การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต / ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: WA546.JT3 ก625 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Description: 127 หน้า : ภาพประกอบOther title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [Running title] | ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต : การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [Spine title]Subject(s): บริการอนามัยชุมชน -- ไทยการบริหารสาธารณสุข -- ไทยการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ -- ไทย
Contents:I แนวทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข -- II กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- โครงสร้างกอง / ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -- กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายโอน -- III หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข -- การประเมินความพร้อม อปท. ในการจัดการด้านสาธารณสุข -- วิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คำอธิบายแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เงื่อนไขสำคัญประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนสถานีอนามัย -- IV ระบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ -- มาตรฐานบริการสาธารณสุข พุทธศักราช 2550 -- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปัองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถาพตามชุดสิทธิประโยชน์ -- แนวทางการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- การบริหารงบประมาณ การรายงานการเงิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks WA546.JT3 ก625 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013818928
รายการจองทั้งหมด: 0

I แนวทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข -- II กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- โครงสร้างกอง / ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -- กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายโอน -- III หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข -- การประเมินความพร้อม อปท. ในการจัดการด้านสาธารณสุข -- วิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คำอธิบายแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เงื่อนไขสำคัญประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนสถานีอนามัย -- IV ระบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ -- มาตรฐานบริการสาธารณสุข พุทธศักราช 2550 -- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- แนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปัองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถาพตามชุดสิทธิประโยชน์ -- แนวทางการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -- การบริหารงบประมาณ การรายงานการเงิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544