แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และการเจรจาไกล่เกลี่ยของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: KPT3276 .น853 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Description: 109 หน้า : ภาพประกอบOther title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | พระราชบัญญัติและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [Running title] | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และการเจรจาไกล่เกลี่ยของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [Spine title]Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทยLOC classification: KPT3276 | .น853 2553
Contents:พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 -- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 6/2528 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 3/2548 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 8/2548 -- แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 3/2550 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดเพิ่มเติม ที่ 1/2553 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร ที่ 10/2551 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ 11/2551 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ที่ 3/2552 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 4/2552 -- ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค -- ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2537ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 -- แนวทางการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและการเจรจาไกล่เกลี่ย -- การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค -- 1 ช่องทางในการร้องเรียน -- 2 แบบคำขอร้องเรียน -- 3 การตรวจสอบคำร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ -- 4 ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ -- ความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค -- อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3276 .น853 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/04/2021 31379013818902
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3272 .ข63 2553 ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : KPT3272 .ว67 101 คำถาม เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) / KPT3272 .ส73 กฎหมายอุตสาหกรรม / KPT3276 .น853 2553 แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และการเจรจาไกล่เกลี่ยของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / KPT3276 .พ948 ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา / KPT3276 .พ948 ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา / KPT3276 .พ949 คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน) /

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 -- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 6/2528 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 3/2548 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 8/2548 -- แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด ที่ 3/2550 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดเพิ่มเติม ที่ 1/2553 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร ที่ 10/2551 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ 11/2551 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ที่ 3/2552 -- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 4/2552 -- ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค -- ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2537

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 -- แนวทางการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและการเจรจาไกล่เกลี่ย -- การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค -- 1 ช่องทางในการร้องเรียน -- 2 แบบคำขอร้องเรียน -- 3 การตรวจสอบคำร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ -- 4 ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ -- ความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค -- อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544