การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต / ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: WA546.JT3 ก625 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Description: 127 หน้า : ภาพประกอบOther title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [Running title] | ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต : การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [Spine title]Subject(s): บริการอนามัยชุมชน -- ไทยการบริหารสาธารณสุข -- ไทยการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ -- ไทย
Contents:I แนวทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข -- II กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- โครงสร้างกอง / ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -- กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายโอน -- III หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข -- การประเมินความพร้อม อปท. ในการจัดการด้านสาธารณสุข -- วิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คำอธิบายแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เงื่อนไขสำคัญประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนสถานีอนามัย -- IV ระบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ -- มาตรฐานบริการสาธารณสุข พุทธศักราช 2550 -- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปัองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถาพตามชุดสิทธิประโยชน์ -- แนวทางการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- การบริหารงบประมาณ การรายงานการเงิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks WA546.JT3 ก625 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013818928
รายการจองทั้งหมด: 0

I แนวทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข -- II กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- โครงสร้างกอง / ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -- กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายโอน -- III หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข -- การประเมินความพร้อม อปท. ในการจัดการด้านสาธารณสุข -- วิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คำอธิบายแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เงื่อนไขสำคัญประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนสถานีอนามัย -- IV ระบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ -- มาตรฐานบริการสาธารณสุข พุทธศักราช 2550 -- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปัองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถาพตามชุดสิทธิประโยชน์ -- แนวทางการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- การบริหารงบประมาณ การรายงานการเงิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544