กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์.  (Text) (Text)

กำชัย จงจักรพันธ์
Call no.: K3943 .ก624 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 548 หน้าISBN: 9789744666345Other title: International trade law [Parallel title]Subject(s): ระเบียบการค้าต่างประเทศกฎหมายพาณิชยนาวีประกันภัยทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเลตเตอร์ออฟเครดิตLOC classification: K3943 | .ก624 2555
Contents:หมวด 1 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและความเกี่ยวเนื่องของสัญญาและกฎหมายต่าง ๆ -- บทที่ 1 การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศและบทบาทของรัฐกับการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคมหาชน -- บทที่ 4 สัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 5 ความเกี่ยวเนื่องของสัญญาและกฎหมายต่าง ๆ -- หมวด 2 ซื้อขายระหว่างประเทศ -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 ความหมาย ความเป็นมาและความมีผลใช้บังคับของ INCOTERMS -- บทที่ 5 ข้อตกลงทางการค้าที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS -- บทที่ 6 สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS -- บทที่ 7 ข้อตกลงทางการค้าประเภท FOB และ CIF -- หมวด 3 ขนส่งทางทะเล -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล = Contract of affreightment -- บทที่ 3 พัฒนาการของสัญญารับขนของทางทะเล -- บทที่ 4 ลักษณะของสัญญารับขนของทางทะเล และขอบเขตของการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- บทที่ 5 เอกสารในการขนส่งของทางทะเล -- บทที่ 6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่งของ -- บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 9 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 10 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 11 อายุความและระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย -- บทที่ 12 ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534หมวด 4 ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 1 การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย -- บทที่ 2 การประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ -- บทที่ 3 ความหมายของการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 4 วัตถุแห่งการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 5 ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ -- บทที่ 6 หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย -- บทที่ 7 คำรับรอง -- บทที่ 8 กรมธรรม์ประกันภัย -- บทที่ 9 ภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดและภัยที่ได้รับการยกเว้น -- บทที่ 10 วินาศภัย -- บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย -- หมวด 5 เลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 3 เลตเตอร์ออฟเครดิตตามกฎหมายไทย -- บทที่ 4 ความหมาย การดำเนินการและการชำระราคาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 5 หลักการสำคัญของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 6 ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 8 เอกสารที่ต้องส่งมอบในเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 9 การตรวจพิจารณาเอกสารในเลตเตอร์ออฟเครดิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770806
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770822
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770855
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770830
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770889
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770863
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770897
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770814
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770871
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770848
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379013770756
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013770780
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013770772
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013770616
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770699
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770640
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770632
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3943 .ก624 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770657
รายการจองทั้งหมด: 0

หมวด 1 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและความเกี่ยวเนื่องของสัญญาและกฎหมายต่าง ๆ -- บทที่ 1 การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศและบทบาทของรัฐกับการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคมหาชน -- บทที่ 4 สัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 5 ความเกี่ยวเนื่องของสัญญาและกฎหมายต่าง ๆ -- หมวด 2 ซื้อขายระหว่างประเทศ -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 ความหมาย ความเป็นมาและความมีผลใช้บังคับของ INCOTERMS -- บทที่ 5 ข้อตกลงทางการค้าที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS -- บทที่ 6 สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS -- บทที่ 7 ข้อตกลงทางการค้าประเภท FOB และ CIF -- หมวด 3 ขนส่งทางทะเล -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล = Contract of affreightment -- บทที่ 3 พัฒนาการของสัญญารับขนของทางทะเล -- บทที่ 4 ลักษณะของสัญญารับขนของทางทะเล และขอบเขตของการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- บทที่ 5 เอกสารในการขนส่งของทางทะเล -- บทที่ 6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่งของ -- บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 9 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 10 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 11 อายุความและระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย -- บทที่ 12 ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534

หมวด 4 ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 1 การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย -- บทที่ 2 การประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ -- บทที่ 3 ความหมายของการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 4 วัตถุแห่งการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 5 ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ -- บทที่ 6 หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย -- บทที่ 7 คำรับรอง -- บทที่ 8 กรมธรรม์ประกันภัย -- บทที่ 9 ภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดและภัยที่ได้รับการยกเว้น -- บทที่ 10 วินาศภัย -- บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย -- หมวด 5 เลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 3 เลตเตอร์ออฟเครดิตตามกฎหมายไทย -- บทที่ 4 ความหมาย การดำเนินการและการชำระราคาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 5 หลักการสำคัญของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 6 ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 8 เอกสารที่ต้องส่งมอบในเลตเตอร์ออฟเครดิต -- บทที่ 9 การตรวจพิจารณาเอกสารในเลตเตอร์ออฟเครดิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544