หลักกฎหมาย. ครอบครัว = Principle of law. Family law / ประสพสุข บุญเดช.  (Text) (Text)

ประสพสุข บุญเดช
Call no.: KPT540 .ป45 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 191 หน้าISBN: 9786162690556Other title: Principle of law. Family law [Parallel title] | หลักกฎหมายครอบครัว [Spine title]Subject(s): กฎหมายครอบครัว -- ไทยLOC classification: KPT540 | .ป45 2555
Contents:บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- 1 เงื่อนไขของการหมั้น -- 2 แบบของสัญญาหมั้น -- 3 สินสอด -- 4 การผิดสัญญาหมั้นและค่าตอบแทน -- 5 การเลิกสัญญาหมั้นและค่าทดแทน -- 6 การเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นที่มาล่วงเกินหญิงคู่หมั้นหรือชายคู่หมั้นทางประเวณี -- 7 อายุความ -- 8 สัญญาว่าจ้างให้จัดหาคู่หมั้นหรือคู่สมรส -- บทที่ 3 การสมรส -- 1 เงื่อนไขแห่งการสมรส -- 2 แบบแห่งการสมรส -- 3 การสมรสในต่างประเทศ -- 4 การสมรสในเหตุฉุกเฉิน -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- 1 การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา -- 2 การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน -- 3 การแยกกันอยู่ชั่วคราว -- 4 การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้คู่สมรส -- 5 การคุ้มครองคู่สมรสที่วิกลจริต -- 6 การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน -- 7 การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี -- 8 สัญชาติของสามีภริยา -- 9 ภูมิลำเนาของสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- 1 สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน -- 2 สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน -- 3 ทรัพย์สินระว่างสามีภริยา -- สินส่วนตัว -- สินสมรส -- 4 การทำพินัยกรรมของสามีภริยา -- 5 การล้มละลายของสามีภรรยา -- 6 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันบทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา -- 1 หนี้ส่วนตัว -- 2 หนี้ร่วม -- 3 หนี้ที่สามีและภริยาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเอง -- บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- 1 เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ -- 2 การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ -- 3 ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ -- 1 เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆียะ -- 2 การเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ -- 3 ผลของการเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ -- บทที่ 9 การหย่า -- 1 การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย -- 2 เหตุฟ้องหย่า -- 3 ข้อยกเว้นในเหตุฟ้องหย่า -- 4 อายุความฟ้องหย่า -- 5 การขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างคดีฟ้องหย่า -- 6 การใช้อำนาจปกครองบุตรและการอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์หลังการหย่า -- 7 ค่าทดแทนในการหย่า -- 8 การแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร -- 1 การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา -- 2 บิดาฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร -- 3 เด็กฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตรของบิดา -- 4 การทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาบทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- 1 สิทธิของบุตรในชื่อสกุล -- 2 สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา -- 3 บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้ -- 4 บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน -- 5 บุตรผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา -- 6 บิดามารดามีสิทธิจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ -- 7 การถอนอำนาจปกครองบุตร -- 8 การคืนอำนาจปกครองบุตร -- บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- 1 วิธีการตั้งผู้ปกครอง -- 2 คุณสมบัติของผู้ปกครอง -- 3 สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง -- 4 การสิ้นสุดแห่งความเป็นผู้ปกครอง -- บทที่ 13 บุตรบุญธรรม -- 1 คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม -- 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม -- 3 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม -- 4 การเลิกรับบุตรบุญธรรม -- บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ -- 1 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- 2 ค่าเลี้ยงชีพ -- 3 หลักเกณฑ์และวิธีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336617
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784047
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784039
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784054
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784013
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013783957
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013783999
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784005
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013783981
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013783973
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/06/2022 31379013783965
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- 1 เงื่อนไขของการหมั้น -- 2 แบบของสัญญาหมั้น -- 3 สินสอด -- 4 การผิดสัญญาหมั้นและค่าตอบแทน -- 5 การเลิกสัญญาหมั้นและค่าทดแทน -- 6 การเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นที่มาล่วงเกินหญิงคู่หมั้นหรือชายคู่หมั้นทางประเวณี -- 7 อายุความ -- 8 สัญญาว่าจ้างให้จัดหาคู่หมั้นหรือคู่สมรส -- บทที่ 3 การสมรส -- 1 เงื่อนไขแห่งการสมรส -- 2 แบบแห่งการสมรส -- 3 การสมรสในต่างประเทศ -- 4 การสมรสในเหตุฉุกเฉิน -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- 1 การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา -- 2 การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน -- 3 การแยกกันอยู่ชั่วคราว -- 4 การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้คู่สมรส -- 5 การคุ้มครองคู่สมรสที่วิกลจริต -- 6 การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน -- 7 การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี -- 8 สัญชาติของสามีภริยา -- 9 ภูมิลำเนาของสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- 1 สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน -- 2 สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน -- 3 ทรัพย์สินระว่างสามีภริยา -- สินส่วนตัว -- สินสมรส -- 4 การทำพินัยกรรมของสามีภริยา -- 5 การล้มละลายของสามีภรรยา -- 6 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน

บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา -- 1 หนี้ส่วนตัว -- 2 หนี้ร่วม -- 3 หนี้ที่สามีและภริยาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเอง -- บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- 1 เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ -- 2 การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ -- 3 ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ -- 1 เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆียะ -- 2 การเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ -- 3 ผลของการเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ -- บทที่ 9 การหย่า -- 1 การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย -- 2 เหตุฟ้องหย่า -- 3 ข้อยกเว้นในเหตุฟ้องหย่า -- 4 อายุความฟ้องหย่า -- 5 การขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างคดีฟ้องหย่า -- 6 การใช้อำนาจปกครองบุตรและการอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์หลังการหย่า -- 7 ค่าทดแทนในการหย่า -- 8 การแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร -- 1 การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา -- 2 บิดาฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร -- 3 เด็กฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตรของบิดา -- 4 การทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา

บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- 1 สิทธิของบุตรในชื่อสกุล -- 2 สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา -- 3 บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้ -- 4 บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน -- 5 บุตรผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา -- 6 บิดามารดามีสิทธิจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ -- 7 การถอนอำนาจปกครองบุตร -- 8 การคืนอำนาจปกครองบุตร -- บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- 1 วิธีการตั้งผู้ปกครอง -- 2 คุณสมบัติของผู้ปกครอง -- 3 สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง -- 4 การสิ้นสุดแห่งความเป็นผู้ปกครอง -- บทที่ 13 บุตรบุญธรรม -- 1 คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม -- 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม -- 3 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม -- 4 การเลิกรับบุตรบุญธรรม -- บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ -- 1 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- 2 ค่าเลี้ยงชีพ -- 3 หลักเกณฑ์และวิธีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544