กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์.  (Text) (Text)

จตุรนต์ ถิระวัฒน์
Call no.: KZ3410 .จ37 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 764 หน้าNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9786162690969Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศLOC classification: KZ3410 | .จ37 2555
Contents:ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย -- บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย -- ตอนที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 คำนิยมของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะของระบบกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 มูลฐานของลักษณะบังคับหรือผูกพันของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 4 วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 การปรับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน -- บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 1 ความหมายของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะการเกิดขึ้นของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 3 องค์ประกอบและเงื่อนไขของการเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 4 ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 5 วิวัฒนาการของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 สนธิสัญญา -- 1 พัฒนาการและสาเหตุแห่งความนิยม -- 2 ระบอบกฎหมายของสนธิสัญญา -- 3 คำนิยามของสนธิสัญญา -- 4 ปัญหาการวิเคราะห์และแยกสนธิสัญญาจากเอกสารระหว่างประเทศอื่น ๆ -- 5 ประเภทของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 หลักกฎหมายทั่วไป -- 1 หลักกฎหมายทั่วไปตามความหมายของมาตรา 38 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ -- 2 หลักกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่ 4 การกระทำฝ่ายเดียว -- 1 การกระทำฝ่ายเดียวของรัฐ -- 2 การกระทำฝ่ายเดียวขององค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 5 ที่มาลำดับรองของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 ความเห็นของนักนิติศาสตร์ -- 2 คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา -- ตอนที่ 1 กระบวนการทำสนธิสัญญา -- 1 การเจรจา ยกร่าง และรับตัวบท -- 2 การให้ความยินยอมเข้าผูกพัน -- 3 ข้อสงวน -- ตอนที่ 2 การคุ้มครองความถูกต้องของเจตนา -- 1 การยืนยันหลักการโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 -- 2 เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- 3 การยืนยันและผลของความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 การปรับใช้สนธิสัญญา -- 1 การตีความสนธิสัญญา -- 2 ผลของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดสนธิสัญญา -- 1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา -- 2 การสิ้นสุดของสนธิสัญญา -- ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ -- บทที่ 4 รัฐ -- ความทั่วไป : สถานะความเป็นรัฐ -- 1 สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศ -- 2 คุณลักษณะระหว่างประเทศ : สถานะความเป็นรัฐ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐและการรับรองรัฐและรัฐบาล -- 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐ -- 2 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล -- ตอนที่ 2 การจัดตั้ง การคงอยู่ของรัฐและการสืบสิทธิของรัฐ -- 1 การจัดตั้งและการคงอยู่ของรัฐ -- 2 การสืบสิทธิของรัฐ -- ตอนที่ 3 ดินแดนของรัฐ -- 1 คุณลักษณะทั่วไปของดินแดนของรัฐ -- 2 การก่อตั้งสิทธิเหนือดินแดน -- 3 การกำหนดตอนที่ 4 รัฐในฐานะองค์อธิปัตย์ -- 1 รัฐในฐานะของอธิปัตย์ผู้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐอื่น -- 2 ข้อยกเว้น : การใช้กฎหมายสารบัญญัติของรัฐต่างชาติ -- 3 การไม่ถูกบังคับตามกฎหมายภายในของต่างชาติ : ความคุ้มกันของรัฐ -- บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ -- ตอนที่ 1 เขตอำนาจของรัฐเหนือดินแดน -- 1 อำนาจเหนือดินแดนของรัฐ -- 2 สิทธิและหน้าที่ของรัฐ : ดินแดนกับรัฐอื่น -- ตอนที่ 2 เขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคล -- 1 ความเกี่ยวโยงกับบุคคล : สัญชาติของบุคคลธรรมดา -- 2 ความเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม -- ตอนที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของรัฐ -- 1 การแข่งขันกันระหว่างเขตอำนาจของรัฐต่าง ๆ -- 2 กฎหมาย : ข้อจำกัดในทางระหว่างประเทศของความสมบูรณ์ของกฎหมายภายใน -- ตอนที่ 4 เขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐ -- 1 การบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐผู้บัญญัติกฎหมายเอง -- 2 การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยรัฐต่างชาติ : การดำเนินการในกรณีที่มีการร้องขอ -- 3 การบังคับใช้กฎหมายโดยโดยรัฐต่างชาติอย่างเป็นเอกเทศโดยปราศจากการร้องขอ -- บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 ปัจเจกชน -- 1 สถานะในทางระหว่างประเทศของบุคคล -- 2 การคุ้มครองปัจเจกชนในกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 องค์การระหว่างประเทศและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ -- 1 องค์การระหว่างประเทศ -- 2 ผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1 หลักการรากฐาน -- 2 การปรับปรุงระบบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ -- 1 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขของความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 1 การกระทำที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 2 ความผิดในทางระหว่างประเทศของการกระทำ -- ตอนที่ 2 การเรียกร้องความรับผิดชอบระหว่างประเทศและการชดใช้ความเสียหาย -- 1 ความเสียหาย -- 2 สารัตถะของความรับผิดชอบ -- 3 วิธีดำเนินการต่าง ๆ ให้รัฐเกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี -- บทนำ ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ตอนที่ 1 การระงับข้อพิพาททางการเมือง -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การระงับข้อพิพาททางการศาล -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทนำตอนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร (jus ad bellum) -- 1 การกำหนดกฎเกณฑ์ที่จำกัดสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร -- 2 การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่่ 2 กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติการทางทหาร (jus in bello) -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ jus in bello -- 2 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารสำหรับรัฐคู่สงคราม -- 3 กฎเกณฑ์ของกฎหมายภาคสงครามในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐคู่สงครามกับรัฐที่สามหรือรัฐเป็นกลาง -- ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่าง ๆ -- บทที่ 11 กฎหมายทะเล -- บทนำ ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- 1 ความหมาย -- 2 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- ตอนที่ 1 เขตทางทะเลและการแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- 1 เขตทางทะเล -- 2 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- ตอนที่ 2 ระบบกฎหมายสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ทางทะเล -- 1 การติดต่อสื่อสารทางทะเล -- 2 ระบบกฎหมายสำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเล -- 3 การป้องกันและการต่อสู้กับมลพิษทางทะเลกับการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล -- บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่น ๆ -- ตอนที่ 1 กฎหมายอากาศและอวกาศ -- 1 กฎหมายอากาศ -- 2 กฎหมายอวกาศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศสำหรับอาณาบริเวณอื่น -- 1 กฎหมายสำหรับลำน้ำระหว่างประเทศและคลองระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 28/11/2021 31379012338654 1
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013802070
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013802088
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013802096
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014378211
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379008493323
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013802039
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013802021
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013802047
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 29/08/2017 31379013802062
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/01/2022 31379014365374
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013802013
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013801973
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/01/2022 31379013802005
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013801981
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .จ37 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013801999
รายการจองทั้งหมด: 1

