คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.  (Text) (Text)

ธานิศ เกศวพิทักษ์
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 963 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167425405Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) [Cover title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ธ636 2555 ล. 2
Contents:ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 1 แบบของคำฟ้องคดีอาญา -- 1 แบบคำฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- 2 แบบคำฟ้องคดีหมิ่นประมาท -- 3 แบบคำฟ้องขอเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ -- 4 แบบคำฟ้องความผิดหลายกระทง -- บทที่ 2 การไต่สวนมูลฟ้อง -- 1 การสั่งไต่สวนมูลฟ้อง -- 2 วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง -- 3 จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง -- 4 ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 3 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ -- 1 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง -- 2 การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- หลักเกณฑ์การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- บทที่ 4 การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา -- 1 หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์ -- 2 หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาใหม่ -- 3 หลักเกณฑ์การตัดอำนาจของโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก -- บทที่ 5 การพิจารณาคดีอาญา -- หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคดีอาญา -- 1 การพิจารณาและสืบพยานในศาลต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- 2 การนำมาตรา 237 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานในกรณีอื่น ๆ -- 3 การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น -- 4 การใช้วิธีการสืบพยานที่เหมาะสมแก่การสืบพยานบุคคลบางประเภท -- 5 กรณีที่ไม่ได้ตัวพยานที่เป็นเด็กมาเบิกความต่อศาล -- 6 การสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี -- 7 การสอบถามและ/หรือตั้งทนายความให้จำเลย ข้อสังเกตของมาตรา 173 ทั้งสองวรรค -- 8 การสอบถามคำให้การจำเลย9 จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา -- 10 โจทก์ในคดีอาญามีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ -- 11 การยื่นบัญชีระบุพยานและการนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา -- 12 การนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา -- 13 การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน -- 14 การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล -- 15 การเรียกสำนวนการสอบสวน จากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณา -- บทที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 หลักเกณฑ์การพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 185 -- 2 หลักเกณฑ์การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- 3 หลักเกณฑ์การอธิบายข้อสงสัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล -- 4 หลักเกณฑ์การห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 1 สิทธิในการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ -- 1 การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ -- 2 การห้ามอุทธรณ์คำสั่งในระหว่างพิจารณา -- 3 การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น -- บทที่ 3 การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์ -- 1 การยื่นอุทธรณ์ -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ -- 3 การตรวจรับอุทธรณ์ -- 4 การถอนอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- 1 การห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย -- 2 การให้อำนาจศาลอุทธรณ์พิพากษามีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มิได้อุทธรณ์บทที่ 6 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245 -- หลักเกณฑ์ของมาตรา 245 วรรคสอง -- 1 ต้องเป็นสำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต -- 2 ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น -- 3 ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค -- 4 คำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะได้พิพากษายืน -- บทที่่ 7 สิทธิในการฎีกา -- บทที่ 8 ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา -- 1 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 218 -- 2 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 -- 3 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 220 -- 4 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 ทวิ -- 5 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 ตรี -- 6 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในกรณีอื่น ๆ -- บทที่ 9 การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา -- บทที่ 10 อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789723
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789731
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789749
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 1 แบบของคำฟ้องคดีอาญา -- 1 แบบคำฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- 2 แบบคำฟ้องคดีหมิ่นประมาท -- 3 แบบคำฟ้องขอเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ -- 4 แบบคำฟ้องความผิดหลายกระทง -- บทที่ 2 การไต่สวนมูลฟ้อง -- 1 การสั่งไต่สวนมูลฟ้อง -- 2 วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง -- 3 จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง -- 4 ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 3 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ -- 1 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง -- 2 การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- หลักเกณฑ์การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- บทที่ 4 การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา -- 1 หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์ -- 2 หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาใหม่ -- 3 หลักเกณฑ์การตัดอำนาจของโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก -- บทที่ 5 การพิจารณาคดีอาญา -- หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคดีอาญา -- 1 การพิจารณาและสืบพยานในศาลต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- 2 การนำมาตรา 237 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานในกรณีอื่น ๆ -- 3 การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น -- 4 การใช้วิธีการสืบพยานที่เหมาะสมแก่การสืบพยานบุคคลบางประเภท -- 5 กรณีที่ไม่ได้ตัวพยานที่เป็นเด็กมาเบิกความต่อศาล -- 6 การสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี -- 7 การสอบถามและ/หรือตั้งทนายความให้จำเลย ข้อสังเกตของมาตรา 173 ทั้งสองวรรค -- 8 การสอบถามคำให้การจำเลย

9 จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา -- 10 โจทก์ในคดีอาญามีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ -- 11 การยื่นบัญชีระบุพยานและการนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา -- 12 การนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา -- 13 การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน -- 14 การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล -- 15 การเรียกสำนวนการสอบสวน จากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณา -- บทที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 หลักเกณฑ์การพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 185 -- 2 หลักเกณฑ์การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- 3 หลักเกณฑ์การอธิบายข้อสงสัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล -- 4 หลักเกณฑ์การห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 1 สิทธิในการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ -- 1 การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ -- 2 การห้ามอุทธรณ์คำสั่งในระหว่างพิจารณา -- 3 การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น -- บทที่ 3 การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์ -- 1 การยื่นอุทธรณ์ -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ -- 3 การตรวจรับอุทธรณ์ -- 4 การถอนอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- 1 การห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย -- 2 การให้อำนาจศาลอุทธรณ์พิพากษามีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มิได้อุทธรณ์

บทที่ 6 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245 -- หลักเกณฑ์ของมาตรา 245 วรรคสอง -- 1 ต้องเป็นสำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต -- 2 ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น -- 3 ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค -- 4 คำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะได้พิพากษายืน -- บทที่่ 7 สิทธิในการฎีกา -- บทที่ 8 ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา -- 1 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 218 -- 2 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 -- 3 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 220 -- 4 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 ทวิ -- 5 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 ตรี -- 6 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในกรณีอื่น ๆ -- บทที่ 9 การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา -- บทที่ 10 อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544