เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2 : การประชุมวิชาการเผยแพร่บทคัดย่อประเด็นคุณธรรม 3 ประการ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 อิมแพคเมืองทองธานี / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ; ผู้จัดทำ ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  (Text) (Text)

ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
Call no.: BJ1185.ท9 ด723 2554Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฒ, 178 หน้าSubject(s): จริยธรรม -- ไทย -- สาระสังเขปLOC classification: BJ1185.ท9 | ด723 2554
Contents:ความหมายและลักษณะของการวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรม 3 ประการ : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง -- เกณฑ์การประเมินงานวิจัย -- ประเด็นคุณธรรม "ซื่อสัตย์" -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา -- การใช้กิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต (Living : values : an educational program) ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ 5-6 ปี / สุวนี เชื้อกุล -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเจ้าพระยา โดยใช้วิธี วิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอล / ดาวนภา กิตติสาโร -- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP สำหรับเด็กปฐมวัย / มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา -- การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากการอ่าน วรรณกรรมสำหรับเด็กภาษาไทย ที่พิมพ์ระหว่าง ปี 2543-2545 / จิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ -- ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก / รสิตา กุดแถลง -- การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 / ธราภรณ์ คำอุ่นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี / อโนมา ขันพันธ์ -- โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นลินี สุวรรณโชติ -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี / ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ -- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล -- การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ -- ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล / ชิตพล กาญจนกิจ -- ความรู้สึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย / ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล -- กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / กมลวรรณ คารมปราชญ์ -- ลักษณะจิตใจ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / นิชาภัทร โพธิ์บาง -- พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล / สุคนธ์ ศรีอรุณความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การทางการศึกษาตามการรับรู้ของครูกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำงานของครูกรณีศึกษา : องค์การทางการศึกษาในสำนักงานเขตบางกอกน้อยสังกัดกรุงเทพมหานคร / สุจิตรา ทองวารี -- ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา / สาธิต ฤทธิ์เลิศชัย -- ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนในภาคกลาง : การศึกษาระยะที่ 2 / อ้อมเดือน สดมณี และคณะ -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ไทย / ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ] -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานีอนามัย / สุชาดา ชลานุเคราะห์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ในเครือเมทัลลิค กรุ๊ป ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / ทีปกร พุดด้วง -- บุคลิกภาพ และเหตุผลเชิงจริยธรรม กับจริยธรรมในการทำงานของผู้บริหาร บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) / ธันยชนก แก้วคงเมือง -- ความไว้วางใจในผู้นำองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เนตบีเคเค จำกัด / อุชุมพร แก้วขุนทดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสต่างกัน / รุจิรา วงศ์ศิริ -- ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์ / วรวรรณ อร่ามพงศ์ -- ประเด็นคุณธรรม "รับผิดชอบ" -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษา -- ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนกับการชี้แนะทางวาจา ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุคนธรส หุตะวัฒนะ -- การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรู้แบบ 4 MAT / กิริยา ปี่ทอง -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตลิ่งชันที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบและแบบซินดิเคท / จิราภรณ์ นาคเรือง -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์ 2 กับการสอนตามปกติ / สิริรัตน์ บุตรสิงห์ -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา -- ผลการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จำรัส แพรพันธ์ผลการสอนโดยใช้กระบวนการทำค่านิยมให้กระจ่างที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / เรณู แตงไทย -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ / ถวิล สมัยมาก -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจจะดูแลญาติผู้สูงวัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุทธิดา ทองศฤงคลี -- ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และจิตลักษณะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / สุภาสินี นุ่มเนียม -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ -- ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / พรพินิจ นาเมืองรักษ์ -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย / สุจิตรา ธนะสูตร -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความรับผิดชอบต่อการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน / ธัญวัฒน์ กาบคำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร / ปราณี จ้อยรอด -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา -- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ -- การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการรักษาระเบียบวินัย / ดวงสุดา พินนอก และ สุพรรณ บุญมา -- ผลของการฝึกความสำนึกรู้คุณต่อความกตัญญูรู้คุณ และความรับผิดชอบของนักศึกษาราชภัฏ / อุบล เลี้ยววาริณ -- การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / ชนันทิพย์ จันทรโสภา -- การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ ของ บ้าน สถานศึกษาและจิตลักษณะที่ข้องกับพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของนักศึกษาปริญญาตรี / กมลวรรณ สุวรรณโชติ -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา / นรา จันชนะกิจ -- ผลของการฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของเยาวชน / พิณนภา หมวกยอดผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน -- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบของนักเรียนสายอาชีพและเทคโนโลยี / วรนารถ โมลีเอรี -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย / โชติมา สุรฤทธิธรรม -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 / อมรรัตน์ ห่อพร่าม -- ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน / ดารุวรรณ ศรีแก้ว -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, พรรณี บุญประกอบ, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตำรวจ / โกศล มีความดี -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย /มยุรฉัตร สุขดำรงค์ -- พฤติกรรมผู้นำ ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงานและบรรยาการองค์กรที่มีผลต่อการรับผิดชอบและประสิทธิผลของพนักงานฝ่ายการตลาดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / พิชญาภา อินทรนัฏจิตลักษณะและสถานการณ์ทางการสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำงานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ / มาริษา สก๊อต --จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง / สุธาสินี ทองลิ่ม -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท / ศิริกุล กลิ่นทอง -- ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร / ถิราพร ศุภสิริวุฒิ -- ประเด็นคุณธรรม "พอเพียง" -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษา -- การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 2 / นริศรา ยืนยั่ง -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา -- อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยมด้านวัตถุนิยมของวัยรุ่น / สินีนาฎ กำเนิดเพ็ชร์ -- ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 / สุมาลี สิงห์เกิด -- ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมต้น ที่มีธนาคารโรงเรียน / รสนันท์ ณ นคร -- ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นันทา ชุติแพทย์วิภา -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้การสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ / พระขวัญชัย ศรีพรรณ์ (เกตุธมโม) -- การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต ความเครียดและการเผชิญความเครียด ปัญหาการปรับตัวและวิธีการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี / ชาตรี ลักษณะศิริ -- การมีภูมิคุ้มกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นิศากร สนามเขต -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา -- การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ / วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และชลิดา วสุวัต -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างที่เยาวชน -- โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ... [และคนอื่น ๆ]ปัจจัยชีวสังคมและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของนักเรียนอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / สัณห์หทัย วิทยารังษีพงษ์ -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง การฝึกอบรมครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำผิดในบ้านกาญจนาภิเษก / ทองพูล บัวศรี -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ๋ -- การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / พิมพิกา จันทไทย -- การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 / ศิริพร ศีติสาร -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กรกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร / พระพานวิทย์ เค้าเงื่อน -- ประสิทธิผลของการฝึกเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง / บรรเจิด กิริยา -- ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ / กานดาพันธุ์ วันทยะ -- ปัจจัยจิตสังคมที่ทำนายพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สมบูรณ์ บุญโฉมปัจจัยกำหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศ / รดา อดุลย์วัฒนกุล -- การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนของกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เกศยา ยงภูมิพุทธา -- ปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : ศึกษากรณี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / ภูริปัญญา เกิดศรี -- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน : ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี / กานดา เต๊ะขันหมาก -- ความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรต่อแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณี 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง / รัตนา ไมสัน -- ความสัมพ้นธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ / รัตนาภรณ์ อ่อนแก้ว -- ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ / ธรณ์ธ้นย์ อำภานุกิจ -- การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / ธนภัทร์ สุทธิ -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู้สูงวัย / วรนุช สิปิยารักษ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BJ1185.ท9 ด723 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013762498
รายการจองทั้งหมด: 0

ความหมายและลักษณะของการวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรม 3 ประการ : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง -- เกณฑ์การประเมินงานวิจัย -- ประเด็นคุณธรรม "ซื่อสัตย์" -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา -- การใช้กิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต (Living : values : an educational program) ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ 5-6 ปี / สุวนี เชื้อกุล -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเจ้าพระยา โดยใช้วิธี วิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอล / ดาวนภา กิตติสาโร -- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP สำหรับเด็กปฐมวัย / มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา -- การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากการอ่าน วรรณกรรมสำหรับเด็กภาษาไทย ที่พิมพ์ระหว่าง ปี 2543-2545 / จิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ -- ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก / รสิตา กุดแถลง -- การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 / ธราภรณ์ คำอุ่น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี / อโนมา ขันพันธ์ -- โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นลินี สุวรรณโชติ -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี / ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ -- ผลงานวิจัย "ซื่อสัตย์" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ -- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล -- การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ -- ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล / ชิตพล กาญจนกิจ -- ความรู้สึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย / ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล -- กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / กมลวรรณ คารมปราชญ์ -- ลักษณะจิตใจ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / นิชาภัทร โพธิ์บาง -- พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล / สุคนธ์ ศรีอรุณ

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การทางการศึกษาตามการรับรู้ของครูกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำงานของครูกรณีศึกษา : องค์การทางการศึกษาในสำนักงานเขตบางกอกน้อยสังกัดกรุงเทพมหานคร / สุจิตรา ทองวารี -- ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา / สาธิต ฤทธิ์เลิศชัย -- ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนในภาคกลาง : การศึกษาระยะที่ 2 / อ้อมเดือน สดมณี และคณะ -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ไทย / ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ] -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานีอนามัย / สุชาดา ชลานุเคราะห์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ในเครือเมทัลลิค กรุ๊ป ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / ทีปกร พุดด้วง -- บุคลิกภาพ และเหตุผลเชิงจริยธรรม กับจริยธรรมในการทำงานของผู้บริหาร บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) / ธันยชนก แก้วคงเมือง -- ความไว้วางใจในผู้นำองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เนตบีเคเค จำกัด / อุชุมพร แก้วขุนทด

