คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้ / สุนทร มณีสวัสดิ์.  (Text) (Text)

สุนทร มณีสวัสดิ์
Call no.: KPT903 .ส695 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 388 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162690648Other title: หนี้ [Portion of title]Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) -- ไทยหนี้ (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT903 | .ส695 2555
Contents:ภาค 1 ผลโดยตรงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ -- บทที่ 1 หน้าที่ในการชำระหนี้ -- 1.1 หน้าที่ชำระหนี้ให้ถูกต้อง -- 1 วัตถุแห่งหนี้ -- 2 วัตถุแห่งหนี้กับวัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรม -- 3 ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ -- 4 กรณีวัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกชำระได้ -- 1.2 กำหนดเวลาชำระหนี้ -- 1 หนี้ที่มิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ -- 2 หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ -- 1.3 การผิดนัดไม่ชำระหนี้ -- 1 การผิดนัด -- 2 ผลของการผิดนัดของลูกหนี้ -- 1.4 เจ้าหนี้ผิดนัด -- 1 เหตุที่เจ้าหนี้ผิดนัด -- 2 ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด -- 1.5 การบังคับชำระหนี้ -- 1 การบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้ -- 2 การบังคับเอาค่าสินไหมทดแทน -- 3 หนี้ที่บังคับไม่ได้ -- 1.6 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 1 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย กับเหตุสุดวิสัย -- 2 เหตุที่ทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 3 ผลของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- บทที่ 2 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน -- 2.1 ประเภทของหนี้ร่วม -- 2.2 หนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้ -- 1 หลักเกณฑ์การแบ่งแยก -- 2 หนี้แบ่งไม่ได้ -- 3 หนี้แบ่งได้ -- 2.3 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน -- 2.4 ลูกหนี้ร่วม -- 1 ที่มาของลูกหนี้ร่วม -- 2 ผลของลูกหนี้ร่วม -- 2.5 เจ้าหนี้ร่วม -- 1 ที่มาของเจ้าหนี้ร่วม -- 2 ผลของการเป็นเจ้าหนี้ร่วม -- 2.6 เจ้าหนี้หลายคนในหนี้ที่แบ่งชำระมิได้ -- บทที่ 3 บุริมสิทธิ -- 3.1 ความหมายของบุริมสิทธิ -- 3.2 บุริมสิทธิสามัญ -- 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน -- 2 ค่าปลงศพ -- 3 ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง -- 4 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน -- 3.3 บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ -- 3.4 บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ -- 3.5 ลำดับแห่งบุริมสิทธิ -- 3.6 ผลแห่งบุริมสิทธิภาค 2 ผลแห่งหนี้ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก -- บทที่ 1 การรับช่วงสิทธิ -- 1.1 ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ -- 1 เกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมาย -- 2 ผู้เข้าชำระหนี้ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด -- 3 ผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ด้วยอำนาจกฎหมาย -- 1.2 ที่มาของการรับช่วงสิทธิ -- 1 การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 227 -- 2 การรับช่วงสิทธิกรณีการใช้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันตามมาตรา 229 (1) -- 3 กรณีผู้ซื้อทรัพย์ที่ติดจำนองเข้าใช้หนี้จำนอง ตามมาตรา 229 (2) -- 4 ผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่น หรือเพื่อผู้อื่นเข้าชำระหนี้ ตามมาตรา 229 (3) -- 5 ผู้เสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย์ และผู้เสี่ยงภัยเสียสิทธิในการครองทรัพย์ตามมาตรา 230 -- 6 ผู้รับช่วงสิทธิในกรณีที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในกฎหมายอื่น -- 1.3 ผลของการรับช่วงสิทธิ -- 1 สิทธิที่รับช่วง -- 2 การรับช่วงสิทธิบางส่วน -- บทที่ 2 ช่วงทรัพย์ -- 2.1 การเกิดขึ้นของช่วงทรัพย์ -- 1 ของแทนจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 2 สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 3 สิทธิเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัย -- 4 สิทธิเรียกร้องเอาแก่ผู้บังคับซื้อหรือผู้ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินถูกทำลายหรือเสียหาย -- 5 ช่วงทรัพย์กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนด -- 2.2 ผลของช่วงทรัพย์ -- 1 กรณีได้ของแทนจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 2 กรณีได้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน -- 3 กรณีสิทธิเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัย -- 4 กรณีสิทธิเรียกร้องแก่ผู้บังคับซื้อและผู้ทำให้ทรัพย์เสียหายหรือทำลาย5 ช่วงทรัพย์กรณีอื่น -- บทที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- 3.1 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- 1 ลูกหนี้ต้องขัดขืนหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง -- 2 การไม่ใช้สิทธิทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ -- 3 สิทธินั้นต้องไม่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้ -- 3.2 วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้-- 1 ใช้สิทธิในนามของตนเองแทนลูกหนี้ -- 2 ต้องขอหมายเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดี -- 3 เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเต็มจำนวนหนี้ -- 3.3 ข้อต่อสู้ของจำเลย -- บทที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล -- 4.1 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการฉ้อฉล -- 1 ลูกหนี้ทำนิติกรรมลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ -- 2 นิติกรรมนั้นต้องมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน -- 3 บุคคลผู้ได้ลาภงอกได้รู้เท่าถึงข้อความจริงที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เว้นแต่เป็นการทำให้โดยเสน่หา -- 4.2 วิธีการเพิกถอนการฉ้อฉล -- 1 ต้องขอให้ศาลเพิกถอน -- 2 ร้องขอในนามของตนเอง -- 3 ต้องฟ้องลูกหนี้กับผู้ได้ลาภงอก -- 4 ระยะเวลาในการเพิกถอน -- 4.3 ผลของการเพิกถอน -- 1 ผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ -- 2 ผลระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเอง -- 3 ผลระหว่างลูกหนี้กับผู้ได้ลาภงอก -- 4 ผลที่มีต่อบุคคลภายนอก -- บทที่ 5 สิทธิยึดหน่วง -- 5.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นของสิทธิยึดหน่วง -- 1 สิทธิยึดหน่วงเกิดด้วยอำนาจกฎหมาย -- 2 สิทธิยึดหน่วงกับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทน -- 3 สิทธิยึดหน่วงทั่วไปกับสิทธิยึดหน่วงเฉพาะเรื่อง -- 5.2 หลักเกณฑ์การเกิดสิทธิยึดหน่วง -- 1 ต้องครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น2 มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครอง -- 3 หนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระเว้นแต่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว -- 5.3 ข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่มีสิทธิยึดหน่วง -- 1 ไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภายในมูลหนี้ -- 2 ไม่สมกับคำสั่งของลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อน หรือให้ในเวลาส่งมอบทรัพย์สิน -- 3 ขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน -- 5.4 ผลของสิทธิยึดหน่วง -- 1 มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้สิ้นเชิง -- 2 สิทธิในดอกผล -- 3 มีสิทธิได้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น -- 4 มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ -- 5 หน้าที่ต้องไม่เอาไปใช้สอย ให้เช่า หรือทำเป็นหลักประกัน -- 6 สิทธิยึดหน่วงไม่มีอายุความ -- 5.5 ความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง -- 1 การกระทำของเจ้าหนี้ -- 2 ลูกหนี้หาประกันที่สมควรให้ -- 3 การครองทรัพย์สินสูญสิ้นไป -- 4 เหตุอื่น ๆ -- บทที่ 6 การโอนสิทธิเรียกร้อง -- 6.1 ข้อพิจาณาทั่วไป -- 1 ความหมายและขอบเขตของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 2 แนวคิดและพัฒนาการของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 3 การโอนสิทธิเรียกร้องกับการโอนทรัพย์สิน -- 4 การโอนสิทธิเรียกร้องกับการรับช่วงสิทธิ -- 5 