รพี 2553 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 62 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ณัฐพร นครอินทร์.  (Text) (Text)

ณัฐพร นครอินทร์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 62
Call no.: KPT74 .ร365 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Description: 183 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมาย -- ไทยราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463กฎหมาย -- การตีความและการแปลความหมายจรรยาบรรณทางกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการจำนองสังหาริมทรัพย์ -- ไทยการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยทัณฑกรรม -- ไทยล้มละลาย -- ไทยLOC classification: KPT74 | .ร365 2553
Contents:พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / ชญานี เลียบทวี -- เรียนกฎหมายอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- อีกมุมหนึ่งของการใช้และการตีความกฎหมายให้เป็นธรรม / จรัญ ภักดีธนากุล -- กฎหมายและจริยธรรมในมิติของงานวิจัย / วิชา มหาคุณ -- โครงสร้างประเทศไทยด้านกฎหมายในอนาคต / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- นวัตกรรมใหม่สำหรับการส่งและขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนของไทย / จุลสิงห์ วสันตสิงห์ -- การดำเนินคดีอาญา / เรวัต ฉ่ำเฉลิม -- ปากกาอยู่ที่มัน / สถิตย์ ไพเราะ -- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- "อสังหาริมทรัพย์กับการจำนอง" ในมุมของเจ้าหนี้ / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- "บทที่มีโทษหนักที่สุด" ตามความหมายของ ป.อ. มาตรา 90 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- ระบบการอุทธรณ์ฎีกาใน "คดีผู้บริโภค" / ธานิศ เกศวพิทักษ์ -- การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / อรรถพล ใหญ่สว่าง -- ศาลรัฐธรรมนูญจะเพิกถอนคำพิพากษาฎีกาได้หรือไม่ / วัส ติงสมิตร -- วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- จะฟ้องมหาวิทยาลัยเอกชนต่อศาลปกครองได้หรือไม่ / ฤทัย หงส์สิริ, สกาวเดือน ลิ่มพงศธร -- กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม / กุลพล พลวัน -- การตั้งข้อหาก่อการร้าย / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- การเช่าอสังหาริมทรัพย์ / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- การลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ / ชาตรี สุวรรณิน -- หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย = Unprovable debt in bankruptcy / เอื้อน ขุนแก้ว -- กลยุทธ์แห่งความสำเร็จสู่การเป็นเนติบัณฑิต / ณัฐพร นครอินทร์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907085
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013774618
รายการจองทั้งหมด: 0

พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / ชญานี เลียบทวี -- เรียนกฎหมายอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- อีกมุมหนึ่งของการใช้และการตีความกฎหมายให้เป็นธรรม / จรัญ ภักดีธนากุล -- กฎหมายและจริยธรรมในมิติของงานวิจัย / วิชา มหาคุณ -- โครงสร้างประเทศไทยด้านกฎหมายในอนาคต / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- นวัตกรรมใหม่สำหรับการส่งและขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนของไทย / จุลสิงห์ วสันตสิงห์ -- การดำเนินคดีอาญา / เรวัต ฉ่ำเฉลิม -- ปากกาอยู่ที่มัน / สถิตย์ ไพเราะ -- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- "อสังหาริมทรัพย์กับการจำนอง" ในมุมของเจ้าหนี้ / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- "บทที่มีโทษหนักที่สุด" ตามความหมายของ ป.อ. มาตรา 90 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- ระบบการอุทธรณ์ฎีกาใน "คดีผู้บริโภค" / ธานิศ เกศวพิทักษ์ -- การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / อรรถพล ใหญ่สว่าง -- ศาลรัฐธรรมนูญจะเพิกถอนคำพิพากษาฎีกาได้หรือไม่ / วัส ติงสมิตร -- วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- จะฟ้องมหาวิทยาลัยเอกชนต่อศาลปกครองได้หรือไม่ / ฤทัย หงส์สิริ, สกาวเดือน ลิ่มพงศธร -- กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม / กุลพล พลวัน -- การตั้งข้อหาก่อการร้าย / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- การเช่าอสังหาริมทรัพย์ / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- การลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ / ชาตรี สุวรรณิน -- หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย = Unprovable debt in bankruptcy / เอื้อน ขุนแก้ว -- กลยุทธ์แห่งความสำเร็จสู่การเป็นเนติบัณฑิต / ณัฐพร นครอินทร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544