Normal view MARC view ISBD view

การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Contributor(s): กรมการค้าภายใน | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT3257 .ก964 2553Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2553 [2010]Description: 105 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด [Spine title].Subject(s): ระบบน้ำหนักและการวัด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ระบบน้ำหนักและการวัด -- ไทย
Contents:
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจ อปท. เป็นนายตรวจชั่งตวงวัด -- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -- กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียน เครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546 (เฉพาะเครื่องชั่งสปริง) -- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด -- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2552 -- ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 -- ประกาศกรมการค้าภาย เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริง -- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริงแบบหน้าปัดเดียว -- แบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง -- ใบยึดเครื่องชั่งตวงวัด -- คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books KPT3257 .ก964 2553 (See Similar Items) Available 31379013818910
Total holds: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT3242 .ส456 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / KPT3249 .ค492 2551 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / KPT3249 .ย532 2558 นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / KPT3257 .ก964 2553 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / KPT3272.ก44 ศ64 รายงานการศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสอดคล้องของกฎหมายไทย กับกฎเกณฑ์ของแกตต์ / KPT3272 .ข63 2553 ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว / KPT3272 .ว67 101 คำถาม เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) /

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจ อปท. เป็นนายตรวจชั่งตวงวัด -- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -- กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียน เครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546 (เฉพาะเครื่องชั่งสปริง) -- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด -- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2552 -- ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 -- ประกาศกรมการค้าภาย เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริง -- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริงแบบหน้าปัดเดียว -- แบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง -- ใบยึดเครื่องชั่งตวงวัด -- คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)