กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์.  (Text) (Text)

จตุรนต์ ถิระวัฒน์
Call no.: KZ3410 .จ37 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 764 หน้าNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9786162690969Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศLOC classification: KZ3410 | .จ37 2555
Contents:ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย -- บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย -- ตอนที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 คำนิยมของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะของระบบกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 มูลฐานของลักษณะบังคับหรือผูกพันของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 4 วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 การปรับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน -- บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 1 ความหมายของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะการเกิดขึ้นของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 3 องค์ประกอบและเงื่อนไขของการเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 4 ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 5 วิวัฒนาการของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 สนธิสัญญา -- 1 พัฒนาการและสาเหตุแห่งความนิยม -- 2 ระบอบกฎหมายของสนธิสัญญา -- 3 คำนิยามของสนธิสัญญา -- 4 ปัญหาการวิเคราะห์และแยกสนธิสัญญาจากเอกสารระหว่างประเทศอื่น ๆ -- 5 ประเภทของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 หลักกฎหมายทั่วไป -- 1 หลักกฎหมายทั่วไปตามความหมายของมาตรา 38 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ -- 2 หลักกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่ 4 การกระทำฝ่ายเดียว -- 1 การกระทำฝ่ายเดียวของรัฐ -- 2 การกระทำฝ่ายเดียวขององค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 5 ที่มาลำดับรองของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 ความเห็นของนักนิติศาสตร์ -- 2 คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา -- ตอนที่ 1 กระบวนการทำสนธิสัญญา -- 1 การเจรจา ยกร่าง และรับตัวบท -- 2 การให้ความยินยอมเข้าผูกพัน -- 3 ข้อสงวน -- ตอนที่ 2 การคุ้มครองความถูกต้องของเจตนา -- 1 การยืนยันหลักการโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 -- 2 เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- 3 การยืนยันและผลของความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 การปรับใช้สนธิสัญญา -- 1 การตีความสนธิสัญญา -- 2 ผลของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดสนธิสัญญา -- 1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา -- 2 การสิ้นสุดของสนธิสัญญา -- ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ -- บทที่ 4 รัฐ -- ความทั่วไป : สถานะความเป็นรัฐ -- 1 สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศ -- 2 คุณลักษณะระหว่างประเทศ : สถานะความเป็นรัฐ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐและการรับรองรัฐและรัฐบาล -- 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐ -- 2 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล -- ตอนที่ 2 การจัดตั้ง การคงอยู่ของรัฐและการสืบสิทธิของรัฐ -- 1 การจัดตั้งและการคงอยู่ของรัฐ -- 2 การสืบสิทธิของรัฐ -- ตอนที่ 3 ดินแดนของรัฐ -- 1 คุณลักษณะทั่วไปของดินแดนของรัฐ -- 2 การก่อตั้งสิทธิเหนือดินแดน -- 3 การกำหนดตอนที่ 4 รัฐในฐานะองค์อธิปัตย์ -- 1 รัฐในฐานะของอธิปัตย์ผู้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐอื่น -- 2 ข้อยกเว้น : การใช้กฎหมายสารบัญญัติของรัฐต่างชาติ -- 3 การไม่ถูกบังคับตามกฎหมายภายในของต่างชาติ : ความคุ้มกันของรัฐ -- บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ -- ตอนที่ 1 เขตอำนาจของรัฐเหนือดินแดน -- 1 อำนาจเหนือดินแดนของรัฐ -- 2 สิทธิและหน้าที่ของรัฐ : ดินแดนกับรัฐอื่น -- ตอนที่ 2 เขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคล -- 1 ความเกี่ยวโยงกับบุคคล : สัญชาติของบุคคลธรรมดา -- 2 ความเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม -- ตอนที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของรัฐ -- 1 การแข่งขันกันระหว่างเขตอำนาจของรัฐต่าง ๆ -- 2 กฎหมาย : ข้อจำกัดในทางระหว่างประเทศของความสมบูรณ์ของกฎหมายภายใน -- ตอนที่ 4 เขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐ -- 1 การบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐผู้บัญญัติกฎหมายเอง -- 2 การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยรัฐต่างชาติ : การดำเนินการในกรณีที่มีการร้องขอ -- 3 การบังคับใช้กฎหมายโดยโดยรัฐต่างชาติอย่างเป็นเอกเทศโดยปราศจากการร้องขอ -- บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 ปัจเจกชน -- 1 สถานะในทางระหว่างประเทศของบุคคล -- 2 การคุ้มครองปัจเจกชนในกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 องค์การระหว่างประเทศและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ -- 1 องค์การระหว่างประเทศ -- 2 ผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1 หลักการรากฐาน -- 2 การปรับปรุงระบบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ -- 1 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขของความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 1 การกระทำที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 2 ความผิดในทางระหว่างประเทศของการกระทำ -- ตอนที่ 2 การเรียกร้องความรับผิดชอบระหว่างประเทศและการชดใช้ความเสียหาย -- 1 ความเสียหาย -- 2 สารัตถะของความรับผิดชอบ -- 3 วิธีดำเนินการต่าง ๆ ให้รัฐเกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี -- บทนำ ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ตอนที่ 1 การระงับข้อพิพาททางการเมือง -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การระงับข้อพิพาททางการศาล -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทนำตอนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร (jus ad bellum) -- 1 การกำหนดกฎเกณฑ์ที่จำกัดสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร -- 2 การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่่ 2 กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติการทางทหาร (jus in bello) -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ jus in bello -- 2 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารสำหรับรัฐคู่สงคราม -- 3 กฎเกณฑ์ของกฎหมายภาคสงครามในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐคู่สงครามกับรัฐที่สามหรือรัฐเป็นกลาง -- ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่าง ๆ -- บทที่ 11 กฎหมายทะเล -- บทนำ ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- 1 ความหมาย -- 2 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- ตอนที่ 1 เขตทางทะเลและการแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- 1 เขตทางทะเล -- 2 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- ตอนที่ 2 ระบบกฎหมายสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ทางทะเล -- 1 การติดต่อสื่อสารทางทะเล -- 2 ระบบกฎหมายสำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเล -- 3 การป้องกันและการต่อสู้กับมลพิษทางทะเลกับการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล -- บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่น ๆ -- ตอนที่ 1 กฎหมายอากาศและอวกาศ -- 1 กฎหมายอากาศ -- 2 กฎหมายอวกาศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศสำหรับอาณาบริเวณอื่น -- 1 กฎหมายสำหรับลำน้ำระหว่างประเทศและคลองระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379012338654
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/02/2022 31379013802070
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802088
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379013802096
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014378211
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008493323
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802039
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802021
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 22/07/2022 31379013802047
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014365374
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/07/2022 31379013802013
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/07/2022 31379013801973
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013802005
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013801981
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801999
รายการจองทั้งหมด: 0