การโอนสิทธิเรียกร้องกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ -- 6.2 สิทธิเรียกร้องที่ห้ามโอน -- 1 สิทธิเรียกร้องที่สภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ -- 2 สิทธิเรียกร้องที่คู่กรณีแสดงเจตนาห้ามโอนไว้ -- 3 สิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ -- 6.3 สิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง -- 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการโอน -- 2 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 6.4 สิทธิเรียกร้องในหนี้อันจะพึงชำระตามเขาสั่ง -- 1 วิธีการโอน -- 2 ผลแห่งการโอน --ภาค 3 ความระงับแห่งหนี้ -- บทที่ 1 การชำระหนี้ -- 1.1 ผู้ชำระหนี้ -- 1 ลูกหนี้ -- 2 ผู้มีส่วนได้เสีย -- 3 บุคคลภายนอก -- 1.2 ผู้รับชำระหนี้ -- 1 เจ้าหนี้และผู้มีอำนาจรับชำระหนี้ -- 2 บุคคลอื่นที่อาจทำให้หนี้ระงับ -- 1.3 วัตถุแห่งการชำระหนี้ -- 1 ต้องชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้ -- 2 ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- 1.4 สถานที่ชำระหนี้ -- 1 การส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- 2 การชำระหนี้อย่างอื่น -- 1.5 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ -- 1.6 หลักฐานแห่งการชำระหนี้ -- 1 สิทธิที่จะได้รับหลักฐานการชำระหนี้ -- 2 ข้อสันนิษฐานจากหลักฐานการชำระหนี้ -- 1.7 การจัดสรรชำระหนี้ -- 1 ระหว่างหนี้หลายราย -- 2 ในหนี้รายเดียว -- 1.8 ผลของการชำระหนี้ -- 1.9 การวางทรัพย์ -- 1 เงื่อนไขที่จะใช้สิทธิวางทรัพย์ -- 2 วิธีการวางทรัพย์ -- 3 สถานที่วางทรัพย์ -- 4 การวางเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์แทน -- 5 ค่าฤชาธรรมเนียม -- 6 ผลของการวางทรัพย์ -- 7การถอนทรัพย์ -- บทที่ 2 การปลดหนี้ -- 2.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลดหนี้ -- 1 ความหมายของการปลดหนี้ -- 2 เปรียบเทียบกับสัญญาให้ -- 3 เปรียบเทียบกับการเลิกสัญญา -- 2.2 วิธีการปลดหนี้ -- 1 หนี้มีหลักฐานเป็นหนังสือ -- 2 หนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ -- 2.3 ผลของการปลดหนี้ -- บทที่ 3 การหักกลบลบหนี้ -- 3.1 หลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้1 ต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน -- 2 หนี้ทั้งสองรายต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน -- 3 หนี้ทั้งสองรายต้องถึงกำหนดจะชำระ -- 4 ไม่มีข้อห้ามมิให้มีการหักกลบลบหนี้ -- 3.2 ข้อห้ามมิให้มีการหักกลบลบหนี้ -- 1 สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้ -- 2 ขัดกับเจตนาของคู่กรณี -- 3 สิทธิเรียกร้องที่ยังมีข้อต่อสู้อยู่ -- 4 หนี้เกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูล -- 5 สิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ -- 6 สิทธิเรียกร้องที่ได้มาหลังศาลสั่งห้ามชำระหนี้ --7 หนี้ที่กฎหมายเฉพาะห้ามไว้ -- 3.3 วิธีการหักกลบลบหนี้ -- 1 เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว -- 2 การแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้จะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้ -- 3.4 ผลของการหักกลบลบหนี้ -- 1 ทำให้หนี้ระงับ -- 2 ความรับผิดในความเสียหายกรณีสถานที่ชำระหนี้ต่างกัน -- บทที่ 4 การแปลงหนี้ใหม่ -- 4.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 1 ความหมายและสาระสำคัญของการแปลงหนี้ใหม่ -- 2 แปลงหนี้ใหม่เทียบกับการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 3 แปลงหนี้ใหม่กับสัญญาประนีประนอมยอมความ -- 4.2 วิธีการแปลงหนี้ใหม่ -- 1 ต้องทำสัญญากันระหว่างคู่กรณี -- 2 สัญญานั้นต้องเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ -- 4.3 ผลของการแปลงหนี้ใหม่ -- 1 ผลในส่วนตัวหนี้เดิม -- 2 ผลในส่วนของประกันแห่งหนี้ -- บทที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน -- 5.1 ความหมายและเหตุของหนี้เกลื่อนกลืนกัน -- 5.2 ข้อยกเว้นที่ไม่ให้หนี้ระงับ -- 5.3 ผลของหนี้เกลื่อนกลืนกัน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336518
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765749
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765731
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765756