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย -- บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย -- ตอนที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 คำนิยมของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะของระบบกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 มูลฐานของลักษณะบังคับหรือผูกพันของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 4 วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 การปรับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน -- บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 1 ความหมายของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 2 ลักษณะการเกิดขึ้นของจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 3 องค์ประกอบและเงื่อนไขของการเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 4 ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- 5 วิวัฒนาการของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 สนธิสัญญา -- 1 พัฒนาการและสาเหตุแห่งความนิยม -- 2 ระบอบกฎหมายของสนธิสัญญา -- 3 คำนิยามของสนธิสัญญา -- 4 ปัญหาการวิเคราะห์และแยกสนธิสัญญาจากเอกสารระหว่างประเทศอื่น ๆ -- 5 ประเภทของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 หลักกฎหมายทั่วไป -- 1 หลักกฎหมายทั่วไปตามความหมายของมาตรา 38 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ -- 2 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ตอนที่ 4 การกระทำฝ่ายเดียว -- 1 การกระทำฝ่ายเดียวของรัฐ -- 2 การกระทำฝ่ายเดียวขององค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 5 ที่มาลำดับรองของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1 ความเห็นของนักนิติศาสตร์ -- 2 คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา -- ตอนที่ 1 กระบวนการทำสนธิสัญญา -- 1 การเจรจา ยกร่าง และรับตัวบท -- 2 การให้ความยินยอมเข้าผูกพัน -- 3 ข้อสงวน -- ตอนที่ 2 การคุ้มครองความถูกต้องของเจตนา -- 1 การยืนยันหลักการโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 -- 2 เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- 3 การยืนยันและผลของความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 3 การปรับใช้สนธิสัญญา -- 1 การตีความสนธิสัญญา -- 2 ผลของสนธิสัญญา -- ตอนที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดสนธิสัญญา -- 1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา -- 2 การสิ้นสุดของสนธิสัญญา -- ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ -- บทที่ 4 รัฐ -- ความทั่วไป : สถานะความเป็นรัฐ -- 1 สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศ -- 2 คุณลักษณะระหว่างประเทศ : สถานะความเป็นรัฐ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐและการรับรองรัฐและรัฐบาล -- 1 เงื่อนไขการเกิดขึ้นของรัฐ -- 2 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล -- ตอนที่ 2 การจัดตั้ง การคงอยู่ของรัฐและการสืบสิทธิของรัฐ -- 1 การจัดตั้งและการคงอยู่ของรัฐ -- 2 การสืบสิทธิของรัฐ -- ตอนที่ 3 ดินแดนของรัฐ -- 1 คุณลักษณะทั่วไปของดินแดนของรัฐ -- 2 การก่อตั้งสิทธิเหนือดินแดน -- 3 การกำหนด