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย -- บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย -- ตอนที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 คำนิยมของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะของระบบกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 มูลฐานของลักษณะบังคับหรือผูกพันของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 4 วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 การปรับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน -- บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 1 ความหมายของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะการเกิดขึ้นของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 3 องค์ประกอบและเงื่อนไขของการเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 4 ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 5 วิวัฒนาการของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 สนธิสัญญา -- 1 พัฒนาการและสาเหตุแห่งความนิยม -- 2 ระบอบกฎหมายของสนธิสัญญา -- 3 คำนิยามของสนธิสัญญา -- 4 ปัญหาการวิเคราะห์และแยกสนธิสัญญาจากเอกสารระหว่างประเทศอื่น ๆ -- 5 ประเภทของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 หลักกฎหมายทั่วไป -- 1 หลักกฎหมายทั่วไปตามความหมายของมาตรา 38 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ -- 2 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ตอนที่ 4 การกระทำฝ่ายเดียว -- 1 การกระทำฝ่ายเดียวของรัฐ -- 2 การกระทำฝ่ายเดียวขององค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 5 ที่มาลำดับรองของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 ความเห็นของนักนิติศาสตร์ -- 2 คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา -- ตอนที่ 1 กระบวนการทำสนธิสัญญา -- 1 การเจรจา ยกร่าง และรับตัวบท -- 2 การให้ความยินยอมเข้าผูกพัน -- 3 ข้อสงวน -- ตอนที่ 2 การคุ้มครองความถูกต้องของเจตนา -- 1 การยืนยันหลักการโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 -- 2 เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- 3 การยืนยันและผลของความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 การปรับใช้สนธิสัญญา -- 1 การตีความสนธิสัญญา -- 2 ผลของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดสนธิสัญญา -- 1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา -- 2 การสิ้นสุดของสนธิสัญญา -- ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ -- บทที่ 4 รัฐ -- ความทั่วไป : สถานะความเป็นรัฐ -- 1 สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศ -- 2 คุณลักษณะระหว่างประเทศ : สถานะความเป็นรัฐ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐและการรับรองรัฐและรัฐบาล -- 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐ -- 2 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล -- ตอนที่ 2 การจัดตั้ง การคงอยู่ของรัฐและการสืบสิทธิของรัฐ -- 1 การจัดตั้งและการคงอยู่ของรัฐ -- 2 การสืบสิทธิของรัฐ -- ตอนที่ 3 ดินแดนของรัฐ -- 1 คุณลักษณะทั่วไปของดินแดนของรัฐ -- 2 การก่อตั้งสิทธิเหนือดินแดน -- 3 การกำหนด

