คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT834 .จ63 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 505 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691041Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง [Cover title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยจัดการงานนอกสั่ง -- ไทยลาภมิควรได้ -- ไทยLOC classification: KPT834 | .จ63 2555
Contents:บทนำ นิติเหตุ -- ส่วนที่ 1 ละเมิด -- บทที่ 1 ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย -- บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด -- บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง -- บทที่ 4 ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง -- บทที่ 5 ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น -- บทที่ 6 ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 7 ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ -- บทที่ 8 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์ -- บทที่ 9 การกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย -- บทที่ 10 นิรโทษกรรม -- บทที่ 11 อายุความ -- บทที่ 12 บทสรุป -- ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง -- ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้ -- ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ -- ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336435
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802393
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 18/01/2022 31379013802401
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802369
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 27/07/2017 31379013802351
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802377
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379013802336
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 20/02/2022 31379013802344
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/02/2022 31379013802310
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802328
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/07/2020 31379013802302
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT834 .จ63 2553 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2553 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2553 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2557 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง /

บทนำ นิติเหตุ -- ส่วนที่ 1 ละเมิด -- บทที่ 1 ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย -- บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด -- บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง -- บทที่ 4 ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง -- บทที่ 5 ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น -- บทที่ 6 ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 7 ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ -- บทที่ 8 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์ -- บทที่ 9 การกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย -- บทที่ 10 นิรโทษกรรม -- บทที่ 11 อายุความ -- บทที่ 12 บทสรุป -- ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง -- ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้ -- ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ -- ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544