ตอนที่ 4 รัฐในฐานะองค์อธิปัตย์ -- 1 รัฐในฐานะของอธิปัตย์ผู้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐอื่น -- 2 ข้อยกเว้น : การใช้กฎหมายสารบัญญัติของรัฐต่างชาติ -- 3 การไม่ถูกบังคับตามกฎหมายภายในของต่างชาติ : ความคุ้มกันของรัฐ -- บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ -- ตอนที่ 1 เขตอำนาจของรัฐเหนือดินแดน -- 1 อำนาจเหนือดินแดนของรัฐ -- 2 สิทธิและหน้าที่ของรัฐ : ดินแดนกับรัฐอื่น -- ตอนที่ 2 เขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคล -- 1 ความเกี่ยวโยงกับบุคคล : สัญชาติของบุคคลธรรมดา -- 2 ความเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม -- ตอนที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของรัฐ -- 1 การแข่งขันกันระหว่างเขตอำนาจของรัฐต่าง ๆ -- 2 กฎหมาย : ข้อจำกัดในทางระหว่างประเทศของความสมบูรณ์ของกฎหมายภายใน -- ตอนที่ 4 เขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐ -- 1 การบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐผู้บัญญัติกฎหมายเอง -- 2 การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยรัฐต่างชาติ : การดำเนินการในกรณีที่มีการร้องขอ -- 3 การบังคับใช้กฎหมายโดยโดยรัฐต่างชาติอย่างเป็นเอกเทศโดยปราศจากการร้องขอ -- บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 ปัจเจกชน -- 1 สถานะในทางระหว่างประเทศของบุคคล -- 2 การคุ้มครองปัจเจกชนในกฎหมายระหว่างประเทศ -- 3 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 องค์การระหว่างประเทศและผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ -- 1 องค์การระหว่างประเทศ -- 2 ผู้ทรงสิทธิอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ

ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1 หลักการรากฐาน -- 2 การปรับปรุงระบบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ -- 1 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 1 เงื่อนไขของความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 1 การกระทำที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- 2 ความผิดในทางระหว่างประเทศของการกระทำ -- ตอนที่ 2 การเรียกร้องความรับผิดชอบระหว่างประเทศและการชดใช้ความเสียหาย -- 1 ความเสียหาย -- 2 สารัตถะของความรับผิดชอบ -- 3 วิธีดำเนินการต่าง ๆ ให้รัฐเกิดความรับผิดชอบระหว่างประเทศ -- บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี -- บทนำ ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ตอนที่ 1 การระงับข้อพิพาททางการเมือง -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่ 2 การระงับข้อพิพาททางการศาล -- 1 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ -- 2 การระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศ -- บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- บทนำ

ตอนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร (jus ad bellum) -- 1 การกำหนดกฎเกณฑ์ที่จำกัดสิทธิของรัฐในการใช้กำลังทางทหาร -- 2 การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ -- ตอนที่่ 2 กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติการทางทหาร (jus in bello) -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ jus in bello -- 2 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารสำหรับรัฐคู่สงคราม -- 3 กฎเกณฑ์ของกฎหมายภาคสงครามในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐคู่สงครามกับรัฐที่สามหรือรัฐเป็นกลาง -- ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่าง ๆ -- บทที่ 11 กฎหมายทะเล -- บทนำ ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- 1 ความหมาย -- 2 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล -- ตอนที่ 1 เขตทางทะเลและการแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- 1 เขตทางทะเล -- 2 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล -- ตอนที่ 2 ระบบกฎหมายสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ทางทะเล -- 1 การติดต่อสื่อสารทางทะเล -- 2 ระบบกฎหมายสำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเล -- 3 การป้องกันและการต่อสู้กับมลพิษทางทะเลกับการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล -- บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่น ๆ -- ตอนที่ 1 กฎหมายอากาศและอวกาศ -- 1 กฎหมายอากาศ -- 2 กฎหมายอวกาศ -- ตอนที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศสำหรับอาณาบริเวณอื่น -- 1 กฎหมายสำหรับลำน้ำระหว่างประเทศและคลองระหว่างประเทศ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544