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสต่างกัน / รุจิรา วงศ์ศิริ -- ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์ / วรวรรณ อร่ามพงศ์ -- ประเด็นคุณธรรม "รับผิดชอบ" -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษา -- ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนกับการชี้แนะทางวาจา ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุคนธรส หุตะวัฒนะ -- การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรู้แบบ 4 MAT / กิริยา ปี่ทอง -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตลิ่งชันที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบและแบบซินดิเคท / จิราภรณ์ นาคเรือง -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์ 2 กับการสอนตามปกติ / สิริรัตน์ บุตรสิงห์ -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา -- ผลการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จำรัส แพรพันธ์

ผลการสอนโดยใช้กระบวนการทำค่านิยมให้กระจ่างที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / เรณู แตงไทย -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ / ถวิล สมัยมาก -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจจะดูแลญาติผู้สูงวัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุทธิดา ทองศฤงคลี -- ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และจิตลักษณะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / สุภาสินี นุ่มเนียม -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ -- ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / พรพินิจ นาเมืองรักษ์ -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย / สุจิตรา ธนะสูตร -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความรับผิดชอบต่อการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน / ธัญวัฒน์ กาบคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร / ปราณี จ้อยรอด -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา -- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ -- การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการรักษาระเบียบวินัย / ดวงสุดา พินนอก และ สุพรรณ บุญมา -- ผลของการฝึกความสำนึกรู้คุณต่อความกตัญญูรู้คุณ และความรับผิดชอบของนักศึกษาราชภัฏ / อุบล เลี้ยววาริณ -- การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / ชนันทิพย์ จันทรโสภา -- การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ ของ บ้าน สถานศึกษาและจิตลักษณะที่ข้องกับพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของนักศึกษาปริญญาตรี / กมลวรรณ สุวรรณโชติ -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา / นรา จันชนะกิจ -- ผลของการฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของเยาวชน / พิณนภา หมวกยอด

ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน -- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบของนักเรียนสายอาชีพและเทคโนโลยี / วรนารถ โมลีเอรี -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย / โชติมา สุรฤทธิธรรม -- ผลงานวิจัย "รับผิดชอบ" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 / อมรรัตน์ ห่อพร่าม -- ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน / ดารุวรรณ ศรีแก้ว -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, พรรณี บุญประกอบ, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตำรวจ / โกศล มีความดี -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย /มยุรฉัตร สุขดำรงค์ -- พฤติกรรมผู้นำ ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงานและบรรยาการองค์กรที่มีผลต่อการรับผิดชอบและประสิทธิผลของพนักงานฝ่ายการตลาดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / พิชญาภา อินทรนัฏ

จิตลักษณะและสถานการณ์ทางการสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำงานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ / มาริษา สก๊อต --จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง / สุธาสินี ทองลิ่ม -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท / ศิริกุล กลิ่นทอง -- ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร / ถิราพร ศุภสิริวุฒิ -- ประเด็นคุณธรรม "พอเพียง" -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษา -- การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 2 / นริศรา ยืนยั่ง -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา -- อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยมด้านวัตถุนิยมของวัยรุ่น / สินีนาฎ กำเนิดเพ็ชร์ -- ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 / สุมาลี สิงห์เกิด -- ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมต้น ที่มีธนาคารโรงเรียน / รสนันท์ ณ นคร -- ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นันทา ชุติแพทย์วิภา -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้การสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ / พระขวัญชัย ศรีพรรณ์ (เกตุธมโม) -- การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต ความเครียดและการเผชิญความเครียด ปัญหาการปรับตัวและวิธีการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี / ชาตรี ลักษณะศิริ -- การมีภูมิคุ้มกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นิศากร สนามเขต -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา -- การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ / วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และชลิดา วสุวัต -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างที่เยาวชน -- โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ... [และคนอื่น ๆ]

ปัจจัยชีวสังคมและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของนักเรียนอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / สัณห์หทัย วิทยารังษีพงษ์ -- ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง การฝึกอบรมครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำผิดในบ้านกาญจนาภิเษก / ทองพูล บัวศรี -- ผลงานวิจัย "พอเพียง" ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ๋ -- การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / พิมพิกา จันทไทย -- การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 / ศิริพร ศีติสาร -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กรกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร / พระพานวิทย์ เค้าเงื่อน -- ประสิทธิผลของการฝึกเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง / บรรเจิด กิริยา -- ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ / กานดาพันธุ์ วันทยะ -- ปัจจัยจิตสังคมที่ทำนายพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สมบูรณ์ บุญโฉม

ปัจจัยกำหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศ / รดา อดุลย์วัฒนกุล -- การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนของกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เกศยา ยงภูมิพุทธา -- ปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : ศึกษากรณี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / ภูริปัญญา เกิดศรี -- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน : ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี / กานดา เต๊ะขันหมาก -- ความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรต่อแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณี 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง / รัตนา ไมสัน -- ความสัมพ้นธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ / รัตนาภรณ์ อ่อนแก้ว -- ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ / ธรณ์ธ้นย์ อำภานุกิจ -- การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / ธนภัทร์ สุทธิ -- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู้สูงวัย / วรนุช สิปิยารักษ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544