Normal view MARC view ISBD view

คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ชูชาติ อัศวโรจน์.

By: ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2840 .ช72 2555Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Description: 476 หน้า.ISBN: 9786163051899.Subject(s): ละเมิด -- ไทย | ความรับผิดของราชการ -- ไทย
Contents:
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เจตนารมณ์และการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายมหาชน -- 2 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 3 การใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 การกระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 อย่างไรเป็นการกระทำละเมิด -- 2 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง -- 3 "กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย" -- 4 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น -- บทที่ 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 1 การกระทำละเมิดโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือมิได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ -- 2 การกระทำละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดที่มิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ -- 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องฟ้องใคร ฟ้องต่อศาลใด กำหนดอายุความฟ้องร้องมีเพียงใด การเรียกเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดี -- บทที่ 5 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย -- 1 "หน่วยงานของรัฐ" และ "ความเสียหาย" มีความหมายเพียงใด (ระเบียบฯ ข้อ 30 และข้อ 4 วรรคห้า)
2 เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า (ระเบียบฯ ข้อ 31) -- 3 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ แต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5) -- 4 ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตน (มาตรา 11) -- 5 หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยื่นคำขอ (ระเบียบฯ ข้อ 34) -- 6 การแจ้งผลการวินิจฉัยคำขอของผู้เสียหายที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 7 กรณีหน่วยงานของรัฐใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย -- 8 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ -- 1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น -- 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง -- 3 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งและหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน -- 4 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม (ระเบียบฯ ข้อ 12) -- 5 องค์ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ข้อ 13) -- 6 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและต้องพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามแนวทางของกระทรวงการคลังด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 14)
7 คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ 15) -- 8 คณะกรรมการเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ 16) -- 9 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ (ระเบียบฯ ข้อ 17) -- 10 เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้องสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 18) -- 11 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 12 กฎหมายที่ใช้บังคับกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้เพียงใด -- 13 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนอกจากต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบแล้ว ยังต้องแจ้งอะไรอีก (ระเบียบฯ ข้อ 19) -- 14 ผู้ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันวินิจฉัยสั่งการและเสนอความเห็นทั้งหมดไปยังกระทรวงการคลัง (ระเบียบฯ ข้อ 20) -- 15 คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง -- 16 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จะชดใช้ความเสียหายด้วยอะไร (ระเบียบฯ ข้อ 22 และข้อ 23) -- 17 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 24) -- 18 การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 25)
19 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้ำประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผ่อนชำระ และสัญญาค้ำประกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26) -- 20 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 27) -- 21 การประนีประนอมยอมความต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน (ระเบียบฯ ข้อ 28) -- 22 ระเบียบฯ ข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 จะใช้บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 29) -- 23 การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ -- บทที่ 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะ -- 1 งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล -- 2 ความเห็นของรองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- 3 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ -- 4 ความเห็นของผู้เขียน.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 601315 (See Similar Items) Available 31379015250146
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2840 .ช72 2555 (See Similar Items) Available 31379013774667
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2840 .ช72 2555 (See Similar Items) Checked out 31/01/2020 31379013774659
Total holds: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
KPT2840 .ช65 2560 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช72 2553 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .ช72 2553 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .ช72 2555 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .ช72 2555 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .ธ356 2555 ความเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา / KPT2840 .พ46 คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 /

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เจตนารมณ์และการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายมหาชน -- 2 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 3 การใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 การกระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 อย่างไรเป็นการกระทำละเมิด -- 2 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง -- 3 "กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย" -- 4 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น -- บทที่ 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 1 การกระทำละเมิดโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือมิได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ -- 2 การกระทำละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดที่มิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ -- 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องฟ้องใคร ฟ้องต่อศาลใด กำหนดอายุความฟ้องร้องมีเพียงใด การเรียกเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดี -- บทที่ 5 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย -- 1 "หน่วยงานของรัฐ" และ "ความเสียหาย" มีความหมายเพียงใด (ระเบียบฯ ข้อ 30 และข้อ 4 วรรคห้า)

2 เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า (ระเบียบฯ ข้อ 31) -- 3 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ แต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5) -- 4 ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตน (มาตรา 11) -- 5 หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยื่นคำขอ (ระเบียบฯ ข้อ 34) -- 6 การแจ้งผลการวินิจฉัยคำขอของผู้เสียหายที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 7 กรณีหน่วยงานของรัฐใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย -- 8 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ -- 1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น -- 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง -- 3 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งและหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน -- 4 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม (ระเบียบฯ ข้อ 12) -- 5 องค์ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ข้อ 13) -- 6 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและต้องพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามแนวทางของกระทรวงการคลังด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 14)

7 คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ 15) -- 8 คณะกรรมการเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ 16) -- 9 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ (ระเบียบฯ ข้อ 17) -- 10 เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้องสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 18) -- 11 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 12 กฎหมายที่ใช้บังคับกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้เพียงใด -- 13 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนอกจากต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบแล้ว ยังต้องแจ้งอะไรอีก (ระเบียบฯ ข้อ 19) -- 14 ผู้ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันวินิจฉัยสั่งการและเสนอความเห็นทั้งหมดไปยังกระทรวงการคลัง (ระเบียบฯ ข้อ 20) -- 15 คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง -- 16 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จะชดใช้ความเสียหายด้วยอะไร (ระเบียบฯ ข้อ 22 และข้อ 23) -- 17 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 24) -- 18 การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 25)

19 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้ำประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผ่อนชำระ และสัญญาค้ำประกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26) -- 20 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 27) -- 21 การประนีประนอมยอมความต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน (ระเบียบฯ ข้อ 28) -- 22 ระเบียบฯ ข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 จะใช้บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 29) -- 23 การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ -- บทที่ 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะ -- 1 งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล -- 2 ความเห็นของรองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- 3 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ -- 4 ความเห็นของผู้เขียน.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)