มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: KPT2754 .น63 2555Publication: กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012]Description: xlii, 647 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554 ของ วิญญูชน.ISBN: 9789747725759Subject(s): สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: KPT2754 | .น63 2555
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- 2.1 ภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง -- 2.2 ภารกิจของรัฐด้านการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของประชาชน -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 3.1 การจัดทำบริการสาธารณะในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 -- 3.2 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งถึงวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 -- 3.3 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับถึงปัจจุบัน -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- 4.1 เกณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดและหลักการทางวิชาการ -- 4.2 เกณฑ์ที่เกิดจากกฎหมาย -- 4.3 ข้อสรุปของการแบ่งแยกประเภทบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- 5.1 รัฐเป็นผู้ผูกขาดและดำเนินการจัดทำด้วยองค์กรของตนเอง --5.2 รัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทำบทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- 6.1 ปัญหาด้านความไม่เป็นระบบของกฎหมาย -- 6.2 ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย -- 6.3 ปัญหาด้านอื่น ๆ -- 6.4 บทวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสร้างกฎหมายกลางสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 7.1 บทสรุป -- 7.2 ข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336195
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336203
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/07/2022 31379013801619
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013781464
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013801585
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013801593
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801601
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013781456
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013780318
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013781449
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013780300
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554 ของ วิญญูชน.

บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- 2.1 ภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง -- 2.2 ภารกิจของรัฐด้านการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของประชาชน -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 3.1 การจัดทำบริการสาธารณะในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 -- 3.2 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งถึงวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 -- 3.3 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับถึงปัจจุบัน -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- 4.1 เกณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดและหลักการทางวิชาการ -- 4.2 เกณฑ์ที่เกิดจากกฎหมาย -- 4.3 ข้อสรุปของการแบ่งแยกประเภทบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- 5.1 รัฐเป็นผู้ผูกขาดและดำเนินการจัดทำด้วยองค์กรของตนเอง --5.2 รัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทำ

บทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- 6.1 ปัญหาด้านความไม่เป็นระบบของกฎหมาย -- 6.2 ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย -- 6.3 ปัญหาด้านอื่น ๆ -- 6.4 บทวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสร้างกฎหมายกลางสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 7.1 บทสรุป -- 7.2 ข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544