การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, วรกร โอภาสนันท์, อารยา สุขสม.  (Text) (Text)

บรรเจิด สิงคะเนติ
วรกร โอภาสนันท์, 2515- | อารยา สุขสม, 2524- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2460 .บ438 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: xxx, 288 หน้าNotes: เสนอ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.ISBN: 9789747725742Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT2460 | .บ438 2555
Contents:บทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -- 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน -- 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -- บทที่ 2 องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยและต่างประเทศ -- 2.1 องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย -- 2.2 องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน -- 3.1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางทฤษฎีระหว่างสนธิสัญญาและกฎหมายภายใน -- บทที่ 4 อำนาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน -- 4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา -- 4.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- 4.3 ประเทศฝรั่งเศส -- บทที่ 5 อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน -- 5.1 กรณีตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ -- 5.2 กรณีตามมาตรา 212 ประกอบมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ -- 5.3 ผลการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- 6.1 ลักษณะของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- 6.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน6.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 7.1 ระบบของกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับสนธิหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน -- 7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน -- 7.3 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบสิทธิมนุษยชนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 253 (2) ของรัฐธรรมนูญ -- 7.4 อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน --7.5 ต้วอย่างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342334
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342342
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013781498
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013781480
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013801742
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013801734
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014825682
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801775
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801783
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013780805
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013780821
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013781472
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013780813
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801759
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ438 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801767
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ค353 2561 คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา / KPT2460 .ช615 2555 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย : กรณีศึกษาผู้ต้องหาใช้สิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / KPT2460 .บ438 2555 การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ส426 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / KPT2460 .ส63 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

เสนอ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

บทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -- 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน -- 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -- บทที่ 2 องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยและต่างประเทศ -- 2.1 องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย -- 2.2 องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน -- 3.1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางทฤษฎีระหว่างสนธิสัญญาและกฎหมายภายใน -- บทที่ 4 อำนาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน -- 4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา -- 4.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- 4.3 ประเทศฝรั่งเศส -- บทที่ 5 อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน -- 5.1 กรณีตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ -- 5.2 กรณีตามมาตรา 212 ประกอบมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ -- 5.3 ผลการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- 6.1 ลักษณะของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- 6.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

6.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 7.1 ระบบของกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับสนธิหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน -- 7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน -- 7.3 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบสิทธิมนุษยชนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 253 (2) ของรัฐธรรมนูญ -- 7.4 อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน --7.5 ต้วอย่างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544