คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : การขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 / ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

กรมโยธาธิการและผังเมือง | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: KPT683 .ค742 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553] [2010]Description: 143 หน้าOther title: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : การขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [Portion of title] | พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [Running title]Subject(s): การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT683 | .ค742 2553
Contents:1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 -- 2 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 -- 2.1 กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2544 -- 2.2 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วย การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 -- 2.3 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 -- 2.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 -- 2.5 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดและถมดิน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองหอยและตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาลและตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548 -- 3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่ต่างๆ -- 3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดอ่างทอง -- 3.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี -- 3.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี -- 3.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด3.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก -- 3.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี -- 3.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -- 3.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี -- 3.9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี -- 3.10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี -- 3.11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด -- 4 ประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความในมาตรา 17 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 -- 4.1 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน -- 5 ตัวอย่างแบบการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน -- 6 หนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2543 ระหว่างปี 2547-2552.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT683 .ค742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013818787
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT587 .ร65 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวบิดามารดาและบุตร / KPT683.ก58 2538 ก15 ล.1 108 คดีที่ดิน / KPT683.ก58 2538 ก15 ล.2 108 คดีที่ดิน / KPT683 .ค742 2553 คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT803.55 .ว46 2552 หนี้ :

1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 -- 2 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 -- 2.1 กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2544 -- 2.2 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วย การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 -- 2.3 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 -- 2.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 -- 2.5 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดและถมดิน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองหอยและตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาลและตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548 -- 3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่ต่างๆ -- 3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดอ่างทอง -- 3.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี -- 3.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี -- 3.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก -- 3.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี -- 3.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -- 3.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี -- 3.9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี -- 3.10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี -- 3.11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด -- 4 ประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความในมาตรา 17 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 -- 4.1 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน -- 5 ตัวอย่างแบบการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน -- 6 หนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2543 ระหว่างปี 2547-2552.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544