ตอนที่ 4 รัฐในฐานะองค์อธิปัตย์ -- 1 รัฐในฐานะของอธิปัตย์ผู้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐอื่น -- 2 ข้อยกเว้น : การใช้กฎหมายสารบัญญัติของรัฐต่างชาติ -- 3 การไม่ถูกบังคับตามกฎหมายภายในของต่างชาติ : ความคุ้มกันของรัฐ -- บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ -- ตอนที่ 1 เขตอำนาจของรัฐเหนือดินแดน -- 1 อำนาจเหนือดินแดนของรัฐ -- 2 สิทธิและหน้าที่ของรัฐ : ดินแดนกับรัฐอื่น -- ตอนที่ 2 เขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคล -- 1 ความเกี่ยวโยงกับบุคคล : สัญชาติของบุคคลธรรมดา -- 2 ความเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม -- ตอนที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของรัฐ -- 1 การแข่งขันกันระหว่างเขตอำนาจของรัฐต่าง ๆ -- 2 กฎหมาย : ข้อจำกัดในทางระหว่างประเทศของความสมบูรณ์ของกฎหมายภายใน -- ตอนที่ 4 เขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐ -- 1 การบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐผู้บัญญัติกฎหมายเอง -- 2 การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยรัฐต่างชาติ : การดำเนินการในกรณีที่มีการร้องขอ -- 3 การบังคับใช้กฎหมายโดยโดยรัฐต่างชาติอย่างเป็นเอกเทศโดยปราศจากการร้องขอ -- บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 ปัจเจกชน -- 1 สถานะในทางระหว่างประเทศของบุคคล -- 2 การคุ้มครองปัจเจกชนในกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 องค์การระหว่างประเทศและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ -- 1 องค์การระหว่างประเทศ -- 2 ผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ

ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1 หลักการรากฐาน -- 2 การปรับปรุงระบบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ -- 1 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขของความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 1 การกระทำที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 2 ความผิดในทางระหว่างประเทศของการกระทำ -- ตอนที่ 2 การเรียกร้องความรับผิดชอบระหว่างประเทศและการชดใช้ความเสียหาย -- 1 ความเสียหาย -- 2 สารัตถะของความรับผิดชอบ -- 3 วิธีดำเนินการต่าง ๆ ให้รัฐเกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี -- บทนำ ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ตอนที่ 1 การระงับข้อพิพาททางการเมือง -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การระงับข้อพิพาททางการศาล -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทนำ

ตอนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร (jus ad bellum) -- 1 การกำหนดกฎเกณฑ์ที่จำกัดสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร -- 2 การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่่ 2 กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติการทางทหาร (jus in bello) -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ jus in bello -- 2 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารสำหรับรัฐคู่สงคราม -- 3 กฎเกณฑ์ของกฎหมายภาคสงครามในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐคู่สงครามกับรัฐที่สามหรือรัฐเป็นกลาง -- ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่าง ๆ -- บทที่ 11 กฎหมายทะเล -- บทนำ ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- 1 ความหมาย -- 2 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- ตอนที่ 1 เขตทางทะเลและการแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- 1 เขตทางทะเล -- 2 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- ตอนที่ 2 ระบบกฎหมายสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ทางทะเล -- 1 การติดต่อสื่อสารทางทะเล -- 2 ระบบกฎหมายสำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเล -- 3 การป้องกันและการต่อสู้กับมลพิษทางทะเลกับการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล -- บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่น ๆ -- ตอนที่ 1 กฎหมายอากาศและอวกาศ -- 1 กฎหมายอากาศ -- 2 กฎหมายอวกาศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศสำหรับอาณาบริเวณอื่น -- 1 กฎหมายสำหรับลำน้ำระหว่างประเทศและคลองระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544