สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : ประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เรียบเรียง ณัฐชรี รุจิเรข, ไชยรัตน์ แขวงโสภา.  (Text) (Text)

วิริยะ วัฒนสุชาติ | ณัฐชรี รุจิเรข | ไชยรัตน์ แขวงโสภา | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง
Call no.: KPT2764.ก49 ส473 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553] [2010]Description: 4, 69 แผ่นSubject(s): วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก49 | ส473 2553
Contents:บทนำ -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- ภาค 1 บททั่วไป -- 1 การย่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ 6) -- 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ 7) -- 3 การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ 13) -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- 1 การตรวจคำฟ้อง (มาตรา 45 วรรคหนึ่งประกอบข้อ 37 วรรคสอง) -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม -- การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ 49/1) -- ส่วนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล -- อำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ 50) -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- การกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ 62) -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ 65) -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 72 วรรคสาม) -- 2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 70 และข้อ 73) -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 77)2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 76) -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- 1 การร้องสอด (ข้อ 78) -- 2 การถอนคำฟ้อง (ข้อ 82) --หมวด 7 การนั่งพิจารณาและการพิพากษาคดี -- ส่วนที่ 3 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ 92) -- 2 ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- 1 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ -- 2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของอุทธรณ์ (ข้อ 101) -- 3 การตรวจอุทธรณ์ (ข้อ 104 วรรคสอง และข้อ 108 วรรคหนึ่ง) -- 4 การย้อนสำนวน (ข้อ 112) -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 2 การดำเนินคดีปกครอง -- 1 อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา 61) -- 2 การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา 62) -- ส่วนที่ 3 คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง -- 1 การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา 73) -- 2 การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา 75).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก49 ส473 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013759189
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2764.ก49 ค656 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764.ก49 ส47 2553 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : KPT2764.ก49 ส465 2551 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) : KPT2764.ก49 ส473 2553 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : KPT2764.ก67 ก645 2554 หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง = KPT2764.ก85 2537 ก62 สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางและความเหมาะสมของการจัดตั้งศาลปกครองไทย / KPT2764.ก85 2537 ก62 สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางและความเหมาะสมของการจัดตั้งศาลปกครองไทย /

บทนำ -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- ภาค 1 บททั่วไป -- 1 การย่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ 6) -- 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ 7) -- 3 การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ 13) -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- 1 การตรวจคำฟ้อง (มาตรา 45 วรรคหนึ่งประกอบข้อ 37 วรรคสอง) -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม -- การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ 49/1) -- ส่วนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล -- อำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ 50) -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- การกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ 62) -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ 65) -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 72 วรรคสาม) -- 2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 70 และข้อ 73) -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 77)

2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 76) -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- 1 การร้องสอด (ข้อ 78) -- 2 การถอนคำฟ้อง (ข้อ 82) --หมวด 7 การนั่งพิจารณาและการพิพากษาคดี -- ส่วนที่ 3 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ 92) -- 2 ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- 1 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ -- 2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของอุทธรณ์ (ข้อ 101) -- 3 การตรวจอุทธรณ์ (ข้อ 104 วรรคสอง และข้อ 108 วรรคหนึ่ง) -- 4 การย้อนสำนวน (ข้อ 112) -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 2 การดำเนินคดีปกครอง -- 1 อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา 61) -- 2 การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา 62) -- ส่วนที่ 3 คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง -- 1 การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา 73) -- 2 การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา 75).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544