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/08/2021 31379013765681
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765715
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765723
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765707
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379013765665
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765657
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013765699
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT903 .ส695 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013765673
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ผลโดยตรงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ -- บทที่ 1 หน้าที่ในการชำระหนี้ -- 1.1 หน้าที่ชำระหนี้ให้ถูกต้อง -- 1 วัตถุแห่งหนี้ -- 2 วัตถุแห่งหนี้กับวัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรม -- 3 ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ -- 4 กรณีวัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกชำระได้ -- 1.2 กำหนดเวลาชำระหนี้ -- 1 หนี้ที่มิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ -- 2 หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ -- 1.3 การผิดนัดไม่ชำระหนี้ -- 1 การผิดนัด -- 2 ผลของการผิดนัดของลูกหนี้ -- 1.4 เจ้าหนี้ผิดนัด -- 1 เหตุที่เจ้าหนี้ผิดนัด -- 2 ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด -- 1.5 การบังคับชำระหนี้ -- 1 การบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้ -- 2 การบังคับเอาค่าสินไหมทดแทน -- 3 หนี้ที่บังคับไม่ได้ -- 1.6 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 1 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย กับเหตุสุดวิสัย -- 2 เหตุที่ทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 3 ผลของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- บทที่ 2 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน -- 2.1 ประเภทของหนี้ร่วม -- 2.2 หนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้ -- 1 หลักเกณฑ์การแบ่งแยก -- 2 หนี้แบ่งไม่ได้ -- 3 หนี้แบ่งได้ -- 2.3 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน -- 2.4 ลูกหนี้ร่วม -- 1 ที่มาของลูกหนี้ร่วม -- 2 ผลของลูกหนี้ร่วม -- 2.5 เจ้าหนี้ร่วม -- 1 ที่มาของเจ้าหนี้ร่วม -- 2 ผลของการเป็นเจ้าหนี้ร่วม -- 2.6 เจ้าหนี้หลายคนในหนี้ที่แบ่งชำระมิได้ -- บทที่ 3 บุริมสิทธิ -- 3.1 ความหมายของบุริมสิทธิ -- 3.2 บุริมสิทธิสามัญ -- 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน -- 2 ค่าปลงศพ -- 3 ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง -- 4 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน -- 3.3 บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ -- 3.4 บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ -- 3.5 ลำดับแห่งบุริมสิทธิ -- 3.6 ผลแห่งบุริมสิทธิ

ภาค 2 ผลแห่งหนี้ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก -- บทที่ 1 การรับช่วงสิทธิ -- 1.1 ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ -- 1 เกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมาย -- 2 ผู้เข้าชำระหนี้ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด -- 3 ผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ด้วยอำนาจกฎหมาย -- 1.2 ที่มาของการรับช่วงสิทธิ -- 1 การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 227 -- 2 การรับช่วงสิทธิกรณีการใช้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันตามมาตรา 229 (1) -- 3 กรณีผู้ซื้อทรัพย์ที่ติดจำนองเข้าใช้หนี้จำนอง ตามมาตรา 229 (2) -- 4 ผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่น หรือเพื่อผู้อื่นเข้าชำระหนี้ ตามมาตรา 229 (3) -- 5 ผู้เสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย์ และผู้เสี่ยงภัยเสียสิทธิในการครองทรัพย์ตามมาตรา 230 -- 6 ผู้รับช่วงสิทธิในกรณีที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในกฎหมายอื่น -- 1.3 ผลของการรับช่วงสิทธิ -- 1 สิทธิที่รับช่วง -- 2 