การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

กรมธุรกิจพลังงาน | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: KPT3366 .ก964 2553Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2553 [2010]Description: 119 หน้า : ภาพประกอบOther title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 [Running title] | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 [Spine title]Subject(s): กฎหมายปิโตรเลียม -- ไทยน้ำมันเชื้อเพลิง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3366 | .ก964 2553
Contents:บทที่ 1 โครงสร้างของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- บทที่ 2 โครงสร้างของกฎกระทรวง -- บทที่ 3 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 -- บทที่ 4 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 -- บทที่ 5 บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการการประกอบกิจการควบคุมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 6 การตรวจตรา -- บทที่ 7 บทกำหนดโทษ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT3366 .ก964 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013818894
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3296.ก312547ก4 2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547. KPT3296.ก312547ก4 2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547. KPT3317 .ฐ636 2557 ความสอดคล้องของนโยบายอุดหนุน Eco-car ของไทยกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ / KPT3366 .ก964 2553 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 : KPT3372.ก25 2536 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511. KPT3372.ก25 2536 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511. KPT3373.ถ88 ส43 2538 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 /

บทที่ 1 โครงสร้างของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- บทที่ 2 โครงสร้างของกฎกระทรวง -- บทที่ 3 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 -- บทที่ 4 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 -- บทที่ 5 บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการการประกอบกิจการควบคุมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 6 การตรวจตรา -- บทที่ 7 บทกำหนดโทษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544