บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (Text) (Text)

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: K3328 .ว42 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 53, 276 หน้าNotes: เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.ISBN: 9789747725780Subject(s): ผู้ตรากฎหมายพรรคการเมืองงานวิจัย / ResearchLOC classification: K3328 | .ว42 2555
Contents:บทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปย่อสำหรับนักบริหาร -- บทที่ 1 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 1 กำเนิด ความหมายและความสำคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 2 สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง -- 3 สิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง -- 4 ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมือง -- บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- บทที่ 4 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองและความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา1 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ "ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญ" ที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง -- 2 คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง -- 3 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมือง -- 4 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติและข้อบังคับของพรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง -- 5 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ : พิจารณาในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและแนวทางแก้ไข -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 ปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง -- 3 ปัญหาสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจการภายในพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง -- 4 ปัญหาการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง -- 5 ข้อเสนอแนะในทางกฎหมาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342417
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342425
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013781522
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013781514
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379013801809
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013801791
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801825
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801817
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013780854
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013781506
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013780847
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3328 .ว42 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013780839
รายการจองทั้งหมด: 0

เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

บทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปย่อสำหรับนักบริหาร -- บทที่ 1 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 1 กำเนิด ความหมายและความสำคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 2 สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง -- 3 สิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง -- 4 ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมือง -- บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- บทที่ 4 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองและความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

1 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ "ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญ" ที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง -- 2 คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง -- 3 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมือง -- 4 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติและข้อบังคับของพรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง -- 5 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ : พิจารณาในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและแนวทางแก้ไข -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 ปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง -- 3 ปัญหาสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจการภายในพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง -- 4 ปัญหาการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง -- 5 ข้อเสนอแนะในทางกฎหมาย.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544