม่กรณีขาดนัดพิจารณา -- บทที่ 17 หลักทั่วไปในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- 1 บททั่วไปในการกระทำคำพิพากษา -- 2 การจำหน่ายคดี -- 3 คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความ -- 4 ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำขอ -- บทที่ 18 ผลของคำพิพากษา -- 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ -- 2 คำพิพากษาผูกพันคู่ความในคดี -- 3 คำพิพากษาของศาลขัดกัน -- 4 คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด -- 5 ฟ้องซ้ำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544