การรับช่วงสิทธิบางส่วน -- บทที่ 2 ช่วงทรัพย์ -- 2.1 การเกิดขึ้นของช่วงทรัพย์ -- 1 ของแทนจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 2 สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 3 สิทธิเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัย -- 4 สิทธิเรียกร้องเอาแก่ผู้บังคับซื้อหรือผู้ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินถูกทำลายหรือเสียหาย -- 5 ช่วงทรัพย์กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนด -- 2.2 ผลของช่วงทรัพย์ -- 1 กรณีได้ของแทนจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- 2 กรณีได้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน -- 3 กรณีสิทธิเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัย -- 4 กรณีสิทธิเรียกร้องแก่ผู้บังคับซื้อและผู้ทำให้ทรัพย์เสียหายหรือทำลาย

5 ช่วงทรัพย์กรณีอื่น -- บทที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- 3.1 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- 1 ลูกหนี้ต้องขัดขืนหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง -- 2 การไม่ใช้สิทธิทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ -- 3 สิทธินั้นต้องไม่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้ -- 3.2 วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้-- 1 ใช้สิทธิในนามของตนเองแทนลูกหนี้ -- 2 ต้องขอหมายเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดี -- 3 เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเต็มจำนวนหนี้ -- 3.3 ข้อต่อสู้ของจำเลย -- บทที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล -- 4.1 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการฉ้อฉล -- 1 ลูกหนี้ทำนิติกรรมลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ -- 2 นิติกรรมนั้นต้องมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน -- 3 บุคคลผู้ได้ลาภงอกได้รู้เท่าถึงข้อความจริงที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เว้นแต่เป็นการทำให้โดยเสน่หา -- 4.2 วิธีการเพิกถอนการฉ้อฉล -- 1 ต้องขอให้ศาลเพิกถอน -- 2 ร้องขอในนามของตนเอง -- 3 ต้องฟ้องลูกหนี้กับผู้ได้ลาภงอก -- 4 ระยะเวลาในการเพิกถอน -- 4.3 ผลของการเพิกถอน -- 1 ผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ -- 2 ผลระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเอง -- 3 ผลระหว่างลูกหนี้กับผู้ได้ลาภงอก -- 4 ผลที่มีต่อบุคคลภายนอก -- บทที่ 5 สิทธิยึดหน่วง -- 5.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นของสิทธิยึดหน่วง -- 1 สิทธิยึดหน่วงเกิดด้วยอำนาจกฎหมาย -- 2 สิทธิยึดหน่วงกับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทน -- 3 สิทธิยึดหน่วงทั่วไปกับสิทธิยึดหน่วงเฉพาะเรื่อง -- 5.2 หลักเกณฑ์การเกิดสิทธิยึดหน่วง -- 1 ต้องครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น

2 มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครอง -- 3 หนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระเว้นแต่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว -- 5.3 ข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่มีสิทธิยึดหน่วง -- 1 ไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภายในมูลหนี้ -- 2 ไม่สมกับคำสั่งของลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อน หรือให้ในเวลาส่งมอบทรัพย์สิน -- 3 ขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน -- 5.4 ผลของสิทธิยึดหน่วง -- 1 มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้สิ้นเชิง -- 2 สิทธิในดอกผล -- 3 มีสิทธิได้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น -- 4 มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ -- 5 หน้าที่ต้องไม่เอาไปใช้สอย ให้เช่า หรือทำเป็นหลักประกัน -- 6 สิทธิยึดหน่วงไม่มีอายุความ -- 5.5 ความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง -- 1 การกระทำของเจ้าหนี้ -- 2 ลูกหนี้หาประกันที่สมควรให้ -- 3 การครองทรัพย์สินสูญสิ้นไป -- 4 เหตุอื่น ๆ -- บทที่ 6 การโอนสิทธิเรียกร้อง -- 6.1 ข้อพิจาณาทั่วไป -- 1 ความหมายและขอบเขตของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 2 แนวคิดและพัฒนาการของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 3 การโอนสิทธิเรียกร้องกับการโอนทรัพย์สิน -- 4 การโอนสิทธิเรียกร้องกับการรับช่วงสิทธิ -- 5 การโอนสิทธิเรียกร้องกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ -- 6.2 สิทธิเรียกร้องที่ห้ามโอน -- 1 สิทธิเรียกร้องที่สภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ -- 2 สิทธิเรียกร้องที่คู่กรณีแสดงเจตนาห้ามโอนไว้ -- 3 สิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ -- 6.3 สิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง -- 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการโอน -- 2 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 6.4 สิทธิเรียกร้องในหนี้อันจะพึงชำระตามเขาสั่ง -- 1 วิธีการโอน -- 2 ผลแห่งการโอน --

ภาค 3 ความระงับแห่งหนี้ -- บทที่ 1 การชำระหนี้ -- 1.1 ผู้ชำระหนี้ -- 1 ลูกหนี้ -- 2 ผู้มีส่วนได้เสีย -- 3 บุคคลภายนอก -- 1.2 ผู้รับชำระหนี้ -- 1 เจ้าหนี้และผู้มีอำนาจรับชำระหนี้ -- 2 บุคคลอื่นที่อาจทำให้หนี้ระงับ -- 1.3 วัตถุแห่งการชำระหนี้ -- 1 ต้องชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้ -- 2 ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- 1.4 สถานที่ชำระหนี้ -- 1 การส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- 2 การชำระหนี้อย่างอื่น -- 1.5 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ -- 1.6 หลักฐานแห่งการชำระหนี้ -- 1 สิทธิที่จะได้รับหลักฐานการชำระหนี้ -- 2 ข้อสันนิษฐานจากหลักฐานการชำระหนี้ -- 1.7 การจัดสรรชำระหนี้ -- 1 ระหว่างหนี้หลายราย -- 2 ในหนี้รายเดียว -- 1.8 ผลของการชำระหนี้ -- 1.9 การวางทรัพย์ -- 1 เงื่อนไขที่จะใช้สิทธิวางทรัพย์ -- 2 วิธีการวางทรัพย์ -- 3 สถานที่วางทรัพย์ -- 4 การวางเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์แทน -- 5 ค่าฤชาธรรมเนียม -- 6 ผลของการวางทรัพย์ -- 7การถอนทรัพย์ -- บทที่ 2 การปลดหนี้ -- 2.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลดหนี้ -- 1 ความหมายของการปลดหนี้ -- 2 เปรียบเทียบกับสัญญาให้ -- 3 เปรียบเทียบกับการเลิกสัญญา -- 2.2 วิธีการปลดหนี้ -- 1 หนี้มีหลักฐานเป็นหนังสือ -- 2 หนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ -- 2.3 ผลของการปลดหนี้ -- บทที่ 3 การหักกลบลบหนี้ -- 3.1 หลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้

1 ต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน -- 2 หนี้ทั้งสองรายต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน -- 3 หนี้ทั้งสองรายต้องถึงกำหนดจะชำระ -- 4 ไม่มีข้อห้ามมิให้มีการหักกลบลบหนี้ -- 3.2 ข้อห้ามมิให้มีการหักกลบลบหนี้ -- 1 สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้ -- 2 ขัดกับเจตนาของคู่กรณี -- 3 สิทธิเรียกร้องที่ยังมีข้อต่อสู้อยู่ -- 4 หนี้เกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูล -- 5 สิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ -- 6 สิทธิเรียกร้องที่ได้มาหลังศาลสั่งห้ามชำระหนี้ --7 หนี้ที่กฎหมายเฉพาะห้ามไว้ -- 3.3 วิธีการหักกลบลบหนี้ -- 1 เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว -- 2 การแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้จะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้ -- 3.4 ผลของการหักกลบลบหนี้ -- 1 ทำให้หนี้ระงับ -- 2 ความรับผิดในความเสียหายกรณีสถานที่ชำระหนี้ต่างกัน -- บทที่ 4 การแปลงหนี้ใหม่ -- 4.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 1 ความหมายและสาระสำคัญของการแปลงหนี้ใหม่ -- 2 แปลงหนี้ใหม่เทียบกับการโอนสิทธิเรียกร้อง -- 3 แปลงหนี้ใหม่กับสัญญาประนีประนอมยอมความ -- 4.2 วิธีการแปลงหนี้ใหม่ -- 1 ต้องทำสัญญากันระหว่างคู่กรณี -- 2 สัญญานั้นต้องเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ -- 4.3 ผลของการแปลงหนี้ใหม่ -- 1 ผลในส่วนตัวหนี้เดิม -- 2 ผลในส่วนของประกันแห่งหนี้ -- บทที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน -- 5.1 ความหมายและเหตุของหนี้เกลื่อนกลืนกัน -- 5.2 ข้อยกเว้นที่ไม่ให้หนี้ระงับ -- 5.3 ผลของหนี้เกลื่อนกลืนกัน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544